Filozofická Fakulta

Fairy Tales

I.

 

GARIN-MICHAJLOVSKIJ, Nikolaj Georgijevič: Z říše nezapadajícího slunce / The Empire of the Never-Setting Sun. ([Z ruštiny] přel. Jar. Spirhanzl-Duriš.Vybral a k tisku připravil V. F. Suk. Původní obrázky nakreslil E. Kalabin / Transl. [from Russian] by Jar. Spirhanzl-Duriš. Selected  and set for printing by V. F. Suk. Original drawings by E. Kalabin. – Praha, Nakladatelství Jan Svátek 1932. 138 [2] s. , obr. příl. – Svátkovy vybrané spisy pro mládež.

 

[GARIN-] MICHAJLOVSKIJ, Nikolaj Georgijevič: Žlutý pes a jiné povídky z Korey / A Yellow  Dog and Other Stories from Korea. (Autorisovaný překlad Jar. Spirhanzla-Duriše. Il. Kalabin Evžen / An authorised translation of Jar. Spirhanzl-Duriš. Il. by Kalabin Evžen. – Praha-Dejvice, Knihovna Česká Beletrie 1932. 87 s., il.

 

CÍSAŘ, Josef (pseud. Denk, Petr): Šiška. Jak čerti ztratili zlaté a stříbrné hole / A Cone. How Old Scratches Lost Golden and Silver Sticks. – In: Antilopa, datel a želva / Antelope, Woodpecker and Turtle. V Praze, V. Palán [1941], s. 3-6, 12-15. – Pohádky a povídky z celého světa. Sv. 25.

 

ZÁMECKÝ, Antonín: Bradavice. Čínské zrcadlo. Jak čerti ztratili zlaté a stříbrné hůlky / Warts. The Chinese Mirror. How Old Scratches Lost Gold and Silver Sticks. – In: ZÁMECKÝ, Antonín: Pohádky z druhého konce světa. Japonské, korejské, tatarské, mongolské a jiné /  Fairy-Tales from the Other End of the World. Japanese, Korean, Tartar, Mongolian and Other. (Obrázky nakreslil a obálku namaloval Václav Fiala / Drawings and cover by Václav Fiala. – Praha, Dědictví Komenského 1941, s. 20-30.

 

Co zrcadlo ukazovalo. Korejská národní pohádka / What the Mirror Reflected. Korean folk tale. (Z franc. přel. M. Kovářová. Il. F. Škoda / Transl. from French by M. Kovářová. Il. by F. Škoda.) – Praha, Orbis UM 1949. [7] s. – Praménky. 7. Národní podnik Pramen dětem.

 

Co zrcadlo ukazovalo. Korejská národní pohádka / What the Mirror Reflected. Korean folk tale.   (Z franc. přel. M. Kovářová. Il. F. Škoda / Transl. from French by M. Kovářová. Il. by F. Škoda.) – Praha, Orbis UM 1949. 7 s. – Zvonky. 7. Ostravská Budoucnost dětem.

 

GARIN-MICHAJLOVSKIJ, Nikolaj Georgijevič: Kórejské rozprávky / Korean Fairy-Tales. (Prel. J. Mihál. Ilustrácie sú od čínskeho umelca M. Ju. Péona / Transl. [into Slovak] by J. Mihál. Illustrations by the Chinese artist M. Yu. Péon. – Bratislava, „U nás“ 1952. – Máj. Sv. 9.

 

HILSKÁ, Vlasta: Démantové hory. Korejské pohádky / The Diamond Mountains. Korean Fairy-Tales. (Vypravuje Vlasta Hilská, verše Julie Nováková. Il. Josef  Liesler / Retold by Vlasta Hilská, verses by Julie Nováková. Il. by Josef Liesler.) – Praha, Melantrich 1947. 126, [3] s., [14] listů obr. př., il. (převážně barevné / mostly coloured).

             Průšek, Jaroslav: Nové knihy o východní Asii 1947 (V. Hilská: Démantové hory) / New Books on East Asia 1947 (V. Hilská: Diamond Mountains.) – NO 3 (1948) 7-8, s. 185-188.

 

HILSKÁ, Vlasta: Diamentowe góry. Bajki koreańskie / The Diamond Mountains. Korean Fairy-Tales. (Przekład i opracowanie: J. Bułakowska z czeskiego oryginału Démantové hory. Wiersze tłumaczyła H. Januszewska. Il. J. Liesler / Translation and adaptation: J. Bułakowska from the Czech original „Démantové hory“. Verses transl. by H. Januszewska. Il. by J. Liesler.) – Warszawa, Nasza Księgarnia 1951. 87 [2] s., [10] barev. obr. příl.

 

GARIN-MICHALOVSKIJ, Nikolaj Georgijevič: [Korejské pohádky / Korean Fairy-Tales.] (Z ruštiny přel. Alois Fischera / Transl. from Russsian by Alois Fischera.) – In: GARIN - MICHALOVSKIJ, Nikolaj Georgijevič: Z deníků cesty kolem světa / From the World Tour Diaries. Praha, Melantrich 1952, s. 308-351.

 

HILSKÁ, Vlasta: Diamentowe góry. Bajki koreańskie / The Diamond Mountains. Korean Fairy-Tales. (Przekład i opracowanie J. Bułakowska. Wiersze tłumaczyła H. Januszewska. Ilustrował J. Liesler / Translation and adaptation: J. Bułakowska. Verses transl. by H. Januszewska. Il. by J.   Liesler.) – 2. vyd. / 2nd ed. Warszawa, Nasza księgarnia 1953. 85 s., il.

 

[GARIN]-MICHAJLOVSKIJ, Nikolaj Georgijevič: Kórejské rozprávky / Korean Fairy-Tales. (Z ruského orig. Korejskije skazki, Moskva 1952 prel. J. Mihál. Il. V. Hložník / Transl. from the Russian original „Korejskije skazki“, Moskva 1952 by J. Mihál. Il. by V. Hložník.) – Bratislava, Slovenské nakladateľstvo detskej knihy 1953. 24, [7] s., il. – Knižnica národnej školy II. Sv. 6.

 

[GARIN]-MICHAJLOVSKIJ, Nikolaj Georgijevič: Korejské pohádky / Korean Fairy-Tales. (Z ruského původního vydání přel. Jaroslav Stechar. Il. Michal Romberg / From the original Russian edition transl. by Jaroslav Stechar. Il. by  Michal Romberg.) – Praha, SNDK 1954. 25, [3] s., il.

 

GARIN-MICHAJLOVSKIJ, N.G.: Korejské pohádky / Korean Fairy-Tales. – In: GARIN-MICHAJLOVSKIJ, N.G.: Když mládí hledalo cestu / When the Youth Looked For a Journey. (Z ruštiny přel. a vysvětlivkami opatřila Nataša Musiolová / Transl. from Russian and commented by Nataša Musiolová.) Praha, SNKLHU 1956, s. 519-542.

 

O vděčném bažantovi / On the Thankful Pheasant. (Z ruštiny přel. a upravil P. Voskovec. Il. Josef Novák / From Russian transl. and adapted by P. Voskovec. Il. by Josef Novák. – Bratislava, Mladé letá 1960. [16] s.

 

Ze země jitřní svěžesti. Korejské lidové pohádky a povídky, přísloví a hádanky / From the Land of the  Morning Calm. Korean fairy-tales and folk tales, proverbs and riddles. (Z různých kor., ruských a něm. pramenů vybrala, uspořádala a přel. Jaroslava Bičišťová za redakční spolupráce Rudolfa Lužíka / From various Korean, Rusian and German sources selected, arranged and transl. by Jaroslava Bičišťová with editorial cooperation of Rudolf Lužík.) – Praha, SNKLHU 1963. 254 s., il.

 

Čertí poklad / The Old Scratch’s Treasure. (Na motivy korejských pohádek podle ruských originálů vypráví Hana Vrbová / Russian originals, based on Korean fairy-tales, told by Hana Vrbová.) –  Praha, Lidové nakladatelství 1970. 31 [1] s. – Edice Pírka ptáka Ohniváka. Sv. 42.

 

 

Tajomstvá belasého draka. Kórejské mýty a povesti / Secrets of the Blue Dragon. Korean Myths and Legends. (Z rozličných prameňov vybrali, prel. a upravili Vladimír Pucek a Jozef Genzor. Úvod a poznámky napísal Vladimír Pucek. Il. Li Ki Sun-Bejčková / From various sources selected, transl.  [into Slovak] and adapted by Vladimír Pucek a Jozef Genzor. Prologue and notes written by Vladimír Pucek. Il. by Li Ki Sun-Bejčková.) – Bratislava, Tatran 1978. 329 [5] s., barev. obr. příl.  – Edice Panteon. Zv. 6

            Pultr, Alois: Vladimír Pucek  a Jozef Genzor: Tajomstvá belasého draka / Vladimír Pucek  a Jozef Genzor: Secrets of the Blue Dragon. – NO 34 (1979) 2, s. 62-63.

 

Vodopád Devíti draků. Korejské mýty a pověsti / Waterfall of the Nine Dragons. Korean Myths and Legends. (Převyprávěli Vladimír Pucek a Jozef Genzor. Předmluvu napsal Vladimír Pucek. Il. Li Ki Sun-Bejčková / Retold by Vladimír Pucek and  Jozef Genzor. Preface by Vladimír Pucek. Il. by Li Ki Sun-Bejčková.) – Praha, Albatros 1983. 243 s., [8] barev. obr. – Edice Obnovené obrazy.

 

Lotosový kvítek / A Little Lotus Blossom. (Na motivy korejských pohádek vypravuje Marie Žáková. Il. Zdeňka Krejčová / Korean fairy-tales retold by Marie Žáková. Il. by Zdeňka Krejčová.) – Praha, Albatros 1987. 31 s., il. – Edice Korálky, 161.

 

PUCEK, Vladimír: Contes de Corée. (Racontés par Vladimír Pucek. Adaptation française de Karel Tabery. Illustrations de Josef Kremláček.) – Paris, Gründ 1992. 208 s., barev. obr.

 

PUCEK, Vladimír: Koreanische Märchen. (Erzählt von Vladimír Pucek. Ill. von Josef  Kremláček.) – Praha, Aventinum – Hanau/M., Verlag W. Dausien 1992. 207 s., il.

 

PUCEK, Vladimír: Korejské pohádky / Korean Fairy-Tales. (Volně převyprávěno z korejských předloh. Il. Josef Kremláček / Freely retold from Korean originals. Il. by Josef Kremláček.) –  Praha, Aventinum 1997. 208 s., barev. il.

            Kašpar, Oldřich: Pohádky ze země jitřní svěžesti – Korey / The Fairy-Tales from Korea –  the Land of the Morning Calm. – Slovo 89 (1997) 174, s. 9. – 27. 8. 1997.

             Kašpar, Oldřich: Korejské pohádky z Aventina / The Korean Fairy-Tales from the Aventinum. – Týdeník ROZHLAS 7 (1997) 33, s. 21.

            Stehlíková, Blanka: Pohádky ze země Jitřní svěžesti / The Fairy-Tales from  the Land of the Morning Calm. – Nové knihy 37 (1997) 29, s. 11.

 

II.

 

O nešťastném muži a soucitné ženě / The Story of an Unhappy Man and a Compassionate Woman. (Vypravuje V. Hilská / Retold by V. Hilská.) – NO 1 (1945) 1, s. 6-7.

 

Divokvět / Wonderbloom. (Přel. A. Pultr / Transl. by A. Pultr.) – NO 4 (1949) 7, s. 154.

 

HAN Hung Soo (Han Hŭng-su / 한흥수 / 韓興洙): Bažantí oběť. (Korejská novoroční pohádka) /// (HAN Hŭng-su: The Pheasant’s Sacrifice. (Korean New-Year’s fairy-tale). (Přel. V[lasta] H[ilská] / Transl. by V[lasta] H[ilská]). – NO 5 (1949-1950), 12-13, s. 177-178.

 

PAK Jong Chi (Pak Jŏng-hŭi / 박 영희): Král s oslíma ušima /// PAk Yŏng-hŭi: The King With the Donkey’s Ears. (Z kor. přel. V. Pucek / Transl. from Korean by V. Pucek.) – NO 9 (1954) 8, s. 124.

 

Vtáčia reč / Bird Talk. (Z češtiny [do slov.] prel. E. Ryjáčková / Transl. from Czech [into Slovak] by E. Ryjáčková.) – Ohník 6 (1954) 15, s. 14.

 

Ctnostná žena / The Virtuous Wife. (Prel. [do slov.] J.K. / Transl. [into Slovak] by J.K.) – Svet socializmu 6 (1956) 43, s. 17.

 

Pes a liška / The Dog and the Fox. (Přel. D. Kozel / Transl. by D. Kozel.) – Mateřídouška 13 (1957) 1, s. 14.

 

Sok Bong a jeho matka / Sok-pong and His Mother. – Beseda venkovské rodiny 9 (1957) 33, s. 12.

 

O statečném mládencovi / The Brave Lad. – Sloboda 13 (1958) 34, s. 5.

 

Tolse a medvěd / Tolsoe and the Bear.  (Z kor. přel. V. Pucek / Transl. from Korean by V. Pucek.) – NO 13 (1958) 6, s. 110-111.

 

Myší námluvy / How the Mice Went Courting. (Z kor. přel. V. Pucek / Transl. from Korean by V. Pucek.) – NO 14 (1959) 10, s. 186.

 

Jak Kim Son-tal prodal řeku Tädonggang / How Kim Sŏn-tal Sold the River Taedong. (Z kor. přel. V. Pucek / Transl. from Korean by V. Pucek.) – NO 15 (1960) 5, s. 104.

 

O tom, jak se straka rybářovi odvděčila / How the Magpie Repaid the Fisherman. (Z kor. přel. V. Pucek / Transl. from Korean by V. Pucek.) – NO 15 (1960) 7, s. 149.

 

Tři bratři / Three Brothers. – Ohníček 10 (1960) 9, s. 5.

 

O chytrém zající a vydře aneb Proč má tygr dlouhý a zajíc krátký ocas (지혜있는 토끼와 수달 / 범꼬리는 왜길고 토끼 꼬리는 왜 잛나 / Čiheinnŭn tchokkiwa sudal / Pŏm kkorinŭn wä  kilgo tchokki kkorinŭn wä čalmna) /// On a Clever Hare and an Otter or Why the Tiger has a Long Tail and the Hare a Short One ( Chihyeinnŭn t’okkiwa sudal / Pŏm kkorinŭn wae kilgo t’okki kkorinŭn wae chalmna). (Z kor. přel. Z. Klöslová / Transl. from Korean by Z. Klöslová.) – NO 17 (1962) 6, s. 129.

 

O koupeném měsíci (달을 사온 이야기 / Tarŭl saon ijagi) /// On the Bought Moon (Tarŭl saon iyagi.) (Z kor. přel. Z. Klöslová / Transl. from Korean by Z. Klöslová.) – NO 18 (1963) 2, s. 62.

 

Proč má luční kobylka na čele lysinku (메뚜기  이마 벗어진 이야기 / Mettugi ima pŏsŏdžin ijagi) /// Why the Grass-Hopper Has a Little Blaze on Its Forehead (Mettugi ima pŏsŏjin iyagi.) (Z kor. přel. Z. Klöslová / Transl. from Korean by Z. Klöslová.) – NO 17 (1962) 6, s. 129.

 

Majstrovské kúsky štyroch bratov / Master Actions of Four Brothers. (Z kor. [do slov.] prel. J. Genzor / Transl. from Korean [into Slovak] by J. Genzor.) – Slniečko 8 = 30 (1976) 6, s. 10-13.

 

Tiger v jame / A Tiger in a Hole. (Z kor. [do slov.] prel. J. Genzor / Transl. from Korean [into Slovak] by J. Genzor.) – Slniečko 9 = 31 (1976) 2, s. 10-11.

 

Myšie pytačky / Mice’s Courting. (Z kor. [do slov.] prel. J. Genzor / Transl. from Korean [into Slovak] by J. Genzor.) – Slniečko 9 = 31 (1977) 5, s. 9.

 

Prečo rosničky krkajú? / Why do Tree-Frogs Quack? (Z kor. [do slov.] prel. J. Genzor / Transl. from Korean [into Slovak] by J. Genzor.) – Slniečko 10 = 32 (1978) 10, s. 7.

 

Čcharan / Ch’aran. (Z kor. [do slov.] prel. J. Genzor / Transl. from Korean [into Slovak] by J. Genzor.) – Život 29 (1979) 37, s. 42-43.

 

Hůlka hojnosti / A Stick of Abundance. (Převyprávěla Z. Klöslová. Il. Vladimír Hájek / Retold by Z. Klöslová.  Il. by Vladimír Hájek.) – In: Pohádkové lístečky 41 / Fairy-Tales in Leaflets 41. Praha, Panorama 1982. [4] s.

 

Kopec „Tří let“ / „Three Years“ Hill. (Z kor. přel. J. Růžová / Transl. from Korean by J. Růžová.) – NO 45 (1990) 10, s. 299.

News

There are not any news