Filozofická Fakulta

The Korean War

I.

 

El a kezekkel Koreátol! / Hands off Korea! – Bratislava [1950]. 21 s.

 

KIM Ir-sen [Kim Il-sǒng]: Boj korejského lidu za jednotný nezávislý demokratický stát / Kim Il Sung: The Korean People’s Struggle for a United, Independent and Demokratic State. – [Praha], Československý výbor obránců míru 1950. 38, [1] s. – Knihovna aktualit Světových rozhledů. Sv. 26.

 KIM Ir-sen [Kim Il-sǒng]: Boj kórejského ľudu za jednotný, nezávislý demokratický štát / Kim Il Sung: The Korean People’s Struggle for a United, Independent and Demokratic State. – Bratislava, Pravda 1950. 59, 2 s., il., mapy. – Otázky mezinárodnej politiky. Sv. 2.

Korea bojuje za svobodu / Korea’s Fight for Freedom. – Praha, Rudé právo [1950]. [34] s. , il., mapa. – Zrcadlo doby. Čís. 16.

 

LONDONOVÁ, Lise – BENEŠOVÁ, Lída: Ruce pryč od Koreje! / Hands off Korea! –

Praha, Orbis 1950. 45, [2] s. – Časové otázky.

 

Pozdravujeme hrdinský kórejský lúd v boji proti zločinným imperialistom! / We Greet the Heroic Korean People in their Struggle Against the Imperialists Criminals. – Bratislava 1950. 7 s.

 

Pravda o Kórei. Prejavy, články, dokumenty. [Sostavil Dušan Žehran] / The Truth about Korea. Speeches, Articles, Documents. [Compiled by Dušan Žehran.] – Bratislava, Tatran 1950. 144 s., il., [32] s. obr. příl.

 

Ruky preč od Kórey! / Hands off Korea! – Bratislava 1950. 20 s.

 

ŠIROKÝ, Viliam: [Projevy ke korejské otázce 2. 10., 6. 10. a  8. 12. 1950 / Speeches on Korean Question. Oct. 2, Oct. 6 and Dec. 12.] – In: ŠIROKÝ, Viliam:Veľká vec mieru zvíťazí! Prejavy na V. valnom shrom. Organizácia spojených národov v Lake Success / The Big Thing of Peace will Win. Speeches at the 5th General Assembly of the United Nations in Lake Success. Bratislava, Tatran 1950, s. 15-24, 25-33, 69-79. – Aktuality. Sv. 49.

 

WINTER, Kamil: Americká agrese v Koreji. Projev přednesený na protestním shromáždění  masových organisací v Praze dne 20. července 1950 / The American Agression in Korea. A speech made at the protest rally of Czechoslovak popular organizations held in Prague on July 20th, 1950. – Praha, Naše vojsko 1950. 31, [1] s. – Vojensko-politická knihovna. Roč. 2. Sv. 17.

 

BYLINA, Wojciech: Konec jedné legendy v Koreji. Malé feuilletony o velké ostudě / The End of a Legend in Korea. Little Feuilletons on the Great Shame. ( Z polského orig. Legenda prysła w Korei ... přel. J. R. Burian / From the Polish orig. „Legenda prysła w Korei ...“ transl. by J. R. Burian.) – Praha, Mír 1951. 52, [2] s. – Za mír. Sv. 15.

 

Hrdinové korejské mládeže v boji za svobodu / Korean Young Heroes in the Struggle for Freedom (Úvod / Introduction: Jiří Hronek. – Anežka Hodinová-Spurná: V Koreji jde i o naše zájmy / In Korea our interests are involved. – Zdeněk Hejzlar: Tiskneme ruku korejským přátelům / Shaking Hands With Korean Friends.) – Praha, Ústřední výbor Čs. svazu mládeže 1951. 23, [1] s.

 

Jak byla připravena válka v Koreji. Dokumenty z archivu Li Syn-manovy vlády / How the Korean War Was Prepared. Documents from the Syngman Rhee Government Files. (Přel. z angl. orig. Documents and Materials Exposing the Instigators of the Civil War in Korea. Předmluvu napsal ministr zahraničních věcí / Transl. from the English orig. „Documents and Materials Exposing the Instigators of the Civil War in Korea“. Preface by the Foreign Affairs Minister. – Praha, Orbis 1951. 108, [4] s., 16 s. obr. příl.

 

Les étudiants et la guerre en Corée (Přel. z angl. do francouzštiny / Transl. from English to French.) – Prague, Union internationale des étudiants 1951. 80 s.

 

Los estudiantes y la guerra en Corea. (Přel. z angl. do španělstiny / Transl. from English to Spanish. Praga, Union international de estudiantes 1951. 95, [1] s., [4] obr. příl.

 

Students and the War on Korea. – Prague, International Union of Students 1951. 105, [1] s., [4] obr. příl.

 

ŠIROKÝ, Viliam: Velká věc míru zvítězí. Projevy Viliama Širokého na 5. Valném shromáždění OSN / The Big Thing of Peace will Win. Viliam Široký’s Speeches at the 5th General Assembly of the UN. – Praha, Redakce Světových rozhledů 1951. 54 [2] s. – Knižnice Světových rozhledů. Sv. 7. – Neověřeno / Not verified.

 

VYŠINSKIJ, Andrej Januar’jevič: O americké agresi v Koreji. [Projev 2. 10. 1950] / On American Aggression in Korea. – In: VYŠINSKIJ, Andrej Januar’jevič: Za mír a bezpečnost národů. Projevy ministra zahraničních věcí SSSR na 5. zasedání Valného shromáždění OSN / For Peace and Security of Nations. Speeches by the USSR Minister of Foreign Affairs at the 5th Session of the UN General Assembly. Praha, Redakce světových rozhledů 1951, s. 12-34.

 

Žalujeme. Zpráva Mezinárodní ženské komise pro vyšetření zvěrstev spáchaných americkými a lisynmanovskými vojsky v Koreji. (Úvod: Mezinárodní demokratická federace žen) / We Accuse. Report of the International Women’s Commission for Investigating the Atrocities Committed by American and Syngman Rhee Troops in Korea. (Introduction by Women’s International Democratic Federation.) – [Praha] 1951. 36 s., fotogr.

http://www.kscm-neratovice.cz/wp-content/uploads/2012/05/Korea-%C5%BDalujeme.pdf

 

Žalujeme. Zpráva Mezinárodní ženské komise pro vyšetření zvěrstev spáchaných americkými a lisynmanovskými vojsky v Koreji. (Úvod: Mezinárodní demokratická federace žen) / We Accuse. Report of the International Women’s Commission for Investigating the Atrocities Committed by American and Syngman Rhee Troops in Korea. (Introduction by Women’s International Democratic Federation.) – 2. vyd. / 2nd ed. Praha, Mír 1952. 71 s., fot. – Za mír. Sv. 21.

 

BOURA, Ferdinand: Americké zločiny v Koreji z hlediska mezinárodního práva. [Přednáška] / The American Crimes in Korea from the Viewpoint of  International Law. [Lecture]. – Praha, Osvěta 1952. 31, [1] s. – Knihovna Čs. společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí. Sv. 8 . –   Edice společenských věd. Sv. 2.

 

ENOCH, Kenneth L.: Declaraciones de Kenneth L. Enoch, John Quinn, Dos prisioneros de Las Fuerzas del Aire de los EE. UU. sobre su participación en la Guerra Bacteriológica en Corea.Con material suplementario. – [Praha], El Consejo Mundial de la Paz 1952. 88, [1] s.

 

ENOCH, Kenneth L.: Déclarations de Kenneth L. Enoch, John Quinn, deux officiers de ľArmée de ľair des Etats-Unis prisonniers sur leur participation à la guerre bactériologique menée en Corée. – [Praha], Conseil mondial de la paix 1952. 88, [1] s.

 

ENOCH, Kenneth L.: Statements by Kenneth L. Enoch, John Quinn, Two Captured U.S. Air Force Officers on Their Participation in Germ Warfare in Korea. With Supplementary Material. – [Praha],  World Council of Peace [1952]. 88 s.

 

FARGE, Yves: Viděl jsem pravdu. Svědectví o Číně a Koreji / I Saw the Truth. Testimony on China and Korea. (Z franc. orig. Témoignage sur la Chine et la Corée přel. B. E. Svoboda / From the French orig. „Témoignage sur la Chine et la Corée“ transl. by  B. E. Svoboda. Předmluvu Korea – svědomí světa napsal Jiří Hronek / Preface „Korea – Conscience of the World“ by Jiří Hronek. –  Praha, Mír 1952. 106, [3] s. , [17] s. obr. příl. – Obsahuje též Výpověď nadporučíka Johna Quinna a Kennetha L. Enocha / Also contains „Utterance of the First Lieutenant JohnQuinn and Kenneth L. Enoch“.

 

Jsme s tebou, Koreo. Sborník materiálu pro soubory lidové tvořivosti. (Uspořádal kolektiv ÚLT [Ústředí lidové tvořivosti]. Vedoucí redaktor Miloslav Bureš) / We Are with Thee, Korea. Materials for amateur theatrical groups. (Arranged by the collective ÚLT [Central Office of Folklore]. Chief  Editor Miloslav Bureš.) – Praha, Osvěta 1952. 30, [2] s.

 

KIM Ir-sen [Kim Il-sǒng]: Veľká oslobodzovacia vojna kórejského ľudu za slobodu a nezávislost /  Kim Il Sung: Great Liberation War of the Korean People for Freedom and Independence. (Z ruštiny přel. Adolf Selmec / Transl. from Russian by Adolf Selmec.) – Bratislava, Tatran 1952. 144 s. – Aktuality. Sv. 75.

 

KIM Ir-sen [Kim Il-sǒng]: Velká osvobozenecká válka korejského lidu za svobodu a nezávislost / Kim Il Sung: Great Liberation War of the Korean People for Freedom and Independence. (Z ruského překladu Velikaja osvoboditeľnaja vojna korejskogo naroda za svobodu i nezavisimost'  přel. a s pomocí Kim Kvan Seka částečně podle korej. originálu upravila Květa Milcová / From the Russian translation „Velikaja osvoboditeľnaja vojna korejskogo naroda za svobodu i nezavisimost'“ transl. by Květa Milcová, who adapted it partly according to the Korean original with the assistance of Kim Kwan-sŏk.) – Praha, Naše vojsko 1952. 111, [1] s., [1] obr. příl. – Marxismus-leninismus o válce a vojenství. Sv. 5.

 

Korea. Válka v Koreji. Stali jsme se oběťmi hrstky imperialistů. Vyprávění Američanů a příslušníků jiných národů, válečných zajatců v Koreji / Korea. War in Korea. We Were Victims of a Small Group of Imperialists. Stories Told by American and Other Prisoners of  War in Korea. ( Z angl. orig. Students and the War in Korea a We are the Victims of a Handful of Imperialists přel. Vladimír V. Bernášek / From the English orig. „Students and the War in Korea“ and „We are the Victims of a Handful of Imperialists“ transl. by Vladimír V. Bernášek .) – Praha, Mladá fronta 1952. 142, [2] s.

 

[Korejská válka. Projevy Kuo Mo-žo, Han Ser-ja (Han Sŏr-ja), Yves Farge, Fan Ši-Šan, Heindrich Brandweiner. Rezoluce / The Korean War. Speeches by Kuo Mo-jo, Han Ser-ya (Han Sŏr-ya), Yves Farge, Fan Ši-Šan, Heindrich Brandweiner. Resolutions.] – In: ... a mír zvítězí! Mimořádné zasedání Světové rady míru: Berlín 1.-6. července 1952 / …and Peace Will Win! Special Meeting of the World Council of Peace. (Z ruštiny a němčiny přel. a redakci provedl B. E. Svoboda / From Russian and German transl. and edited by B. E. Svoboda. Praha, Mír 1952, s. 75-95, 128-130. – Edice Českosl. výboru obránců míru. Sv. 4.

 

KUO Mo-žo [Kuo Mo-jo] – FARGE, Yves: Informes del Sr. Kuo Mo-jo, Vice-Presidente y del Sr. Yves Farge, miembro del Buró del Consejo Mundial de la Paz sobre la guerra de Corea presentados en la Sesión extraordinaria del Consejo Mundial de la Paz en Berlín, el 3 de julio de 1952. (Přel. z franc. do špan. / Transl. from French into Spanish.) – [Praha], Consejo Mundial de la Paz 1952. 38, [1] s.

 

KUO Mo-žo [Kuo Mo-jo] – FARGE, Yves: Rapports de M. Kuo Mo-jo, vice-président et de M. Yves Farge, membre du burea du Conseil Mondial de la Paix sur la guerre de Corée présentés à la Session extraordinaire du Conseil Mondial de la Paix à Berlin, le 3 juillet 1952. – [Praha], Conseil Mondial de la Paix 1952. 37 s.

 

KUO Mo-žo [Kuo Mo-jo] – FARGE, Yves: The Korean War. Reports by Kuo Mo-jo, Vice-President, Yves Farge, Bureau Member at The Extraordinary Session of the World Council of Peace Berlin July 3rd 1952. – [Praha], World Council of Peace 1952 31, [1] s.

 

Válečné zločiny amerických jednotek v Koreji a v Severovýchodní Číně / The War Crimes of American Troops in Korea and North-eastern China. (Překlad  z něm. orig. Die Kriegsverbrechen der amerikanischen Truppen in Korea und Nordostchina pořídil Právnický ústav ministerstva spravedlnosti. Předmluva D. N. Pritt. Obsahuje též: Jan Bartuška: Mír je majetkem lidu a může být zachován aktivním bojem lidu. – Dopis F. Joliota-Curie Warrenu R. Austinovi / From the German orig. „Die Kriegsverbrechen der amerikanischen Truppen in Korea und Nordostchina“ transl. by the Institute of Law of the Ministry of Justice. Foreword D. N. Pritt. Also contains: Jan Bartuška: Peace is the Wealth of the People and can be Preserved by Active Struggle of the People. – Letter of F. Joliot-Currie to Warren R. Austin.) – Praha, Orbis 1952. 70, [2] s.

 

ROZNER, Ján: Zločinci proti ľudstvu (ako imperialisti vedú vojnu proti ľudstvu) / Criminals  Against Mankind (How the Imperialists Wage War Against Mankind.) – Bratislava, Tatran 1952. 196 s. – Aktuality.

 

Žalujeme! Zpráva Medzinárodnej ženskej komisie na vyšetrenie zverstiev, spáchaných americkými a lisynmanovskými vojskami na Kórei / We Accuse! Report of the International Women’s Commission for Investigating the Atrocities Committed by American and Syngman Rhee Troops in Korea. (Z češtiny přel. J. E. Darin / Transl. from Czech [into Slovak] by J. E. Darin.) – Bratislava,  Tatran 1952. 70 s. , il. – Aktuality. Sv. 63.

 

HOŘEC, Jaromír: Takový je fašismus. K americké agresi v Koreji / This is Fascism. On the American Agression in Korea. – Praha, Mír 1953. 134 s., [14] s. obr. příl., il.

 

[HRONEK, Jiří]: A KOREA ... / AND KOREA ... . – In: HRONEK, Jiří, ed.: Boj národů proti koloniálnímu otroctví [katalog výstavy Kolonie pořádané Národním museem – Náprstkovým museem v Praze a Československou společností pro šíření politických a vědeckých znalostí / The Struggle of Nations Against Colonial Slavery [Catalogue of the exhibition, organized by the National Museum, Náprstek’s Museum in Prague and the Czechoslovak Society for Promoting Political and Scientific Knowledge.] – V Praze, Národní museum [1953], s. 59, fotogr.

 

PEROV, L.: Americká agresia na Kórei / The American Agression in Korea. (Z rus. orig. Amerikanskaja agressija v Koreje preložil Jozef Tichý / From the Russian orig. „Amerikanskaja agressija v Koreje“ transl. by Jozef Tichý.) – Bratislava, Slov. vydav. polit. lit. 1953. 102 s. –  Dokumenty. Sv. 5.

 

Pomôžeme hrdinskému kórejskému ľudu vybudovať jeho vlasť. Materiál pre agitačné dvojice NF /  We Will Help the Heroic Korean Peple to Build Their Country. Material for National Front Promotion Pairs. – Bratislava, ÚAV SNF 1953.22 s.

 

RAŠKA, Karel: Korejský a čínský lid – vítěz nad bakteriologickou zbraní / Korean and Chinese People – Winners Against the Bacteriological Weapon. – Praha, Orbis 1953. 24, [1] s., [4] s. obr. příl., 2 tb. – Edice přednášek pro osvětové besedy. Sv. 93.

 

SVOBODA, Bohumil Eduard, ed.: [Korejská válka. Rezoluce k zastavení války a proti bakteriologické válce v Koreji / Korean War. Resolution on the Discontinuance of War and Against Bacteriological War in Korea.] – In: SVOBODA, Bohumil Eduard, ed.: Jménem stamilionů. Dokumenty světového mírového hnutí 1949-1952 / In the Name of Hundreds of Millions. Documents of world peace movement 1949-1952. Praha, Mír 1953, s. 17-19, 34, 39-40, 48, 54, 58-59, 63, 69. – Edice Čs. výboru obránců míru. Sv. 6.

 

USA vedou bakteriologickou válku v Koreji. Výpovědi zajatých amerických důstojníků F. H. Schnableho a R. H. Bleye / The USA Wage Bacteriological War in Korea. Testimonies of Captive American Officers F. H. Schnable and R. H. Bley. – Praha, Orbis 1953. 18 s.

 

VELECKÝ, Zdeněk – POLÁK, J.: [Váleční zajatci. Bakteriologické zbraně.] Korejská otázka / [Prisoners of War. Bacteriological Weapons.] Korean Question. – In: VELECKÝ, Zdeněk –  POLÁK, J.: Průběh a výsledky 8. zasedání Valného shromáždění OSN / Course and Results of the 8th Session of the UN General Assembly.  Praha, Orbis 1954, s. 28-32, 40-42. – Knihovna Čs. společnosti pro šíření polit. a věd. znalostí. Sv. 88. Společenské vědy. Sv. 24.

 

WINNINGTON, Alan – Burchett, Wilfred: Hanebná věrolomnost / Plain Perfidy. (Z angl. orig. Plain Perfidy přel. O. Chleborád, S. Vaněček, J. Břízek, P. Kovály / Transl. from the English orig.  „Plain Perfidy“ by  O. Chleborád, S. Vaněček, J. Břízek, P. Kovály.) – Praha, SNPL 1954. 220, [6] s., [32] s. obr. příl.

 

BOUČEK, Jaroslav: Na jih od Panmundžonu. Příběh zajatců korejské války / South from Panmunjon [P’anmunjŏm]. The Story of the Korean War Prisoners. –  Praha, Naše vojsko 1955. 63 s. – Knihovna agitátora Československé armády.  Sv. 1.

 

PIGULEVSKÁ, J.: Korejský lid v boji proti americkým agresorům / The Korean People in Fight Against the Imperialistic Aggressors. – In: MASLENNIKOV, V. A.: Prohloubení krise imperialistické koloniální soustavy po druhé světové válce. Sborník statí redigovaný V. A. Maslennikovem. (Z ruštiny  přel. a pozn. opatřil Robert Miller / Intensification of Crisis of the Imperialistic Colonial Sytem. Anthology of treatises edited by V. A. Maslennikov. From Russian  transl. and annotated by Robert Miller.) Praha, SNPL 1955, s. 91-142.

 

Doklady o zvěrstvech amerických vojsk v Jižní Koreji / Documents of American Atrocities in South Korea. (Z rus. orig. Materialy o zverstvach amerikanskych vojsk v Južnoj Koreje přel. Milada Wasserbaurová / Transl. by Milada Wasserbaurová from the Russian orig. „Materialy o zverstvach amerikanskych vojsk v Južnoj Koreje“.) – Praha, Naše vojsko 1958. 45, [2] s. – Fakta a svědectví. Sv. 3.

 

KUBÁT, Vladimír: Korejská otázka / Korean Question. – In: KUBÁT, Vladimír: Mezinárodní  vztahy od vyhlášení Čínské lidové republiky do ukončení války v Koreji (1. října 1949-27. července 1953). Přednáška na Vysoké stranické škole při ÚV KSČ  / International Relationships from Declaration of the People’s Republic of China till the Termination of the Korean War. Praha, SNPL  1958, s. 16-28. – Vysoká stranická škola při ÚV KSČ / The Communist Party University within the Central Comittee of the Czechoslovak Communist Party.  

 

BUK, Josef – ŠŮRA, Milan: [Korejská válka / Korean War.] – In: BUK, Josef – ŠŮRA, Milan:  Mezinárodní vztahy po druhé světové válce. Přehled mezin. polit. vývoje v letech 1945-1963  / International Relationships after World War II. Survey of International Political Development  in the years 1945 and 1963. Praha,  NPL 1960 [1961],  s. 63-68, 82-84, 93-96, 102.

 

HOUŠKA,Vojtěch –  KETTNER, Jiří: Korejská válka  / Korean War. – In: HOUŠKA,Vojtěch –  KETTNER, Jiří: Boj národů za mír / The Struggle of Nations for Peace. Praha, Svobodné slovo 1960, s. 38-40.

 

INOZEMČEV, Nikolaj Nikolajevič: [Korejská válka / Korean War.] (Z ruštiny přel. Vladimír Marek a Richard Žákovský / Transl. from Russian by Vladimír Marek and Richard Žákovský.) – In: INOZEMČEV, Nikolaj Nikolajevič: Zahraniční politika USA 1939-1961 / US Foreign Policy 1939-1961. Praha, NPL 1962, s. 269-283.

 

BUK, Josef – ŠŮRA, Milan: [Korejská válka / Korean War.] – In: BUK, Josef – ŠŮRA, Milan:  Mezinárodní vztahy po druhé světové válce. Přehled mezin. polit. vývoje v letech 1945-1963 / International Relationships after World War II. Survey of International Political Development  in the years 1945-963. 2., opr. a dopln. vyd. / 2nd revised and amended edition. Praha, NPL 1964, s. 63-73, 88-92, 97-98, 100, 105, 107, mp.

 

HORA, Karel: Od hlídek v Indočíně až k válce v Koreji / From Patrols in Indochina to Korean War. - In: HORA, Karel: Moje matka cizinecká legie / My Mother Foreign Legion. Toronto, Sixty-Eight Publishers 1977, s. 208-249.

 

Dějiny zahraniční politiky SSSR. 1945-1976. II. / History of the USSR Foreign Policy. 1945- 1976. II. (Za redakce A. A. Gromyka a B. N. Ponomarjova. Z ruštiny přel. Zora Rozehnalová / Edited by A. A. Gromyko and B. N. Ponomaryov. Transl. from Russian by Zora Rozehnalová.) – Praha, Svoboda 1981, s. 182-253.  

 

JOHNSON, Paul: [Korejská válka / Korean War.] – In: JOHNSON, Paul: Dějiny dvacátého století / A History of the 20th Century. (Přel. Jan Čulík / Transl. by Jan Čulík.) Praha, Rozmluvy 1991, s. 438-439, 448-449.

 

CAKL, Zdeněk: Lékařem a lovcem. – Korejská hora O’Bon Sang. – Medvědice z Pektusanu / Being a Doctor and a Hunter at the Same Time. – Korean Mountain O’Bon Sang. – A Female Bear from Paektusan. – In: CAKL, Zdeněk: K močálům řeky Okawanga. Ze zápisků a dopisů zpracoval Vratislav Petr / CAKL, Zdeněk: Towards the River Okawanga Swamps. Notes and letters compiled by Vratislav Petr.  České Budějovice, Dona 1992, s. 5-19, il. [Foto a životopis autora / Photo and biography of the author.]

 

HORA, Karel: Od hlídek v Indočíně až k válce v Koreji / From Patrols in Indochina to Korean War.  – In: HORA, Karel: Moje matka cizinecká legie / My Mother Foreign Legion. Praha, Egem a Elka Press 1993, s. 217-261.

 

LITERA, Bohuslav: Korejská válka / Korean War. – In: LITERA, Bohuslav: Studená válka.  Mezinárodní vztahy 1945-1963 / The Cold War. International relations 1954-1963. Jinočany, H & H 1993, s. 40-46.

 

ORT, Alexandr: [Válka v Koreji / War in Korea.] – ORT, Alexandr: Dějiny světové politiky II / History of the World Politics II. – V Praze, Vysoká škola ekonomická 1993, s. 34-35.

 

GABRESKI, Francis – MOLESWORTH, Carl: Gabby, Život stíhače / Gabby, Life of the Fighter Pilot. (Přel. Hana Jarolímová a Marek Břenek / Transl. by Hana Jarolímová and Marek Břenek.) – Ostrava, REVI 1995. 172 s., il., portréty.

 

BERGHE, Yvan van den: Mao, korejská válka a závody ve zbrojení (1949-1950) / Mao, The Korean War and the Arms Race (1949-1950). (Z franc. přel.  Petr Drulák / Transl. from French by Petr Drulák. In: BERGHE, Yvan van den: Velké nedorozumění? Dějiny studené války (1917-1990) / A Great Misunderstanding? A History of Cold War“. [Praha], Rada pro mezinárodní vztahy 1996, s. 82-89.

 

DORR, Robert F. – LAKE, Jon –THOMPSON, Warren: Stíhací esa korejské války / The Fighter Aces of Korean War. (Z angl. orig. Korean War Aces přel. Jiří Gojda / Transl. from the English orig.  „Korean War Aces“ by Jiří Gojda.) – Plzeň, Mustang 1996. 116 s., il., portréty. – Edice JET. Sv. 2 .

             Moravec, Milan: Dílo, jež příliš zužuje pohled na korejskou válku / A Work, That Narrows the View on the Korean War Too Much. – Mladá fronta Dnes 12. 9. 1996, s. 19.

 

DVORCHAK, Robert I. a dopisovatelé a fotografové Associated Press: Korejská válka. Dějiny konfliktu očima korespondentů Associated Press / DVORCHAK Robert I. and correspondents and photographers of Associated Press: The Korean War. A History of the Conflict as Seen through the Eyes of Correspondents of Associated Press. (Přel. Jiří Fiala / Transl. by Jiří Fiala.) – Brno, Jota 1996. 317 s.

            Gebhart, Jan: Korejský pat / Korean Pat. –  Nové knihy 36 (1996) 42, s. 2. –  6. 11. 1996.

            Drebota, J. Korejská válka  /  The Korean War. – Národní osvobození  1. 4. 1997, s. 6, 1 fotogr.

            Zrzavý, Jan: O korejské válce se jen ví, že byla / The Only Known Thing On The Korean War is The Fact, That It Was. – Lidové noviny 14.1. 1997, s. 11.

 

bp, jf: Korejská válka. Důsledky války v Koreji / Korean War. The Aftermath of Korean War. –  In:  PLECHANOVOVÁ, Běla– FIDLER, Jiří: Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941-1995 / Chapters from History of International Relations. Praha, Institut pro středoevropskou kulturu 1997, s. 67-69, 70.

 

DUPUY, R. Ernest – DUPUY, Trevor N.: Válka v Koreji (1950-1953) / The War in Korea (1950-1953). – In: DUPUY, R. Ernest – DUPUY, Trevor N.: Harperova encyklopedie. Historie vojenství. II. díl. / Harper’s Encyclopedia. History of Warfare. Vol. 2. (Přel. manželé Benešovi / Transl. by Mr and Mrs Beneš.) Praha, Forma 1997, s. 1372-1386. 

 

HÝBNEROVÁ, Stanislava: Třetí etapa počátků studené války. Od Trumanovy doktríny ke studené válce / The Third Phase of the Beginnings of Cold War. From the Truman’s Doctrine to Korean War.  – In: HÝBNEROVÁ, Stanislava: Mezinárodní vztahy po roce 1945 / International relations after 1945.  Praha, Karolinum 1997, s. 41-47.

 

LUŇÁK, Petr: [Korejská válka / Korean War.] – In: LUŇÁK, Petr: Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce / The West. The USA and Western Europe in Cold War. Praha, Libri 1997, s. 106, 126. – Historická řada.

 

NÁLEVKA, Vladimír: Horká válka v Koreji  / Hot War in Korea. – In: NÁLEVKA, Vladimír: Kapitoly z dějin studené války / Chapters from the History of Cold War. Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku 1997, s. 83-94.

 

PLACÁK, Bedřich: Korea. – In: PLACÁK, Bedřich: Vzpomínky lékaře / Doctor’s Memories. Torst 1997, s. 403-498.

 

ŠLESINGER, Miloš: Korea. – In: ŠLESINGER, Miloš: Odysea českého chirurga. Co je za oponou? /An Odyssey of a Czech Surgeon. What is Behind the Curtain? Brno, Doplněk 1998, s. 73-79. – Edice osudů. Sv. 6.

 

ARON, Raymond: Korejská nehoda / Korean Accident. – In: ARON, Raymond: Historie XX. století / A History of 20th Century. (Z franc. přel. Helena Bequivinová, Věra Dvořáková a Kateřina Vinšová / Transl. rom French by Helena Bequivinová, Věra Dvořáková a Kateřina Vinšová.) Praha, Academia 1999, s. 378-380.

 

JACKSON, Robert: Letecká válka nad Koreou 1950-1953 / Air War in Korea 1950-1953. (Z angl. přel. Jiří Chodil. Lektorská spolupráce Marta Bušková [korejské reálie] a Zlata Černá [čínské reálie] / Transl. from English by Jiří Chodil. Lecturing cooperation of Marta Bušková [Korean realia] and Zlata Černá [Chinese realia.] – Praha, Jan Vašut 1999. 175 s., il., portréty (některé barev.)

 

KAMAS, Daniel: Křídla nad Koreou. 1950-1953.  První střetnutí proudových letounů v dějinách / Wings above Korea. 1950-1953. The First Encounter of Jet Aircrafts in History. – Olomouc, Votobia 1999. 199 s., [8] s. barev. obr. příl., mapy.

 

KISSINGER, Henry: Dilema zadržování komunismu / The Dilemma of Holding Communism Back. – In: KISSINGER, Henry: Umění diplomacie / Diplomacy. (Přel. Miloš Caldo / Transl. by Miloš Caldo. 3. vyd. / 3rd ed. Praha, Prostor 1999, s. 489-509 + viz Rejstřík / see Index s. 910-912. – Obzor. Sv. 7.

 

BROŽ, Ivan: [Korejská válka / Korean War.] – In: BROŽ, Ivan: Generál MacArthur a ten druhý / General MacArthur and The Other One. Praha, X-Egem 2000, s. 186-195.

 

KRČ, Miroslav a kol.: [Korejská válka / Korean War.] – In: KRČ, Miroslav: Vojenské výdaje v letech studené války a po jejím skončení / Military Spendings In the Era of Cold War and After Its End. Praha, Ústav mezinárodních vztahů 2000.

 

KRČ, Miroslav – ZIPFEL, Tomáš: [Korejská válka / Korean War.] – In: KRČ, Miroslav – ZIPFEL, Tomáš: Vojenské výdaje vyspělých průmyslových zemí v letech 1950-2000 / Military Spendings of Developed Industrial Countries in 1950-2000. Brno, Vojenská akademie 2000. Passim.

 

NÁLEVKA, Vladimír: Válka v Koreji / War in Korea. – In: NÁLEVKA, Vladimír: Světová politika ve 20. století. (II.) / World Politics in the 20th Century. (II.) Praha, Nakladatelství Aleš Skřivan ml. 2000, s. 41-51.

 

MASTNÝ, Vojtěch: Studená válka a sovětský pocit nejistoty. 1947-1953. Stalinova léta / The Cold War and Soviet Insecurity. 1947-1953. The Stalin Years. (Z angl. orig. The Cold War and Soviet Insecurity. The Stalin Years přel.  Milan a Daria Dvořákovi / From the English original „The Cold War and Soviet Insecurity. The Stalin Years“ transl. by Milan Dvořák and Daria Dvořáková.) – Praha, Aurora 2001. 294 s.

 

HALBERSTAM, David: [Korejská válka /  Korean War.] – In: HALBERSTAM, David: Černobílé desetiletí. Padesátá léta a Spojené státy / Black and White Decade. The Fifties  and the USA.   (Přel. Jaroslav Veis / Transl. by Jaroslav Veis.) Praha, Prostor 2002, s. 67-79, 85-88, 102-113, 329.

 

CATCHPOLE, Brian: Korejská válka. 1950-1953 / The Korean War. 1950-1953. (Z angl. přel. K. Válka. Transkripce V. Pucek / Transl. from English by K. Válka. Transcription by V. Pucek.) – Praha, BB art 2003. 347 s., [16] s. obr. příl., il., mapy.

            Svoboda, J.: Korejská válka. Nové pohledy a národní hlediska  / The Korean War. New Views and National Perspectives.  [Brian Catchpole: Korejská válka 1950-1953 /  The Korean War 1950-1953.] –  Mezinárodní politika 28 (2004) 3, s. 37-38.

             Sieber, Karel: Co s válkou v Koreji. Překládané práce o korejské válce pomíjejí výzkum posledních let  [Brian Catchpole: Korejská válka 1950-1953. – Philip D. Chinnery: Korejské krutosti  / Brian Catchpole: The Korean War 1950-1953. – Philip D. Chinnery: Korean atrocity!] / What With the Korean War. Translated Works on the Korean War Neglect the Research of Recent Years. – Lidové noviny 11. 12. 2003, s. 14. – Rubrika: Orientace.

             Zrzavý, Jan: O korejské válce se jen ví, že byla / The Only Known Thing On the Korean War is the Fact, That It Was. – Lidové noviny 14. 1. 1997, s. 11.

 

DORR, Robert F. – LAKE, Jon – THOMPSON, Warren: Stíhací esa Korejské války / The Korean War Aces. (Z angl. přel. Jiří Gojda / Transl. from English by Jiří Gojda.) – Praha, Naše vojsko 2003. 117 s., il., portréty, plány.

 

CHINNERY, Philip D: Korejské krutosti. Zapomenuté válečné zločiny v Koreji. 1950-1953 / Korean  Atrocity! Forgotten War Crimes. 1950-1953. (Z angl. přel. J. Gojda / Transl. from English by J. Gojda.) – Praha, BB art 2003. 311 s., il., mapy, portréty, faksim.

            Sieber, Karel: Co s válkou v Koreji. Překládané práce o korejské válce pomíjejí výzkum posledních let  [Brian Catchpole: Korejská válka 1950-1953. – Philip D. Chinnery: Korejské krutosti / Brian Catchpole:  The Korean War 1950-1953. – Philip D. Chinnery: Korean atrocity!]  / What With the Korean War. Translated Works on the Korean War Neglect the Research of Recent Years. – Lidové noviny 11. 12. 2003, s. 14. – Rubrika: Orientace.

 

NÁLEVKA, Vladimír: Válka v Koreji / War in Korea. – In: NÁLEVKA, Vladimír: Studená válka / Cold War. Praha, Triton 2003, s. 54-72. – Dějiny do kapsy. Sv. 22.

 

DURMAN, Karel: [Korejská válka, příměří / Korean War, armistice.] – In: DURMAN, Karel: Popely ještě žhavé. I. Světová válka a nukleární mír / Ashes Still Hot. World War and Nuclear Peace. Praha, Karolinum 2004, s. 317-346, 373-4.

 

MAKOWSKI, Andrzej – KUBIAK, Krzysztof: Korea 1950-1953: boje na moři / Korea 1950-1953: Combat at the Sea. (Z pol. orig. Korea 1950 – 1953. Dzialania morskie přel. Milan Moravec / From the Polish orig. „Korea 1950 – 1953. Dzialania morskie“ transl. by Milan Moravec). – Praha, Naše vojsko 2004. 208 s., [52] s. obr. příl., il. (některé barev.), mapy, portréty.

 

MALIA, Martin: [Korejská válka / Korean War]. – In: MALIA, Martin: Sovětská tragédie. Dějiny socialismu v Rusku v letech 1917-1991 / The Soviet Tragedy. A History of Socialism in Russia 1917-1991. (Z angl. přel. Pavel Vereš / Transl. from English by  Pavel Vereš.) – Praha, Argo 2004, s. 311-313. – Edice Dějiny Evropy. Sv. 7.

 

POLEDNE, Aleš: Korea – zapomenutá válka / Korea, Forgotten War. – In: POLEDNE, Aleš: Největší moderní války (od Koreje po Irák) / The Greatest Modern Wars (from Korea to Iraq). – Praha, Volvox Globator 2004, s. 5-20, 2 fotogr.

 

SCHLEY, Nicole – BUSSE, Sabine: Válka v Koreji / The War in Korea. – In: SCHLEY, Nicole – BUSSE, Sabine: Války USA. Kronika agresivního národa / Wars of the USA. The Chronicle of an Aggressive Nation. (Z něm. orig. Kriege der USA. Chronik einer aggressiven Nation přel. Milada a Milan Kouřimských / From the German original „Kriege der USA. Chronik einer aggressiven Nation“ transl. by Milada Kouřimská and Milan Kouřimský.) Praha, Brána 2004, s. 77-80.

 

FRIEDMAN, Norman: Korejská válka / Korean War. – In: FRIEDMAN, Norman: Studená válka / Cold War. (Přel. David Krásenský / Transl. by David Krásenský.) – Brno, CP Books, a.s. 2005, s. 16-17. Fotogr., mapka, přílohy tajných dokumentů v angličtině a českém překladu / Photographies, a map, appendixes of secret documents in English and Czech translations.

 

GADDIS, John Lewis: [Korejská válka / Korean War.] – In: GADDIS, John Lewis: Studená válka / The Cold War. (Přel. Dalibor Výborný / Transl. by  Dalibor Výborný.) V Praze, Slovart 2006, s. 46-53, 113-114, 119-126, 143; mp.

 

CHANG Jung – HALLIDAY, Jon: Korejská válka – Maova dojná kráva / The Korean War – Mao’s Milch cow.– In: CHANG Jung – HALLIDAY, Jon: Mao: příběh, který možná neznáte / Mao: The Unknown Story. (Z angl. přel. Michaela Pomocná / Transl. from English by Michaela Pomocná.) Praha, Beta 2006, s. 377-390.

 

MACÁK, Milan: Korejská karta / Korean Card. – In: MACÁK, Milan: Dvojí tvář hazardního hráče. (Jan Šejna pod drobnohledem VKR) / Double Face of a Gambler. (Jan Šejna under the Microscope of Military Counterintelligence. Praha, Ministerstvo obrany – Agentura vojenských informací a služeb 2006, s. 83-89. – Edice Vojenského zpravodajství.

 

TAYLOROVÁ, Kathleen: Brainwashing. Manipulace s myšlením / Brainwashing, the Science of  Thought Control. (Z angl. přel. Kateřina Bodnárová / Transl. from English by Kateřina Bodnárová.) – Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2006. 424 s. – Passim.

 

RAYNER, Ed. – STAPLEY, Ron: Korejská válka: byl vinen Stalin? / Korean War: Was Stalin the Guilty? – In: RAYNER, Ed. – STAPLEY, Ron: Slavné historické příběhy. Jak to bylo doopravdy?  / Famous Historical Stories. How It Really Was? (Z angl. orig. Debunking History. 152 Popular Myths Exploded přel. Alexandra Fraisová / Transl. from the English orig. „Debunking History. 152 Popular Myths Exploded“ by Alexandra Fraisová.) [Líbeznice], Víkend 2007, s. 217-220.

 

HOLLOWAY, David: [Korejská válka / Korean War.] – In: HOLLOWAY, David: Stalin a bomba. Sovětský svaz a jaderná energie 1939-1956 / Stalin and the Bomb. The Soviet Union and Atomic Energy. 1939-1956. (Přel. Šimon Pellar / Transl. by Šimon Pellar.) Praha, Academia 2008, s. 329-343, 397-400. – Stíny. Sv. 6.

 

KRAMARENKO, Sergej Makarovič: Korea. (Třetí ideologická) / Korea. (Third Ideological.) –  In: KRAMARENKO, Sergej Makarovič: Lovec. Vzpomínky sovětského stíhacího esa, účastníka vzdušných bojů II. světové války a války v Koreji / The Hunter. Memories of the Soviet Fighter Ace, Participant of World War II Air Combat and Korean War. (Přel. Miloš Šedivý / Transl. by Miloš Šedivý.) Cheb, Svět křídel 2008, s. 135-207, 314, 332-352, fotogr.

 

TINDALL, George Brown a SHI, David E.: Válka v Koreji / The War in Korea. – In: TINDALL, George Brown a SHI, David E.: Dějiny Spojených států amerických / History of the USA. 5., dopl. vyd. / 5th amended edition. Praha, NLN, Nakladatelství Lidové noviny 2008, s. 644-648, 868. –  Dějiny států.

 

JEONG Jae Yun: The Korean War in European Social Studies Textbooks. (Eastern European Countries: Russia, Poland, and the Czech Republic.) – The Review of Korean Studies (The Academy of Korean Studies) 12 (2009) 1, s. 59-74.

 

LABANCA, Nicola: Korejská válka / The Korean War. – In: LABANCA, Nicola: Válečné konflikty dneška od roku 1945 do současnosti / ... (Z italštiny přel. Klára Žejdlová / Transl. from Italian by  Klára Žejdlová.) Praha, Fortuna Libri 2009, s. 55-63 + viz Rejstřík / see Index s. 286

 

NÁLEVKA,Vladimír: Stalinova hra o Zemi jitřní svěžesti. Korejská válka 1950-1953 / Stalin’s Game for the Land of Morning Calm. – Praha, Epocha 2009. 170 s., il., mapy, portréty. – Edice Polozapomenuté války. Sv. 15.

             Čížek, Martin: [Stalinova hra o Zemi jitřní svěžesti / Stalin’s Game for the Land of Morning Calm.] – Soudobé dějiny 16 (2009) 2-3, s. 511-512.

 

SNOW, Peter – SNOW, Dan: Řeka Imdžin. Duben 1951. Korejská válka / The Imjin River. April 1951. The Korean War. – In: SNOW, Peter – SNOW, Dan: Největší světová bojiště 20. století /  World’s Greatest Twentieth Century Battlefields. (Z angl. přel. Karel Kopička / Transl. from English by Karel Kopička.) Praha, Mladá fronta 2009, s. 117-151, mapky, fotogr.

 

BROŽ, Ivan: Nešťastná korejská válka / The Ill-fated Korean War. – In: BROŽ, Ivan: Říkali mu D'Artagnan / They Called him D’Artagnan. Praha, Naše vojsko 2010, s. 176-209.

 

NÁLEVKA, Vladimír: Korejská válka / Korean War. – In: NÁLEVKA, Vladimír: Horké krize studené války / Hot Crises of Cold War. Praha, Vyšehrad 2010, s. 49-61, fotogr. – Moderní dějiny.

 

SYRUČEK, Milan: Od neshod k nenávisti [Korejská válka] / From Disagreements to Hatred. [Korean  War.] – In: Syruček, Milan: Tajná zbraň na Ussuri: záhady sovětsko-čínského konfliktu z března 1969 / Secret Weapon at Ussuri: Mysteries of Soviet-Chinese Conflict from March 1969.  Praha, Pražská vydavatelská společnost Epocha 2010, s. 42-45.

 

DINER, Dan: [Korejská válka / The Korean War] – In: DINER, Dan: Porozumět dvacátému století / Understanding of 20th century. (Z němčiny přel. Pavel Váňa / Transl from German by Pavel Váňa.)  Brno, CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury) 2010, s. 160-167.

 

ŠRÁMEK, Jaroslav: Vzpomínky pilota, účastníka incidentu československých a amerických bojových letounů, při kterém sestřelil veterána korejské války / Memories of a Pilot, Participant of the Incident of Czechoslovak and American Combat Crafts, During Which he Downed a Veteran of  Korean War. – Cheb, Svět křídel 2010, s. 32-40. – Svět křídel. 120.

 

VONÁSEK, Ivan: Korejská válka na stránkách dobového československého tisku / Korean War in the Czechoslovak Press of the Period. (Bakalářská práce. Ved. práce: Jaromír Pavlíček / Bachelor thesis. Supervisor: Jaromír Pavlíček.) – Opava, vl. nákl. 2010.82 s.

 

MALKASIAN, Carter: Korejská válka 1950-53 / Korean War 1950-53. (Z angl. přel. Vladimír Pilát / Transl. from English by Vladimír Pilát.) – Warszawa, Amercom SA 2011. 96 s., il., mapy, plány.

 

MacARTHUR, Douglas: Zklamání v Koreji. 1950-1951 / Disappointment in Korea. 1950-1951. – In: MacARTHUR, Douglas: Odvaha byla pravidlem / Courage Was the Rule. (Přel. Jiří Gojda / Transl. by Jiří Gojda.) Praha, Naše vojsko 2011, s. 184-208, fotogr., mp.

 

ZALOGA, Steve: T-34-85 vs M26 Pershing. (Přel. Jiří Mareš / Transl. by Jiří Mareš.)Praha, Grada, 2012. 80 s. 

 

Internetové zdroje / Internet sources

 

ŠKOCHOVÁ, Marie: Analýza Korejské války / Analysis of the Korean War. [online]. – E-polis.cz, 21. duben 2008. [cit. 2012-06-29].

<http://www.e-polis.cz/mezinarodni-vztahy/259-analyza-korejske-valky.html>.

 

II.

 

WINTER, Kamil: Zločinný útok proti míru / Felonious Attack Against Peace. – Rudé právo 27. 6.  1950, s. 2.

 

WINTER, Kamil: Paliči války se sami usvědčují / War Arsonists Convict Themselves. – Rudé právo 28. 6. 1950, s. 2.

 

Provolání předsedy vlády Korejské lidové republiky Kim Ir-sena ke korejskému lidu / Proclamation of Kim Il Sung, the Prime Minister of  the People’s The Republic of Korea, to the Korean People.   Rudé právo 28. 6. 1950, s. 2.

 

BANÍK, O.: Americká agresia v Korei vo svetle medzinárodného práva / American Aggression in Korea in the Light of International Law.  – Právny obzor 33 (1950) 5, s. 441-446.

 

Protestní shromáždění moskevských pracujících proti krvavým zločinům amerických agresorů v Koreji / Protest Rally of Moscow Workers Against Blood War Crimes of American Aggressors in Korea. – [Praha, Orbis] 1952. 8 s. – Nová doba. Příloha k č. 23 (1952).

 

TING Ling: Čínským dobrovolníkům v Koreji. Úryvky z projevu / Ding Ling: To the Chinese Volunteers in Korea. Ectracts from a Speech. (Přel. [z čínštiny] T.  P[okora] / Transl. [from Chinese] by T. P[okora]). – NO 7 (1952) 10, s. 149.

 

Válečné zločiny válečných vojsk v Koreji a v severovýchodní Číně. Zprávy komise Mezinárodního sdružení demokratických právníků / War Crimes of War Armies in Korea and Northeast China. Reports by the Comission of the International Union of Democratic Lawyers. – [Praha, Orbis] 1952. 16 s. – Nová doba. Příloha k č. 16 (1952).

 

HAN Sor-ja (Han Sŏr-ja, 한설야): Za mír a štěstí korejského lidu. (Rozhovor pro Rudé právo.) / HAN Sŏr-ya: For Peace and Happiness of the Korean People. (Interview for the Rudé právo Daily.) – Rudé právo 23. 6. 1953, s. 6.

 

HRBEK, Jaroslav – MAREŠ, Petr: Začátek imperialistické agrese v Koreji / Beginning of the Imperialistic Aggression in Korea. – Dějiny a současnost 12 (1990) 2, s. 52-57.

 

MORAVEC, Jiří R.: Kongdžungčŏn (Vzdušná válka). Válka v Koreji. Neznámé konflikty / Kongjungchŏn (Aerial Warfare). The War in Korea. Unknown Conflicts. – Letectví a kosmonautika 68 (1992) 1-21: s. 39-40; 22-25: s. 43-44; 26: s. 49-50.– 69 (1993) 1-18: s. 39-40; 19: s. 45; 20-21: s. 39-40; 22, 24-26: s. 45-46; 23: s. 39-40. – 70 (1994) 1-2, 5-6, 8, 10: s. 49-50; 3-4, 7, 9: s. 53-54.

 

GENZOR, Jozef: Vojna bez víťaza / A War without Winner. – Historická revue 4 (1993) 4, s. 17-19.

 

BUFKA, Aja (Los Angeles): Po stopách M.A.S.H. / Tracing M.A.S.H. – Týden 2 (1995) 20, s. 54-58.

 

PILÁT, Vladimír: Od Osanu po Tedžon. První tři týdny bojů US-Army v Koreji / From Osan to Taejon. The First Three Weeks of US-Army Fights in Korea. – Historie a vojenství 47 (1998) 3, s. 3-37.

 

NAVARA, Luděk – GAZDÍK, Jan: Korejská záhada zůstává nevyřešena. Stali se američtí zajatci z korejské války pokusnými králíky československých vědců? Důkazy chybějí / Korean Mystery Remains Unsolved. Did the American Prisoners of the Korean War Become Guinea-Pigs of the Czechoslovak Scientists? – Mladá fronta Dnes 14. 10. 2002, s. A/7.

 

PILÁT, Vladimír: The First Group of Czechoslovak Military Doctors in the Korean War.  Historie a vojenství 51 (2002) , spec. sešit / special issue, s. 167-198.

 

BELOSLUDCEV, Oleg: Účast příslušníků jednotek sovětské armády ve válce v Koreji (v letech 1950-1953) / Participation of Soviet Army Troops in The Korean War (in 1950-1953). – Historie a vojenství 52 (2003) 3-4, s. 706-711.

 

SIEBER, Karel: Co s válkou v Koreji. Překládané práce o korejské válce pomíjejí výzkum posledních let. (Brian Catchpole: Korejská válka 1950-1953. – Philip D. Chinnery: Korejské krutosti. Zapomenuté válečné zločiny v Koreji 1950-1953.) / What With Korean War. Translated Works on the Korean War Neglect the Research of Recent Years. The Korean War 1950-1953. Philip D. Chinnery: Korean Atrocity. Forgotten War Crimes in Korea. – Lidové noviny 11.10. 2003.  – Orientace, s. 14.

 

ŠAJTAR, Jaroslav: Internacionalismus trochu jinak / Internationalism in a Slightly Different Way.  – Reflex 14 (2003) 30, s. 14, 1 il.

 

VĚTVIČKA, V.: Válka v Koreji ještě neskončila. Americký generál MacArthur mohl rozpoutat třetí světovou válku / War in Korea Has Not Ended Yet. American General MacArthur Could Have Started World War III. – Týden 10 (2003) 26, s. 56-57.

 

FORMÁNKOVÁ, P.: Kampaň proti „americkému brouku“ a její politické souvislosti / Campaign Against „The American Beetle“ and Its Political Context. – In: Paměť a dějiny 2 (2008) 1, s. 22-38.

 

BLÁHA, Petr: Korejská válka pokračuje / The Korean War Goes On. – Lidové noviny 29. 11. 2010, s. 12. 

 

PEŠEK, Petr: Co s KLDR? Zničit, či ignorovat? / What to do with DPRK? Destroy or ignore? – Lidové noviny 25. 6. 2010.

 

PROCHÁZKA, Michal: Korejská válka pohledem filmu / The Korean War in Terms of Film.  Mezinárodní politika 34 (2010) 6, s. 38-41, 2 il.

 

ZÍDEK, Petr: Češi v Korejské válce / Czechs in the Korean war. – Pátek Lidových novin  (2010)  25, s. 24-29, fotogr.

 

ROVENSKÝ, Dušan: Americké tanky v korejské válce / American Tanks in Korean War. – ATM [Armády, technika, militaria] 44 (2012) 1, s. 70-75.

 

GNOINSKA, Margaret K.: Czechoslovakia and Poland: supervising peace on the Korean peninsula 1953-1955 = Československo a Polsko: dohled nad mírem na Korejském poloostrově 1953-1955. – Slovanský přehled 98 (2012)  3-4, s. 293-320.

 

ZÍDEK, Petr: Medaile cti pro českého kaplana / Medal of Honour for a Czech Chaplain. [Emil Kapaun.] – Lidové noviny 23. 3. 2013, příloha Orientace 24 / IV, fotogr.

http://www.mzv.cz/file/976665/_201303234_LN_LN_MORAVA._23533.pdf

News

There are not any news