Filozofická Fakulta

Buddhism

I.

 

LESNÝ, Vincenc: Buddhismus v Koreji / Buddhism in Korea. – In: LESNÝ, Vincenc: Buddhismus / Buddhism. Olomouc, Votobia 1996, s. 341-345. – Reprint původní edice vydané nakladatelstvím Jaroslava Samce v roce 1948. Vydání druhé, ve Votobii první / Reprint of the original edition published by publisher Jaroslav Samec in 1948. Second edition, first in Votobia.

 

SEUNG SAHN (Sungsan / 숭산 / 崇山, 1927-2004): Pouze nevím. Vyučující dopisy zenového mistra Seung Sahna / SEUNG SAHN: Just Don't Know. Teaching Letters of Zen Master Seung Sahn. (Úvod Luise Sichel, Stanley Lombardo / Introduction by Luise Sichel, Stanley Lombardo. Z angl. přel. Jan Komrska / Transl. from English by Jan Komrska.) – Praha, OGME 1991. 115 s.

 

SEUNG SAHN (Sungsan / 숭산 / 崇山, 1927-2004): Odklepávání popela na Buddhu. Učení zenového mistra Seung Sahna. Sestavil Stephen Mitchell / SEUNG SAHN: Dropping Ashes on the Buddha. The Teachings of Zen Master Seung Sahn. Compiled by Stephen Mitchell. (Z angl. originálu přel. Lumír Kolíbal ve spolupráci s Jiřím Šmejkalem a s přihlédnutím k starším samizdatovým překladům Vlastimila Marka a Lumíra Kolíbala / Translated by Lumír Kolíbal from English original in collaboration with Jiří Šmejkal and with regard to older samizdat translations by Vlastimil Marek and Lumír Kolíbal.) – Praha, DharmaGaia 1996. 206 s.

 

 

CONZE, Edward: [Korea.] – In: CONZE, Edward: Stručné dějiny buddhismu / A brief history of Buddhism. (Přel. Jolana Navrátilová / Transl. by Jolana Navrátilová.) Brno, Jota 1997, s. 108, 128-129. – Nové obzory. Sv. 14.

 

SEUNG SAHN (Sungsan / 숭산 / 崇山, 1927-2004): Deset bran: kong-anové učení zenového mistra Seung Sahna / SEUNG SAHN: Ten Gates: the Kong-An Teaching of Zen Master Seung Sahn. – Praha, DharmaGaia 2001. 150 s. – Mangalam. Velká řada.

 

SEUNG SAHN (Sungsan / 숭산 / 崇山, 1927-2004): Zenový kompas (선의 나침반 / Sŏnŭi načchimpan) / SEUNG SAHN: The Compass of Zen. (Sestavil a vydal Hyon Gak Sunim. Úvodní slovo Maha Ghasananda, předmluva Stephen Mitchel. Z angl. přel. Věra Hrůšová / Compiled and issued by Hyon Gak Sunim. Forewords by Maha Ghasananda and Stephen Mitchel. Transl. from English by Věra Hrůšová.) – Praha, DharmaGaia 2006. 413 s., il., portréty.

 

ZÁKLADNÍ učení vonbulizmu. Korejsky-česky = 원불교정전. 한국어- 체코어 / Wŏnpulgjo  čŏngčŏn. Han’gugŏ - čchekchoŏ / The basic teaching of Won Buddhism. Korean-Czech paralell text. (Mezinárodní odbor ústředí vonbulizmu v Iksanu. Z esperantské části korejsko-esperantské verze Fundamenta instruo de ŭonbulismo přel. Karel Kraft / International union headquarters of Won Buddhism in Iksan. Translated by Karel Kraft from Esperanto.) – Dobřichovice, KAVA-PECH c2006. 156 s.

http://www.wonbuddhism.org/doc/1.principal.of.wonbuddhism/The.Principal.Book.of.Won-Buddhism.in.Czech.pdf

 

ZEMÁNEK, Marek: Smrt a umírání z pohledu severního buddhismu / Death and dying from the perspective of Northern Buddhism. – In: KRÁSA, Ondřej (ed.): Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti / Death and dying in contemporary religious traditions. Prague, Cesta domů  2010, s. 95-115.

 

Čínský, japonský a korejský buddhismus. Základní texty východních náboženství. 3. část. (Vybral Oldřich Král. [Texty ke korejskému buddhismu přeložili a medailony napsali Miriam Löwensteinová: Legendy ze Samguk jusa. – Životopis Mistra Kjunjoa. – Kim Man-džung: Sen devíti z oblaků, s. 100-120, 169-176, 301-311; Marek Zemánek: Životopisy mnichů Wonhjoa a Uisanga. – Kiwa: Výklad správného, s. 121-127, 247-267; Tomáš Horák: Wonhjo: Kapitoly o vyvolání ducha procitnutí a o kultivaci cesty. – Činul: Povzbuzení ke kultivaci ve Společenstvu soustředění a moudrosti, s. 128-132, 177-210. / Chinese, Japanese and Korean Buddhism. The basic texts of Eastern religions. Part 3. (Selected by Oldřich Král. [Texts of Korean Buddhism translated and profiles written by Miriam Löwensteinová: Legend from Samguk yusa. - Biography of master Kyunyo. - Kim Man-jung: A Nine Cloud Dream, p. 100-120, 169-176, 301-311; Marek Zemánek: Biographies of monks Wǒnhyo and Ŭsang. - Kiwa: interpretation of the correct, p. 100-120, 169-176, 301-311; Tomáš Horák: Wǒnhyo: Chapters on invoking the spirit of awakening and cultuvation of a path. - Chinǔl: Encouragement of cultivation in Society of concentration and wisdom, p. 128-132, 177-210.].). – Praha, Argo 2011.

 

WERNER, Karel: Korejská křižovatka / Korean crossroad. – In: WERNER, Karel: Náboženské tradice Asie. II. Jihovýchodní Asie, Čína, Korea a Japonsko / Religious tradition od Asia. II. Southeast Asia, China, Korea and Japan. Brno, Masarykova univerzita 2002, s. 343-365.

             Linhart, Karel: Panoráma univerzitních autorů a publikací / Panorama of academic authors and publications. – Univerzitní noviny 10 (2003) 6, s. 62-64.

 

 

ZEMÁNEK, Marek: Úsvit buddhismu v Koreji / The Dawn of Buddhism in Korea. – In: IRJŎN:   Samguk jusa. Nepominutelné události Tří království / IRYŎN: Samguk Yusa. Meaningful Events of the Three Kingdoms. (Ze sinokorejského originálu  přeložili, poznámkami, komentáři a dodatky opatřili Miriam Löwensteinová a Marek Zemánek / Translation from Sino-Korean original, notes, commentaries and supplements by Miriam Löwensteinová and Marek Zemánek.) Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2012, s. 19-26.

 

HORÁK, Tomáš: Mistr Činul jako iniciátor morální a duchovní obrody korejského buddhismu /  Master Chinul as iniciator of the moral and spiritual revitalization of Korean Buddhism. – In: LÖWENSTEINOVÁ, Miriam – GLOMB, Vladimír, eds.: Podoby Koreje / Images of Korea. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2013, s. 89-106.

 

ZEMÁNEK, Marek: Buddhistická filosofie a politika v díle Manhä Han Jonguna a dalších myslitelů modernizující se východní Asie / Buddhist philosophy and politics in works of Manhae Han Yongun in relation to East Asian thinkers in the period of modernization. – In: LÖWENSTEINOVÁ, Miriam – GLOMB, Vladimír, eds.: Podoby Koreje / Images of Korea. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2013, s. 107-123.

 

II.

 

JANOŠ, Jiří: V korejských klášterech se zastavil čas / Time has stopped in Korean monasteries. – Kosmopolitan (1993) 7-8, s. 24-27.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Univerzita u Nebeské brány / University at the Heavenly Gate. – Mladý svět 3=35 (1993) 46, s. 56-57, fotogr.

 

RŮŽOVÁ, Jiřina: Tripitaka Koreana v klasické formě a na CD-ROM / The Tripitaka Koreana in the Classical Form and on CD-ROM. – NO 52 (1997) 2, s. 76-77.

 

JANOŠ, Jiří: Korejské buddhistické kláštery / Korean Buddhist monasteries. – Lidé a země 47 (1998) 9, s. 542- 547.

 

WERNER, Karel: Klášterní buddhismus v Koreji / Monasterial Buddhism in Korea. – NO 55 (2000) 4, s. 131-138.

 

GRUBEROVÁ, Ivana M.: Místa setkání / Places of meetings. – Literární noviny 12 (2001) 32, s. 6-7.

 

ŠMEJKAL, Jiří, BRZÁKOVÁ, Pavlína: Korejský zen u nás / Korean zen in the Czech Republic. (Interview.) – Literární noviny 8. 8. 2001, s. 7.

 

GRUBEROVÁ, Ivana M.: Buddha s křížem na těle. V Koreji se buddhističtí mniši inspirují u křesťanských misionářů / Buddha with a cross on the body. Korean Buddhist monks are inspired by Christian missionaries. – Respekt 12 (2001) 4, s. 18.

 

GRUBEROVÁ, Ivana M.: Klášter, kde přebývají mraky / A monastery, where clouds dwell. –  Regenerace 13 (2005) 12, s.

10-11, il.

 

GRUBEROVÁ, Ivana M.: Víra v Buddhu Amitábhu v korejském buddhismu / Faith in the Buddha Amitabha in Korean Buddism. – NO 62 (2007) 1, s. 25-28.

 

JANOŠ, Jiří: Buddha střeží poklady Koreje / Buddha is guarding the treasures of Korea. – Živá historie 2 (2009) červenec-srpen, s. 20-21, fotogr.

News

There are not any news