Filozofická Fakulta

Textbooks

PULTR, Alois: [Korea]. – In: HRDLIČKOVÁ, Věna – WINKELHÖFEROVÁ, Vlasta – PULTR,  Alois: Zeměpisný a hospodářský přehled Číny, Japonska a Koreje (Určeno pro posluchače fakulty filologické) / A Geographical and Economic Survey of China, Japan and Korea. (Intended for students of Faculty of Philology.). Praha, SPN 1957, s. 243-394. 

 

VASILJEVOVÁ, Zdenka: Novodobé dějiny Japonska (1868-1951 / Modern History of Japan (1868-1951). – Praha, Státní pedagogické nakladatelství, n.p. 1964. 174 s. – (Učební texty vysokých škol / University Textbooks.)

 

PUCEK, Vladimír: Přehled ekonomického rozvoje a hospodářského zeměpisu Korejské lidově  demokratické republiky / A Survey of the Economic Development and Economic Geography of the The Democratic People’s Republic of Korea. – Praha, Universita Karlova 1968. 127 s.

 

PUCEK, Vladimír: Čítanka novinových a odborných textů z korejštiny / Anthology of  Newspaper and Journal Texts in Korean. – In:  WINKELHÖFEROVÁ,Vlasta – PUCEK, Vladimír: Čítanka novinových a odborných textů z japonštiny a korejštiny / Anthology of Newspaper and Journal Texts in Japanese and Korean. – Praha, SPN 1970, s. 140-246.

 

VASILJEVOVÁ, Zdenka: Poválečné Japonsko. Politický vývoj 1945-1970, chronologie 1945-1965  / Postwar Japan. Political Development 1945-1970, Chronology 1945-1965. – Praha, Univerzita Karlova 1972. 83, [2] s. (Skriptum pro posluchače filosofické fakulty / Textbook for  students of Faculty of Arts.)

 

PULTR, Pultr, Alois: Přehled dějin korejské literatury / A Historical Survey of Korean Literature. – Praha, SPN 1973. 263 s. – (Určeno pro posluchače fakulty filosofické / (Intended for students of Faculty of Arts.)

 

PUCEK, Vladimír: Korejské písmo / Korean Script. – In: VOCHALA, Jaromír – NOVÁK,  Miroslav – PUCEK, Vladimír: Úvod do čínského, japonského a korejského písma. I. Vznik a vývoj / Introduction to the Chinese, Japanese and Korean Script. Origin and Development. Praha, SPN 1975, s. 97-132. – II. Praktický kurs / Practical Drills. Praha, SPN 1975, s. 212-246.

 

PUCEK, Vladimír: Úvod do korejského písma / Introduction to the Korean Script. – In:  VOCHALA, Jaromír – NOVÁK, Miroslav – PUCEK, Vladimír: Úvod do čínského, japonského a korejského písma. II. Praktický kurs / Introduction to the Chinese, Japanese and Korean Script. Origin and Development. II. Practical Drills. Praha, SPN 1975, s. 212-246.

 

VASILJEVOVÁ, Zdenka: Politický vývoj Japonska. 1868-1945 / Political Development of Japan. 1868-1945. – Praha, Univerzita Karlova 1976. 229 s. (Skriptum.)

 

PULTR, Alois: Mluvnice korejštiny. I. Hláskosloví a tvarosloví / Grammar of Korean. I. Phonology and Morphology. – Praha, SPN 1978. 234 s.

 

PUCEK, Vladimír: Úvod do studia koreanistiky. Část filologická / Introduction to Korean Studies.  Philological Part. – Praha, SPN 1982. 195 s. – (Určeno pro posluchače fakulty filozofické / Intended for students of Faculty of Arts.)

 

VASILJEVOVÁ, Zdenka: Feudalismus v zemích Dálného východu. I. / Feudalism in the Countries of the Far East. I. – Praha, Univerzita Karlova 1983. 216 s.

 

PUCEK, Vladimír: [Korea]. – In: PUCEK, Vladimír a kol.: Ekonomický a politický přehled zemí Dálného východu / PUCEK, Vladimír et al.: Economic and Political Survey of the Far Eastern Countries. Praha, SNP 1984, s. 75-98.

 

PUCEK, Vladimír: Mluvnice korejštiny. II. Syntax / A Korean Grammar. II. Syntax. – Praha, SPN 1986. 213 s.

            Genzor, Jozef: Vladimír PUCEK, Mluvnice korejštiny. II. Syntax / A Korean Grammar. II. Syntax. – Studia Orientalia Pragensia XVI, Praha 1987, s. 171-173.

 

PUCEK, Vladimír: Lexikologie korejštiny / Lexicology of Korean. (Lektorovali / Lectured by    Dr. Antonín Bytel a PhDr Marta Bušková.) – Praha, Karolinum 1997. 229 s.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Dějiny moderní korejské literatury / History of Modern Korean Literature. ((Lektoroval / Lectured by Doc. PhDr Vladimír Pucek, CSc.) – Praha, Karolinum 1998. 115 s. – Učební text pro posluchače Filozofické fakulty Univerzity Karlovy / Textbook for students of Faculty of Arts of Charles University.)

 

*PUCEK, Vladimír – BUŠKOVÁ, Marta: Jazyková politika v Koreji. ((Lektorovali PaedDr Antonín Bytel, CSc, PhDr David Sehnal) / Language Policy in Korea. Lectured by PaedDr Antonín Bytel, CSc, PhDr David Sehnal. – Praha, Karolinum 2000. 291 s.

             Horák, Tomáš: V. Pucek – M. Bušková. Jazyková politika v Koreji / Language Policy in Korea. – Slovo a slovesnost 64 (2003) 1, s. 62-65.

 

PUCEK, Vladimír: Gramatika korejského jazyka / Grammar of Korean Language. – Praha, Karolinum 2005. 453 s.

             Horák, Tomáš: V. Pucek. Gramatika Korejského jazyka / Grammar of Korean Language. – Informační bulletin ČKS 2005, s. 41.

 

*PUCEK, Vladimír – GLOMB, Vladimír:  Klasická korejština / Old Korean language. – Praha, : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013. 361 s, il., faksim. 

News

There are not any news