Filozofická Fakulta

International relations

I.

 

HILLOVÁ, Olga: [Korea.] – In: HILLOVÁ, Olga: Ženy v boji za mír / Women in Struggle for Peace. Praha, Ministerstvo informací a osvěty 1949, viz Rejstřík / see Index s. 116. – Malá knihovna informací. Sv. 10.

 

HILLOVÁ, Olga: Severní Korea. Jižní Korea / North Korea. South Korea. – In: HILLOVÁ, Olga, ed.: Ženy Asie a Afriky v boji za mír a svobodu / Women of Asia and Africa in Struggle for Peace and Freedom. Praha, Min. inf. a osv. 1949, s. 49-52, 53-55. – Malá knihovna informací. Sv. 22.

 

KOREA. Delegace Korejské lidově demokratické republiky na 2. kongresu MSS [Mezinárodní svaz studentstva] v Praze 1950 / Korea. Delegation of the The Democratic People’s Republic of Korea at the 2nd IUS [The International Union of Students ] Congress in Prague 1950. – Praha, Rudé právo 1950. 30 s., ilustr. – (Titul a text též rusky a anglicky / Title and text also in Russian and English.)

 

KUBÁT, Vladimír: Základní problémy a zahraniční politika SSSR na Dálném východě po druhé světové válce. Korea / Basic Problems and Foreign Policy of the USSR at the Far East after World War II. Korea. Praha, Rudé právo 1953. 29 s. – Těsnopisný záznam přednášky přednesené na Vysoké škole stranické při ÚV KSČ / Stenographic record of the lecture given at the Party University within the Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia.

 

BUK, Josef – STAMBERGER, Walter – PALONCY, Evžen: [Korea 1945-1949.] – In: BUK, Josef – STAMBERGER, Walter – PALONCY, Evžen: Mezinárodní vztahy v době vytváření světové socialistické soustavy. Dálný Východ, Jihovýchodní Asie, Blízký a Střední Východ / International Relations in the Era of Creating the World Socialist System. Far East, Southeast Asia, Middle East.  Praha, SNPL 1957, s. 5-10, 14-15.

 

KUBÁT, Vladimír: Mezinárodní vztahy od vyhlášení Čínské lidové republiky do ukončení války v Koreji (1. října 1949 – 27. července 1953). Přednáška na Vysoké stranické škole při ÚV KSČ / International Relations from Proclamation of the People’s Republic of China till the End of the War in Korea. (1st of October 1949 – 27thof July 1953). Lecture given at the Party University within the Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia. Praha, SNPL 1958. 68 s. –   Vysoká stranická škola při ÚV KSČ. Katedra mezinárodních vztahů. 

 

POTOČNÝ, Miroslav: [Korejská republika / The Republic of Korea.] – In: POTOČNÝ, Miroslav: Vojenské základny Spojených států amerických na cizích územích / The US Military Bases in Foreign Territories. Praha, ČSAV 1961, s. 23, 28, 52, 58, 66, 104, 119, 143, 173, 182. – Práce ČSAV. Sekce ekonomie, práva a filosofie.

 

KOTYK, Václav, ed.: [KLDR – SSSR: texty dohod 1949, 1953, 1961 / DPRK – USSR: Texts of the 1949, 1953, 1961 Agreements.] – In: KOTYK, Václav, ed.: Dokumenty sovětské zahraniční politiky 1945-1961 / Documents of the Soviet Foreign Policy 1945-1961. (Z ruštiny přel. P. Prokop / Transl. from Russian by P. Prokop.) Praha, Nakladatelství politické literatury 1962, s. 95-96, 101-120, 170-171.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: Korejsko-čínské vztahy / Korean-Chinese Relations. – In: Vztahy Čínské lidové republiky k asijským socialistickým zemím / Relations of the People’s Republic of China to the Asian Socialist Countries. Praha, Orientální ústav ČSAV 1976, s. 95-199. – Problémy soudobého vývoje Číny 7 / Problems of Contemporary Developments in China 7.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: Korejsko-čínské vztahy od ukončení "velké kulturní proletářské revoluce" v Číně do současnosti / Korean-Chinese Relations from the End of the „Great Cultural Prolatarian Revolution“ in China to the Present. – In: Problémy soudobého vývoje Číny 18 / Problems of Contemporary Developments in China 18. Praha, Orientální ústav ČSAV 1979, s. 1-101.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: Vývoj korejské nezúčastněnosti / Development of  Korea’s Non-Alignment. – In: Problémy soudobého vývoje Číny 18  / Problems of Contemporary Development in China 18.  Praha, Orientální ústav ČSAV 1979, s. 103-151.

 

CHVOSTOV, V. M.: [Korea, KLDR, Korea jižní, Korejci, Korejský poloostrov / Korea, DPRK, South Korea, Koreans, the Korean peninsula.] – In: CHVOSTOV, V. M.: Dějiny zahraniční politiky SSSR II. 1945-1976 / History of the USSR Foreign Policy 1945-1976. (Z ruštiny přel. Zora Rozehnalová / Transl. from Russian by Zora Rozehnalová.) Praha, Svoboda 1981. 789 s.

 

DOLEŽAL, Ivan – JURÍKOVÁ, Eva: Osloboditeľská úloha Sovietského zväzu v Číne a na Kórei a jej význam pre nastolenie ľudovodemokratických vlád. [Kórejský konflikt. Kórea. Pomoc Kórei] / Liberatory Role of the Soviet Union in China and Korea and Its Importance for Establishment of Democratic People’s Governments. – In: DOLEŽAL, Ivan – JURÍKOVÁ, Eva: ZSSR a otázky formovania a upevňovania socialistickej sústavy v Ázii / USSR and Questions of Forming and Consolidation of Socialist System in Asia. – Bratislava, Veda 1988, s. 49-70, 84-91, 97-103.

 

REIMAN, Michal – LUŇÁK, Petr: [Korea.] – In: REIMAN, Michal – LUŇÁK, Petr: Studená válka 1954-1964. Sovětské dokumenty v českých archivech / Cold War 1954-1964. Soviet Documents in the Czech Archives. Brno, Doplněk 2000, s. 379, 386-387, 405-406. – Knihy dokumenty.

 

VESELÝ, Zdeněk, ed.: [Texty dohod vztahujících se ke Koreji / Texts of Agreements Relevant to Korea.] – In: VESELÝ, Zdeněk, ed.: Světová politika 20. století v dokumentech (1945-1990) / World Politics of the 20th Century in Documents (1945-1990). Praha, Vysoká škola ekonomická 2001, s. 171-2, 186-192.

 

ALBRIGHT, Madeleine Korbel: V poustevnickém království / In Hermit Kingdom. – In: ALBRIGHT, Madeleine Korbel: Madeleine: "nejlepší ze všech možných světů". (Z angl. orig.  Madam secretary: a memoir by Madeleine Albright  přel. Michael Žantovský / From the English orig. „Madam secretary: a memoir by Madeleine Albright“ transl. by Michael Žantovský.) Praha, Práh 2003, s. 447-463; viz Rejstřík / see Index s. 536-537, 554. 

 

BELADOVÁ, Dana: The U.S. Foreign Policy Toward the Korean Peninsula, 1992-2004. [Nepubl. diplomová práce. Ved. práce Miloš Calda / Unpublished Diploma Thesis. Head of the thesis Miloš Calda.] – Praha, FSV UK 2005.  92 s.

 

KISSINGER, Henry: Sestřelení letounu EC-121 [1969] / Downing of an Aircraft ED-121 [1969].  – In: KISSINGER, Henry: Roky v Bílém domě / White House Years. (Přel. Václav Viták / Transl. by  Václav Viták.) Praha, BB/art 2006, s. 294-302; viz Rejstřík / see Index s. 1383, 1385, 1393. 

 

FERRO, Marc: [Korea.] – In: FERRO, Marc: Dějiny kolonizací / History of Colonizations. (Z franc. orig. Histoire des colonisations přel. Anna Hánová / From the French orig. „Histoire des colonisations“ transl. by Anna Hánová.] – Praha, NLN, Nakladatelství Lidové noviny 2007, s. 69-70, 127-8, 133-135.

 

FÜRST, Rudolf: Dálný východ v české zahraniční politice / Far East in Czech Foreign Policy. – In: KOŘAN, Michal a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2007. Analýza ÚMV / Czech Foreign Policy in 2007. Analysis by the Institute of International Relations. Praha, Ústav mezinárodních vztahů 2008, s. 296-305.

 

ALBRIGHT, Madeleine Korbel: [Severní Korea / North Korea.] – In: ALBRIGHT, Madeleine Korbel: Doporučení budoucímu prezidentovi. Jak vrátit Americe dobrou pověst a vůdčí roli ve světě / Memo to the President Elect. How We Can Restore America's Reputation and Leadership. (Přel. Tomáš Jeník / Transl. by Tomáš Jeník.) Praha, Práh 2008, s. 70, 172-176.

 

FÜRST, Rudolf: Dálný východ v české zahraniční politice / Far East in Czech Foreign Policy. – In: KOŘAN, Michal a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2008. Analýza ÚMV / Czech Foreign Policy in 2008. Analysis by the Institute of International Relations. Praha, Ústav mezinárodních vztahů 2009, s. 270-282.

 

KREJČÍ, Oskar: [KLDR / DPRK.] – In: KREJČÍ, Oskar: Zahraniční politika USA. Ideje, doktríny, strategie / US Foreign Policy. Ideas, Doctrines, Strategies. Praha, Professional Publishing 2009, s. 304, 361-364, 368.

 

FÜRST, Rudolf: Česká zahraniční politika na Dálném východě / Czech Foreign Policy in the Far East. – In: KOŘAN, Michal a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2009. Analýza ÚMV / Czech Foreign Policy in 2009. Analysis by the Institute of International Relations. Praha, Ústav mezinárodních vztahů 2010, s. 252-263.

 

VESELÝ, Zdeněk: [Korea: 19. stol. – korejská válka / Korea: 19th century – Korean War.] – In: VESELÝ, Zdeněk: Dějiny mezinárodních vztahů / History of International Relations. 2., upr. vyd. / 2nd revised edition. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. 605 s.

 

FÜRST, Rudolf: Dálný východ v české zahraniční politice / Far East in Czech Foreign Policy. – In: KOŘAN, Michal a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2010. Analýza ÚMV / Czech Foreign Policy in 2010. Analysis by the Institute of International Relations. Praha, Ústav mezinárodních vztahů 2011, s. 260-271.

 

II.

 

Anketa k mírovému soužití. Han Sar Ja (Han Sŏr-ja, 한설야), ministr školství Korejské lidově demokratické republiky / Public Inquiry on Peaceful Co-Existence. Han Sŏr-ya, Minister of Education of the The Democratic People’s Republic of Korea. – Mezinárodní politika 2 (1958) 8, s. 522-525.

 

Anketa k mírovému soužití. Akademic Pjak Nam Un (Päk Nam-un, 백 남운) / Public Inquiry on Peaceful Co-Existence. Academician Paek Nam-un. – Mezinárodní politika 2 (1958) 11, s. 716-718.

 

PŘÍBRAMSKÝ, Jaroslav: K japonsko-korejskému problému / On the Japanese-Korean Problem. – NO 23 (1963) 6, s. 183-186.

 

Setba USA v Asii / American Sowing Seeds in Asia. (Look, New York.) – ZZ 4 (1967) 17, s. 15-18.

 

VASILJEVOVÁ, Zdenka: Japonsko a jižní Korea / Japan and South Korea. – NO 35 (1980) 2, s. 39-40.

 

MAJSTR, Jiří: Císař se prý omluvil / Emperor Was Said  to Excuse Himself. – ZZ 21 (1984) 24, s. 6.

 

JANKOVEC, Miloslav: K otázce bezpečnosti Korejského poloostrova / On the Issue of Security on the Korean Peninsula. – Mezinárodní vztahy 25 (1990) 6, s. 53-64.

 

MUŽÁTKO, Karel: Jižní Korea a země střední a východní Evropy na přelomu desetiletí / South Korea and Countries of Central and Eastern Europe at the Turn of the Decade. – Mezinárodní vztahy 25 (1990) 5, s. 62-65.

 

푸체크, 블라디미르: 체코슬로바키아 민주화는 국민각자의 민족 민주주의 전통의 바탕 / PUCEK, Vladimír: Čchekchosŭllobakchia mindžuhwanŭn kungmin kakčaŭi mindžok mindžudžuŭidžŏk čŏntchongŭi patchang / A Background of Czechoslovakia’s Democratization – Tradition of Nationalism and Democracy of Each Citizen. – 천망 (월간) / Čchŏnmang (Wŏlgan) (1991) 10, s. 120-127.

 

BERÁNEK, Jaroslav: Odvrácená strana Země / The Dark Side of the Earth. – Respekt 4 (1993) 12, s. 13.

 

BERÁNEK, Jaroslav: Mrazíkova berla: USA se dohodly se Severní Koreou / Father Frost’s Crutch: The USA Came to an Agreement with North Korea. – Respekt 5 (1994) 44, s. 13-14.

 

ZBOŘIL, Zdeněk: Pokus o novou úlohu Korejské republiky v pacifické oblasti / The Attempt to Create a New Role of The Republic of Korea in the Pacific Region. – Mezinárodní vztahy 29 (1994) 2, s. 71-79.

 

ZBOŘIL, Zdeněk: Korejská republika a možnosti její spolupráce se zeměmi pacifické oblasti / The Republic of Korea and possibilities for cooperation with Pacific Rim countries. – Mezinárodní vztahy 30 (1995) 3, s. 78-90.

 

ZBOŘIL, Zdeněk: Pacific Century aneb je budoucnost světa v Tichomoří? / Pacific Century or Does the Future of the World Lay in Pacific? – Mezinárodní politika 19 (1995) 3, s. 9-12.

 

BLÁHA, Petr: Osm týdnů poté / Eight Weeks Later. – Respekt 11 (2000) 33, s. 12. = 7. 8. 2000, s. 12.

 

BLÁHA, Petr: Z ochránce okupantem / From a Protector to an Occupier. – Respekt 11 (2000) 38, s. 15.

 

JANOŠ, Jiří: Korejská čára / Korean line. – Reflex 11 (2000), č. 49.

 

KRYZÁNEK, Ladislav: KLDR a USA: ledy tají / DPRK and the USA: Ice is Melting. – Mladá fronta Dnes 24. 10. 2000, s. [1], 12.

 

KRYZÁNEK, Ladislav: Svět je vůči KLDR vstřícný, teď je na řadě ona / The World Forthcomes DPRK, It Is Her Turn Now. – Mladá fronta Dnes 24. 10. 2000, s. 12. 

 

MÁŠA, Pavel: USA se sbližují s komunistickou Koreou / The USA Converges with Communist Korea. – Lidové noviny 24. 10. 2000.

 

NEUMANN, Dušan: Albrightová jednala v Pchongjangu / Albright Negotiated in P’yongyang. - ZN Zemské noviny 24. 10. 2000, s. 6.

 

POŠUSTA, Pavel: Albrightová boří zeď nemožnosti / Albright Breaks Down the Wall of Impossibility. – Mladá fronta Dnes 24. 10. 2000, s. 12.

 

LEPŠ, Jakub: Spojené státy, Čína, Japonsko a Korejský poloostrov: kontinuita či změna? / United States, China, Japan and Korean Peninsula: Continuity or Change? – Mezinárodní politika 25 (2001) 9, s. 5-7.

 

ott.: Proč si Korejci sekají prsty? Japonské učebnice dějepisu rozlítily Asii / Why do Koreans Cut Their Fingers? Japanese History Textbooks Made Asia Furious. – Týden 8 (2001) 34, s. 46-47.

 

-agt-, -pes-: Až se vlny uklidní. Tokio chce v potopené lodi pátrat po severokorejských špionech / When Waves Calm down. Tokio Intends to Search North Korean Spies in the Sunken Ship. – Týden 9 (2002) 11, s. 53.

 

BLÁHA, Petr: A co naši zajatci. Na Korejském poloostrově se začínají hýbat události / And What About Our Prisoners. Events Start to Move at the Korean Peninsula. – Respekt 13 (2002) 39, s. 11.

 

BLÁHA, Petr: Slunce pohaslo. I když se Severní Korea tváří jako žebrák, nadále nemilosrdně vyjednává / Sun Faded. Although North Korea Pretends to be a Beggar, It Keeps on Merciless Negotiating. – Respekt 14 (2003) 20, s. 10.

 

-dan-: Korejská ruleta. George Bush, Kim Čong-il a ti ostatní / Korean Roulette. George Bush, Kim Chong-il and the Others. – Týden 10 (2003) 17, s. 60.

 

KIM Ki-duk (Kim Ki-dŏk / 김기덕); (the): Prospěcháře najdeme všude, jenže někde neškodí tak výrazně jako mezi politiky, říká Kim Ki-duk / Opportunists are everywhere, but they do not cause harm anywhere as much as in politics, says Kim Ki-dǒk. – Haló noviny 12. 8. 2003, s. 6, 1 fotogr.

 

Mc CORMACK, Gavan: Severní Korea: jak vyjít z temnoty? / North Korea: How to Come Out of Darkness? (Přel. -pele- / Transl. by -pele-.) – Literární noviny 10. 2. 2003, s. 5.

 

PODANÝ, P.: Nevyřešil to ani James Bond. Severní Korea je pro USA stále větším oříškem / Not even James Bond Could Have Solved This. North Korea is a Growing Teaser for the USA.  – Týden 10 (2003) 4, s. 52-53.

 

ROBEJŠEK, Petr: Na Koreu, Georgi? / Korea Now, George? – Týden 10 (2003) 17, s. 78.

 

ZELLWEGER, Käthi; MOORE-MEZLÍKOVÁ, Markéta: Severokorejci se nás už tolik nebojí / North Koreans are not so afraid of us anymore. – Literární noviny 19. 5. 2003 – Občanské noviny s. III.

http://www.infoservis.net/art.php?id=1048075836

19. 3. 2003.

 

CHECHALA, César: Hříchy císařových zvířat / Sins of the Emperor’s Animals. – Literární noviny 2. 5. 2006, s. 4.

 

KOLLMANOVÁ, Denisa: Trochu ostré vztahy. Korejci nemohou Japoncům zapomenout hrůzy z doby okupace / A Bit Too Sharp Relationships. Koreans Can not Forget Japanese the Horrors of the Occupation. – Týden 13 (2006) 9, s. 62-63, fotogr.

 

BURUMA, Ian: Muž historie [G.W Bush] / The Man of History [G.W Bush]. (Z angl. přel. Jiří Kobělka / Transl. from English by Jiří Kobělka. – Respekt 18 (2007) 38, s. 63.

 

CHOMSKY, Noam: Dobrá víra a špatný režim / Good Belief and a Bad Regime. (Přel. Richard Podaný / Transl by Richard Podaný.) – Mladá fronta Dnes 21. 4. 2007, s. D/8, 2 fotogr.

 

McCORMACK, Gavan: Severní Korea a porodní bolesti nového uspořádání v severovýchodní Asii / North Korea and labour pains of new order in Northeast Asia. [Přel. Michal Vodrážka / Transl. by Michal Vodrážka.]

http://zpravy.jiznikorea.eu/post/Severni-Korea-a-porodni-bolesti-noveho-usporadani-v-severovychodni-Asii-Gavan-McCormack.aspx

20. 11. 2007, il.

 

ZBOŘIL, Zdeněk: Optimistická tragédie na Korejském poloostrově / An Optimistic Tragedy on The Korean Peninsula. – Mezinárodní politika 31 (2007) 11, s 22-23.

 

BURUMA, Ian: Svoboda a hudba. Americký orchestr hrál v Severní Koreji. Je to cynismus

či dobrý úmysl? / Freedom and Music. An American Orchestra Performed in North Korea. Is it  Cynism or Good Intention? / – Respekt 8. 3. 2008, 19 (2008) 11, s. 63.

 

STRAUCH, Adam: Jihokorejsko-americké spojenectví. Faktory ovlivňující jeho růst / South-Korean-American Alliance. Factors, Affecting its Growth. – Mezinárodní politika 32 (2008) 5, s. 22-25, 2 il.

 

BROTÁNEK, Jiří: Vyřeší Obama zapomenutou válku? / Will Obama Solve Forgotten War? –  Literární noviny 9. 11. 2009, s. 8.

 

FÜRST, Rudolf: Čína a Korea: Korejská krize v kontextu obnovující se sinocentrické konstalace na Dálném východě? / China and Korea: Korean Crisis in Context of Restoration of Sinocentric Constellation at the Far East? – Mezinárodní politika 34 (2010) 6, s. 14-16, 2 il.

 

HOARE, Jim E.: Politika sbližování s KLDR v letech 1998-2008 / Politics of Convergence With DPRK in 1998-2008. (Přel. Nina Větvičková / Transl. by Nina Větvičková.) – Mezinárodní politika 34 (2010) 6, s. 12-14, 1 il.

 

MacDONALD, Brian: Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Korejskou republikou. Dohoda výhodná pro obě ekonomiky vstoupí v platnost v roce 2010 / Free Trade Agreement Between the European Union and the The Republic of Korea. Agreement, Advantageous for Both Economies Will Come into Force in 2010. (Přel. Nina Větvičková / Transl. by Nina Větvičková.) –  Mezinárodní politika 34 (2010) 6, s. 7-9.

 

VODIČKA, Milan: Ať dlouho žije Kimův severokorejský koncentrák / Long Live Kim’s North Korean Concentration Camp. – Mladá fronta Dnes 5. 6. 2010, s. A/11, il.   http://zpravy.idnes.cz/at-dlouho-zije-kimuv-severokorejsky-koncentrak-ft5-/kavarna.aspx?c=A100607_163453_kavarna_chu

 

Internetové zdroje / Internet sources

 

ANDĚLOVÁ, Petra: Další válka o Koreu? / Another War for Korea?   http://www.infoservis.net/art.php?id=977399356

14. 11. 2000.

 

ZAJÍCOVÁ, Helena: Severní Korea slaví úspěchy na mezinárodním poli / North Korea Successful in the International Field.

http://www.infoservis.net/art.php?id=977398995

4. 11. 2000.

 

UTÍKAL, Michal: Naše země, Dokdo / Our Land, Dokdo.

http://zpravy.jiznikorea.eu/post/Nase-zeme-Dokdo.aspx

16. 10. 2008.

 

VODRÁŽKA, Michal: Dok-do uri dang

http://zpravy.jiznikorea.eu/post/Dok-do-uri-dang!.aspx

1. 6. 2007.

 

VLNAS, Martin: FTA [dohoda o volném obchodu] mezi USA a Jižní Koreou – bohatství s kapkou krve za pět minut dvanáct / FTA [Free Trade Agreement] Between the USA and South Korea – Wealth with a Drop of Blood Five Minutes to Twelve.

http://zpravy.jiznikorea.eu/post/FTA-mezi-USA-a-Jizni-Koreou-e28093-bohatstvi-s-kapkou-krve-za-pet-minut-dvanact.aspx

28. 4. 2007.

 

VLNAS, Martin: O humrech, Kimově jádru a bláhových Američanech / On Lobsters, Kim’s Nucleus and Foolish Americans.

http://zpravy.jiznikorea.eu/post/O-humrech-Kimove-jadru-a-blahovych-Americanech.aspx

2. 7. 2007.

 

VLNAS, Martin: Jihokorejská víra v zajetí Talibů / South Korean Belief In Talib’s Captivity. 

http://zpravy.jiznikorea.eu/post/Jihokorejska-vira-v-zajeti-Talibu.aspx

11. 8. 2007.

 

VODRÁŽKA, Michal: Jižní Korea a válka ve Vietnamu / South Korea and War in Vietnam.

http://zpravy.jiznikorea.eu/post/Jizni-Korea-a-valka-ve-Vietnamu.aspx

13. 6. 2007.

 

VODRÁŽKA, Michal: Incident Čchonan a zostření napětí na Korejském poloostrově / The Chonan Incident And Worsening Tension on Korean Peninsula. – Asociace pro mezinárodní otázky. Briefing Paper 8 / 2010, 8 s.

http://www.amo.cz/publikace/incident-cchonan-a-zostreni-napeti-na-korejskem-poloostrove.html

26.11. 2010.

 

 

VODRÁŽKA, Michal: Korea a velmoci / Korea and Superpowers.

http://www.pritomnost.cz/komentare/korea-a-velmoci.html

23. 4. 2013

News

There are not any news