Filozofická Fakulta

General works

I.

 

ZÁHORSKÝ, Vladislav: Poměry rusko-japonské. Líčení Japonska, Koree, Mandžurska atd. (S mapkou.) / Russian-Japanese Relations. Descriptions of Japan, Korea, Manchuia etc. (With a map.) – V Třebíči, Jindřich Lorenz 1904. 60 s.

 

KLECANDA, Jan, ed.: Válka rusko-japonská slovem i obrazem / Russian-Japanese war in words and pictures. V Praze, Česká grafická akciová společnost Unie, [1904-1905]. 3 sv.

 

LAJTHA, Edgar: Japonsko včera, dnes a zítra / Japan Yesterday, Today and Tomorrow. (Z něm. orig. Japan gestern, heute, morgen přel. Jan Münzer / From the German original „Japan gestern, heute, morgen“ transl. by Jan Münzer. – V Praze, Jos. R. Vilímek 1937. 234, [II] s. – Kolem světa. Sbírka moderních cestopisů. Sv. 2.

 

VRÁZOVÁ, Vlasta: [Korea]. – In: VRÁZOVÁ, Vlasta: Život a cesty E. St. Vráze / Life and Voyages of E. St. Vráz... . Praha, Československá grafická unie, 1937, s. 226-227.

 

KOREA. Kulturní materiál pro soubory / KOREA. Cultural materials for files. – Praha, Kulturní a propagační oddělení ÚV ČSM 1950. 29 s.

 

*ROZNER, Ján: Bojujúca Kórea / The Fighting Korea. – Bratislava, Dukla 1950. 63, 1 s. – Edice Edice Sľub. Sv. 6.

 

PULTR, Alois: Hrdinná Korea / Heroic Korea. – Praha, Orbis 1953. 32 [3] s., [8] s. obr. příl. – Edice přednášek pro osvětové besedy. Sv. 87. 

 

PULTR, Alois: Korejská lidově demokratická republika / The Democratic People’s Republic of Korea. – In: Kulturně politický kalendář / Cultural and political calendar. Praha, Orbis 1957, s. 210-222.

 

ŠTĚPANOVSKÝ, Jiří: Korea v druhé etapě všeobecné krize kapitalismu / Korea in the Second Stage of the General Crisis of Capitalism. – [S.l., s.n., 1957 nebo 1958]. 31 s.

 

PULTR, Alois: Koreanische volksdemokratische Republik. – In: Kalender 1958. Praha, s. 232-247.

 

HERCHLOVÁ, Ľudmila, ed. – SEICHERTOVÁ, M., ed.: Kórejská ľudovodemokratická republika. Bratislava, Univerzitná knižnica 1960. 13 s. – Listujeme v historicko-politickom kalendári. Roč. 1. Čís. 17.

 

KOCOUREK, Václav: Korejská lidově demokratická republika. Korejská republika / The Democratic People’s Republic of Korea. The Republic of Korea. – In: JANKA, Jaromír – MUCHA,  Ludvík – KOCOUREK, Václav: Celým světem: zeměpisné a politické přehledy všech států a zemí světa / Through the whole world: the geographical and political overviews of all the states and countries of the world. Praha, Mladá fronta 1966, s. 168-171; s. 171-172. Fotogr.

 

PUCEK, Vladimír: Korejská lidově demokratická republika / The Democratic People’s Republic of Korea. – Praha, Svoboda 1975. 253, [3] s. – Edice Zeměmi světa.

             Genzor, Jozef: Vladimír Pucek:  Korejská lidově demokratická republika / Democratic People‘s The Republic of Korea. – Romboid 10 (1975) 6, s. 51-52.

              Pultr, Alois: Pucek, Vladimír: Korejská lidově demokratická republika / Democratic People’s The Republic of Korea. – NO 30 (1975) 5, s. 160.

 

Korejská lidově demokratická republika / Democratic People‘s The Republic of Korea. – In: Asie dnes / Asia Today. Praha, Pressfoto 1981, s. 110-114.

 

BLAŽEJ, Ján: Kórejská ľudovodemokratická republika / The Democratic People’s Republic of Korea. – Bratislava, Slovenský úrad pre tlač a informácie 1983. [9] volných listů v deskách, il. / [9] unbound lists in folder, illustrations.  

 

KALOUSEK, Jiří: [Korea]. – In: KALOUSEK, Jiří: S malířem kolem světa / With a Painter Around the World. Praha, Albatros 1984, s. 225-228, barev. obr.

 

RADVANOVSKÝ, Zdeněk: Korejská lidově demokratická republika / Democratic People‘s The Republic of Korea. – In: RADVANOVSKÝ, Zdeněk: Kapitoly z dějin světové socialistické soustavy. Díl 3 / Chapters from the History of the World Socialist System. Vol. 3. Ústí nad Labem,  Pedagogická fakulta 1987, s. 46-77

 

HUTTR, Miroslav: Politická a hospodářská informace o KLDR a Jižní Koreji / Political and Economic Information on the DPRK and on South Korea. – Praha, Olympia 1988. 96 s. – Hry 26. Olympiády v Soulu. Studijní materál 5. Vydalo politicko-výchovné oddělení ÚV ČSTV v nakladatelství Olympia / 26th Olympic Games in Seoul. Study material. Published by the political and educational department of ÚV ČSTV in publishing house Olympia.

 

KALOUSEK, Jiří: [Korea]. – In: KALOUSEK, Jiří: S malířem kolem světa / With a Painter Around the World. 2. vyd. / 2nd ed. Praha, Albatros 1988, s. 225-228, barev. obr.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: Korejská lidově demokratická republika / Democratic People‘s The Republic of Korea. – Světová socialistická soustava v 60. a 70. letech. 3 / World Socialist System in the 60s and 70s. 3. Praha, Academia 1989, s. 74-98.

 

*KLOSLOVÁ, Zenka (sic): 1900-1950 년 체코의 여행자 작가의 글에 나타는 한국 / 1900-1950 njŏn Čchekchoŭi jŏhängga čakkaŭi kŭre natchanan Han’guk / Korea in the Works of Czech Travellers and Writers in the years 1900-1950.– In: 제 2 회 한국학 국제 학술 회의. 解放 50 주년, 세계속의 韓國學 / Če 2 hö Han’gukhak kukče haksulhöŭi. Häbang 50 čunjŏn, segje sogŭi Han’kukhak / The 2nd International Symposium on Korean Studies. Korean Studies from global perspectives on the 50th anniversary of the Korean Liberation. Inch’on, Inha University 1995, s. 461-464.

 

KIM U-džung: Každá ulice je dlážděná zlatem / Kim U-choong: Every Street is Paved with Gold (Segyenun nolpko hal irun mant’a.) (Z angličtiny, s přihlédnutím ke korejskému vydání přeložila Marta Bušková / Translated by Marta Bušková from English, with consideration of Korean edition). – Praha, Olympia 1996. 173 s.

 

JANOŠ, Jiří: Dokonale utajená Korea / Perfectly Concealed Korea. – Praha, Libri 1997. 187 s., [16] s. barev. il.

            Klöslová, Zdenka: Doporučuji čtenářům / I recommend to readers. . Jiří Janoš: Dokonale utajená Korea / Perfectly Concealed Korea. – In: Zpravodaj České orientalistické společnosti.  Praha IV (1997) 1-2, s. 41-44.

             Růžová, Jiřina: Příspěvek k poznání Koreje / A contribution to understanding Korea. – NO 53 (1998) 1, s. 39-40.

             Löwensteinová, Miriam: Jiří Janoš představuje Koreu živých lidí i legend / Jiří Janoš is introducing Korea of living people and legends. – Mladá fronta Dnes 16.5. 1997.

 

KANG Mjong-gil [et al.] / Kang Myŏng-gil [et al.]: Korigující materiál k pasážím o Koreji v českých textech / Correcting materials to the passages on Korea in Czech texts. (Překladatelé / Translators Kwon Dže-il, Kim Un-he, Antonín Bytel.) – Soul, Korejský ústav pro rozvoj vzdělání / The Korean Institute for the Education Development 1997. 85 s.

 

PLACÁK, Bedřich: Korea. – In: PLACÁK, Bedřich: Vzpomínky lékaře / Memoirs of a doctor. Praha, Torst 1997, s. 403-498.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: Introducing Korea in Bohemia and Czechoslovakia. From the Mid-19th Century to the 1950s. – In: Mélanges offerts  à Li Ogg et Daniel Bouchez. Cahiers d’études coréennes 7. Collège de France 2000, s. 133-145.

 

ŠINDELÁŘOVÁ, Jaromíra: Korejská republika. Korejská lidově demokratická republika / The Republic of Korea. Democratic People’s Republic of Korea. – In: ŠINDELÁŘOVÁ, Jaromíra: Socio-kulturní zázemí žáků a studentů-imigrantů přicházejích ze zemí s odlišnou kulturou / Social and cultural background of pupils and students-immigrants coming from lands with a different culture. Ústí nad Labem, Univerzita J.E. Purkyně 2005, s. 23-37.

 

DURMAN Karel: [Jižní Korea. Severní Korea / South Korea. North Korea.] – In: DURMAN, Karel: Popely ještě žhavé. II. Konce dobrodružství:1964-1991 / Ashes Still Burning. II. The Ends of Adventures: 1964-1991. Praha, Karolinum 2009, s. 244-246, 495. 

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: Korean Motifs and Themes in Czech Literature, Music and Film. – In:  Institut d'études coréennes: Mélanges offerts à Marc Orange et Alexandre Guillemoz. Cahiers d'études coréennes 8. Paris, Collège de France 2010, s. 323-334.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: V Koreji se Korejcům nevyhneme / We cannot avoid Koreans in Korea. – Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2010. 166 s.

 

강홍빈 – 올샤, jr. 야로슬라브, eds. = KANG Hong Bin – OLŠA, jr. Jaroslav: 1901년 체코인  브라즈의 서울 방문. 체코 여행가들의 서울 이야기 / 1901 njŏn čchechoin Pŭračŭŭi Sŏul pangmun. Čchekcho jŏhängkadŭrŭi Sŏul ijagi = Soul roku 1901 objektivem E. St. Vráze a jak viděli Koreu další čeští cestovatelé = 1901 photographs of Seoul by Enrique Stanko Vráz and other early Czech travellers’s views of Korea. (Překlad z češtiny do korejštiny 정희경, 이병교, 이 미카엘라, 마렉 제마넥 / Čŏng Hŭi-gjŏng, I Pjŏng-gjo, Lee Michaela, Marek Zemánek / Translation from Czech into Korean by Jung Hee Kyung, Lee Byung Gyo, Michaela Lee, Marek Zemánek; [překlad do angličtiny Jaroslav Olša, jr. / translation into English by Jaroslav Olša, jr.] English-language editing by Rob S. Burrett.)서을 역사 박물관 / Sŏul jŏksa pakmulgwan = Seoul Museum of History – Velvyslanectví České republiky = 주한 체코 공화국 대사관 / Čuhan čchekcho konghwaguk täsagwan = Embassy of the Czech Republic 2011, 238 s., fotogr., il (některé barev.), faksim. – 학술총서 VI / Haksul čchongsŏ VI. – Korejský a souběžný anglický text, české a korejské popisky k fotografiím / Korean and English parallel text, Czech and Korean captions to photos. – 초기 체코-한국에 대한 철저한 연구로 이 책을 가능케한 체코의 한국학자 즈덴카 크로슬로바 박사에게 이 책을 바친다 / Čchogi Čchekcho-Han’guge tähan čchŏlčŏhan jŏn’guro i čchägŭl kanŭngkchehan čchekchoŭi han’guk hakča Čŭdenkcha Kchŭrosŭlloba paksaege i čchägŭl pačchinda = The book is dedicated to Czech Koreanist dr. Zdenka Klöslová, whose thorough study on early Czech-Korean contacts made this book possible.

 

Obsah / Contents:

 

발간사 / Foreword

            서울역사박물관 /  Seoul Museum of History  –  p. 6-7

            체코 국립 박물관 – 나프르스텍 아시아 아프리카 아메리카 문화 박물관 / National Museum – Náprstek Museum of Asian, African and American cultures – s. 8-9

 

터도로보바, 이르지나: 엔리케 스탄코 브라즈와 그의 사진들 = TODOROVOVÁ, Jiřina: Enrique Stanko Vráz: a mysterious man and his photographs, s. 12-29.

 

엔리케 스탄코 브라즈가 찍은 서울의 사진 / Photos of Seoul by Enrique Stanko Vráz – s. 30- 141, 51 fotogr.

            궁궐 / Palaces – s. 33- 59

            서울의 장소들 / Places of Seoul – s. 61-99

            서울 사람들 / People in Seoul – s. 101-125

            서울의 서양인들 / Westerners in Seoul – s. 127-141

 

올샤, jr. 야로슬라브: 한국을 여행한 7명의 체코인 이야기= OLŠA, jr. Jaroslav: Seven Czech Travellers in Korea, s. 144-211.

 

포스피쉴, 보후밀: 고요한 아침의 나라에 대한 실루엣 = POSPÍŠIL, Bohumil: Silhouettes from the Land of the „Morning Calm“ (Siluety ze země ranního ticha), s. 214-237.

 

OLŠA, Jaroslav, jr.: Jiří Viktor Daneš: Czechoslovak Geographer and Diplomat in Colonized Korea. – Transactions of the Royal Asiatic Society – Korea Branch 85 (2010), s. 57-64.

 

올샤, jr 야로슬라브: 한국을 여행한 7명의 체코인 이야기. 2차 세계대전 이전 한국을 찾은 그들의 여행담과 한국에 대한 생각 / Hangukŭl jŏhänghan 7 mjŏngŭi Čchekchoin ijagi. 2 čcha segjetädžŏn idžŏn Hangugŭl čchadžŭn kŭdŭlŭi jŏhängdamkwa Hanguge tähan sänggak / OLŠA,jr. Jaroslav: Seven Czech travelleres in Korea: how they explored, viewed and described the country before Worl War II. – In: 강홍빈  –  올샤, jr 야로슬라브: 1901년 체코인  브라즈의  서울 방문. 체코 여행가들의 서울 이야기 –  Soul roku 1901 objektivem E. St. Vráze a jak viděli Koreu další čeští cestovatelé – 1901 photographs of Seoul by Enrique Stanko Vráz and other early Czech travellers’s views of Korea. 서을 역사 박물관 / Sŏul jŏksa pakmulkwan / Seoul Museum of History – Velvyslanectví České republiky / 주한 체코 공화국 대사관 / Embassy of the Czech Republic 2011, s. 144-211, fotogr. – 학술총서 VI /Haksul čchongsŏ VI.

 

PACNER, Karel: [Korea.] – In: PACNER, Karel: Osudové okamžiky XX. století. Události, které zásadně ovlivnily náš svět / Fateful Moments of 20th Century. Events, that Made Our World. – V Praze, Plus 2011.

 

FERKLOVÁ, Blanka: [Korea: dějiny, literatura, náboženství, filozofie / Korea: history, literature, religion, philosophy.] – In: FERKLOVÁ, Blanka et al.: Historické, kulturní a společenské reálie zemí východní Asie / Historical, cultural and social realia of East Asia.   http://udlv.ff.cuni.cz/oppa/files/realie-prirucka.pdf, 30 s.

staženo 20.10.2012

 

OLŠA, Jaroslav jr.: Max Taubles – první pražský rodák na Korejském poloostrově / Max Taubles –the first person born in Prague in Korea. – In: LÖWENSTEINOVÁ, Miriam – GLOMB, Vladimír, eds.: Podoby Koreje / Images of Korea. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2013, s. 161-183.

 

체코슬로바키아 중립국 감독 위원단이 본 정전후 남과 북 / Čchekchosŭllopakchia čunglipkuk kamtok üwŏntani pon čŏngčŏnhu namkwa puk = The Korean peninsula after the armistice as seen by Czechoslovak delegates to the Neutral nations supervisory commission. 1953-1956. Seoul, Museum of History 2013. 291 s. , fotogr.

 

 

II.

 

E. St. V. [VRÁZ, Enrique Stanko]: Korea a Korejci. I-V. / Korea and Koreans. I.-V. – Svornost   (Chicago, Ill.), 14., 15., 22., 25. a 28. 4. 1919.

 

ELIÁŠOVÁ, M: O korejských ženách / About Korean Women. – Národní listy 27. 7. 1930, s. 13.

 

BARTÁK, P.: Japonci v Koreji / The Japanese in Korea. – Tvorba 7 (1932) 2, s. 20-21.

 

HAN Hung-Soo / Han Hŭng-su: Korea pod japonským jhem / Korea under the Japanese Yoke. – Tvorba 26. 9. 1945, s. 149-150.

 

HAN Hung-Soo / Han Hŭng-su: Korejec mluví k československým přátelům / A Korean Speaks to Czechoslovak Friends. – Tep soudobého života 27. 9. 1945, s. 12.

 

HAN Hung-Soo / Han Hŭng-su: Kulturní činnost korejského národa / Cultural Activity of the Korean Nation. – Tep soudobého života 10. 10. 1945, s. 5.

 

HAN Hung-Soo / Han Hŭng-su: Korea včera a dnes / Korea Yeasterday and Today. – Nový Orient 1 (1945) 1, s. 4-5.

 

HAN Hung-Soo / Han Hŭng-su: Co o nás nevíte / What You Don’t Know about Us. – Zeměpisný magazin (Prague) 1 (1945-46) 1, s. 14-15.

 

HAN Hung-Soo / Han Hŭng-su: Dnešní Korea / Today’s Korea. ([Z němčiny] přel. V. Zahálková / . Transl. [from German] by V. Zahálková.) – Nedělní noviny 3. 11. 1946.

 

HAN Hung-Soo / Han Hŭng-su: Ještě jednou Korea / Once More Korea. ([Z němčiny] přel. V. Zahálková /Transl. [from German] by V. Zahálková.) – Nedělní noviny 8. 12. 1946.

 

HAN Hung-su / Han Hŭng-su: Korejci a Evropané / Koreans and Europeans. – Panorama 23 (1948) 1-2, s. 7-9.

 

PRŮŠEK, Jaroslav: Asie dvacátého století / The 20th Century’s Asia. – Studentský předvoj 1 (1948) 12, s. 5-6.

 

Va: Korea – „země jitřní svěžesti“ / Korea – „The Land of the Morning Calm“. – Lidé a země 1 (1952) 6, s. 194-195.

 

PULTR, Alois: Síla korejského lidu / The Strenght of the Korean People. – NO 8 (1953) 1, s. 10-12.

 

(vpk.): Z Koreje / From Korea. – NO 14 (1959) 9, s. 160.

 

KORBEL, Ladislav: E. St. Vráz a Asie / E. St. Vráz and Asia. – NO 15 (1960) 5, s. 02-103.

 

PUCEK, Vladimír: Korejský poloostrov / The Korean Peninsula. –  NO 30 (1975) 6, s. 167-171.

 

GENZOR, Jozef:  Kórea – kórejský jazyk, písmo, literúra, výtvarné umenie, hudba a tanec / Korea – the Korean Language, Alphabet, Literature, Arts, Music and Dance. – Pyramída 6 (1977) 66, s. 2101-2102.

 

ŠLACHTA, Mojmír: Jižní Korea / South Korea. – Lidé a země  37 (1988) 8, s. 339-343.

 

SKOKAN, Ladislav: O asijských socialistických zemích / About the Asian Socialist Countries. – Lidé a země  38 (1989) 8, s. 381-382.

 

VIČANOVÁ, Viera: Múr kvitnúť nebude / A Wall Will Not Bloom. – Život 39 (1989) 38, s. 13-15.

 

VIČANOVÁ, Viera: Kvet nejde za motýľom! / A Flower Does Not Follow a Butterfly. – Život 39 (1989) 46, s. 30-33.

 

SKOKAN, Ladislav: Draci / Dragons. – Lidé a země 39 (1990) s. 116-117.

 

JANOŠ, Jiří: Korea není Čína ani Japonsko / Korea is Neither China nor Japan. – Prostor 16. 5. 1992.

 

*Jižní Korea očima Václava Klementa. Připravil Bob Fliedr / South Korea Seen by Václav

Klement. Prepared by Bob Fliedr. – Anno Domini 4 (1993) 11-12, s. 8-10.

 

TITĚROVÁ, Božena: Rozvojové země Asie v 90. letech / Asian Developing Countries in the 90s.

Mezinárodní politika 17 (1993) 11-12, s. 8-10.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: Muslimské prameny o Koreji / Muslim Sources on Korea. – NO 53 (1998) 10, s. 376-378.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: Než Hamel ztroskotal v Koreji / Before Hamel Shipwrecked in Korea. – NO 54 (1999) 1, s. 12-15.

 

KRYZÁNEK, L.: Korea: Včera válka, zítra mír / Korea: Yesterday at War, Tomorrow in Peace. – Mezinárodní politika 24 (2000) 9, s. 13-14.

 

KRYZÁNEK, Ladislav: V temné říši Velkého Kima / In the Dark Realm of the Great Kim. – Mladá fronta Dnes 3. 8. 2002, E/8.

 

MOORE-MRZLÍKOVÁ, Markéta: Německý doktor a hladoví emigranti. Zoufalí Severokorejci hledají nové díry v komunistickém plotě / German doctors and starving emigrants. Desperate Notrh Koreans seeking new holes in the communist fence. – Týden 9 (2002) 32, s. 48.

 

-ott-: Prázdniny v ráji. Kimova rudá říše se otevírá světu / Vacation in paradise. Kim’s red empire opens to world. – Týden 9 (2002) 24, s. 57.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: Vojtěch Náprstek a jeho "království v Koreji" / Vojtěch Náprstek his "Kingdom in Korea ". – NO 57 (2002) 6, s. 196-197.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: Jak jsme poznávali Koreu, aneb hledání jehly v kupce sena / As we were getting to know Korea, in other words, looking for a needle in a haystack. – NO 59 (2004) 2 [na obálce mylně vytištěno č. 1 / on the cover mistakenly printed no. 1], s. 37-39, il.

 

 

KLÖSSLOVÁ, Zdenka [KLÖSLOVÁ]: Ztracený a zapomenutý? Cestovatel Bohumil Pospíšil / Lost and Forgotten? Traveller Bohumil Pospíšil. – NO 60 (2005) 2, s. 58-59, il.

 

SVOBODA, Tomáš: Obrázky ze Severní Koreje / Pictures from North Korea. – FotoVideo (2006) leden-únor, s. 48-55. [Fotogr.]

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: E. St. Vráz – první český cestovatel v Koreji (1901) / E. St. Vráz – the First Czech Traveler in Korea (1901). – NO 62 (2007) 4, s.44-47, 1 foto v textu, 5 fotogr. na vnitřní straně obálky.

 

VLNAS, Martin: Únik jménem soju / Breakaway called soju. – Finanční Magazín 1 (2008) 5.

 

VLNAS, Martin: V Soulu / In Seoul. – Reflex 19 (2008) 10, s. 44-45, fotogr.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: V Koreji a o Koreji. Josef Kořenský / In Korea and About Korea. Josef Kořenský. – In: Po stopách krajanů ve starém Orientu. / In the Footsteps of Compatriots in the  Old Orient. Praha, Česká orientalistická společnost 2009, s. 52-71, fotogr.

 

VLNAS, Martin: Jihokorejská cesta a bibimpap / South Korean road and Bibimpap.

http://zpravy.jiznikorea.eu/post/Jihokorejska-cesta-a-bibimpap.aspx

20.4.2009

 

VLNAS, Martin: Tahle země není pro líný / This country is not for lazy ones.

http://zpravy.jiznikorea.eu/post/Tahle-zeme-neni-pro-liny.aspx

8.9.2008

 

VODRÁŽKA, Michal: Ul-jjang - honba za ideálem z obrazovky / Uljjang - the quest for the ideal.

http://zpravy.jiznikorea.eu/post/Ul-jjang-honba-za-idealem-z-obrazovky.aspx

26.7.2007

 

HOLLMANN, Viktor: Korea – zázrak na řece Han / Korea - the miracle on Han river. – Moderní řízení 45 (2010) 1, s. 40-43.
http://modernirizeni.ihned.cz/c1-40245060-korea-zazrak-na-rece-han.

 

SEOUL – 110 years old Czech photos of Korea at Seoul Museum of History.

http://www.mzv.cz/seoul/en/news_and_activities/seoul_110_years_old_czech_photos_of.html

22.04.2011

 

SOUL (Seoul) – výstava 110 let starých fotografií z Koreje českého cestovatele Enrique Stanko Vráze / Exhibition of 110 years old photos of Korea taken by Czech traveller Enrique Stanko Vráz.

http://www.mzv.cz/seoul/cz/zpravy_a_udalosti/soul_seoul_vystava_110_let_starych.html

22.04.2011

 

STINGL, Tomáš: Kapesní průvodce Korejskou republikou / Pocket guide to The Republic of Korea. Profit, příl. Český export (2011) 14, s. 16-17.

 

UTÍKAL, Michal: Výstava Soul roku 1901 objektivem E. St. Vráze / Exhibition Seoul 1901’s photos of E. St. Vráz.

http://zpravy.jiznikorea.eu/post/soul-roku-1901.aspx

15.4.2011

 

OLŠA, Jaroslav, jr.: Jiří Viktor Daneš: Czechoslovak Geographer and Diplomat in Colonized Korea. – Transactions of the Royal Asiatic Society – Korea Branch Vol. 85 – 2010, s. 57-64.

 

VODRÁŽKA, Michal: Jihokorejská inspirace pro Řecko / South Korean inspiration for Greece.   http://www.finmag.cz/cs/finmag/ekonomika/jihokorejska-inspirace-pro-recko/

11.06.2010

 

ŠKÁBA, Filip: Korea – jiný kraj, jiný mrav / Korea - different region, different customs. – Pražská kulturní revue – příloha Literárních novin 4. 10. 2012, s. 16-19 = 23 (2012) 40, s. 16-19.

 

VAŠEK, František – STUDENÍK, Tomáš: Školní roboti aneb Proč je Korea před námi / School robots or Why is Korea ahead. – Pražská kulturní revue – příloha Literárních novin 4. 10. 2012, s. 20 = 23 (2012) 40, s. 20.

 

ADÁMEK, Hynek – OLŠA, Jaroslav: Do Soulu před sto lety / 100 years ago in Seoul. – National Geographic-Česká republika (2013) 5, s. 20-27, fotogr. 

News

There are not any news