Filozofická Fakulta

Philosophy

BAŘINKA, Jaroslav: Idea vzdělanosti v Koreji nové doby – poslední živý projev konfuciánství / Idea of Education in Korea of the New Age – The Last Vivid Manifestation of Confucianism. – In: Kulturní tradice Dálného východu / Cultural Traditions of the far East. Praha, Odeon 1980 s. 25-52.

 

McGREAL, Ian P.: Korea / Korea. – In: McGreal, Ian P.: Velké postavy východního myšlení. Slovník myslitelů / Great Figures of Oriental Thoughts. A Dictionary of Thinkers. (Z angl. přel. D. Nymburská / Transl. from English [Great Thinkers of the Eastern World] by D. Nymburská. – ) Praha, Prostor 1998, p. 471-504.

Obsahuje / Contents:

Shim Jae-Ryong: Wŏnhjo. Činul / Wŏnhyo / Chinul – s. 471-477, 478-484;

Lee Kwang-Sae: I Tchögje. I Julgok / Yi T’oegye. Yi Yulgok – s. 485-489, 494-498;

Kim Jong Myung: Hjudžong. Han Jong-un / Hyujong. Han Yong-un – 485-489, 494-498.

             KJB: Mudrci přivřených víček / ... . – Nové knihy 39 (1999) 19, s. 3.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: (Neo)konfucianismus v Koreji / (Neo)confucianism in Korea. – In: KNOTKOVÁ–ČAPKOVÁ, Blanka, ed. a kol. / ed. et al.: Základy asijských náboženství. II. díl / The Foundations of Asian religions. II. Praha, Karolinum 2005, s. 89-99.

 

GLOMB, Vladimír: Chŏnsupnokpyŏn – Toegye Yi Hwang’s Critique of Wang Yangming – Acta Universitatis Carolinae - Philologica 1, Orientalia Pragensia XVI. Praha, Univerzita Karlova 2007, s. 131-154.

 

GLOMB, Vladimír: Yulgok Yi I (1536-1584): Otázky o dlouhém životě a brzké smrti / Questions about long life and early death. – Studia Orientalia Slovaka 6 (2007) s. 61-80.

 

GLOMB, Vladimír: Genealogía de “El Camino” en Corea: Yulgok Yi I y su vision del Daotong / Genealogy of the Way in Korea: Yulgok Yi I and his vision of the daotong. – In: OJEDA, Alfonso – HIDALGO, Alvaro, eds.: Corea interior, Corea exterior. VII Seminario Internacional sobre Corea (2007). Madrid, Editorial Verbum, 2008, s. 37-54.

 

MULARZYK, Christian Bernard: Reapproaching the Iphak Tosol: Some Random Remarks

on the Structural Peculiarities of the "Ch’ŏn In Sim Sŏng Punsŏk Chi To". ArOr 76 (2008) 2, s. 299-309.

 

GLOMB, Vladimír : Když není cesta vykonávána: koncept přerušení daotongu v díle Yulgoka Yi I (1536-1584) / When the Way is not put into practice: daotong’s interruption in the work of Ylgok Yi I (1536-1584). – Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni (2009) 2, s. 23-31.

 

제마넥 마렉: 근대 동아시아 민족주의와 화엄사상의 관계 연구: 만해 한용운을 중심으로 / Čemanek Marek: Kŭndä tong’asia mindžokčuŭiwa hwaŏm sasangŭi kwangje jŏn’gu: Manhä Han Jong-unŭl čungsimŭro = ZEMÁNEK, Marek: A Study on Relationship between Modern East Asian Nationalism and Hwaeom Philosophy: With special focus on Manhae Han Yongun. 학위논문(석사). 지도교수:김종욱 / Hakü nonmun (sŏksa). Čido kjosu: Kim Čong-uk /  – 동국대학교 대학원: 불교학과 / Tongguk tähakkjo tähagwŏn: Pulgjohakkwa 2009. ii, 219 s., il.

http://www.riss.kr/link?id=T11721906&ssoSkipYN=Y

 

GLOMB, Vladimír: Diagram a organizace pojmů v korejském konfucianismu. Poznámky k počátkům Debaty o Čtyřech počátcích a Sedmi emocích. / Diagram and organization of terms in Korean Confucianism. Notes on debates about the Four origins and Seven emotions. – Acta Universitatis Carolinae – Philologica 1, Orientalia Pragensia XVII. Praha, Univerzita Karlova 2010, s. 141-164.

 

GLOMB, Vladimír: Dokonalá Cesta: Vytěsňování chaosu v korejském konfucianismu / The Perfect Way: Elimination of Chaos in Ancient Korean Confucianism. – In: VÍTEK, Tomáš – STARÝ, Jiří – ANTALÍK, Dalibor, eds.: Řád a chaos v archaických kulturách / Order and chaos in archaic cultures. Praha, Herrmann & synové 2010. s. 65-84. – Svět archaických kultur; 6 / The world of archaic cultures; 6.

 

GLOMB, Vladimír: Zákon a postoj k němu v korejském konfucianismu / Law and Views of the Law in Korean Confucianism. – In: ANTALÍK, Dalibor – STARÝ,  Jiří – VÍTEK, Tomáš: Zákon a právo v archaických kulturách / Law and rights in archaic cultures. V Praze, Herrmann & synové 2010, s. 81-104. – Svět archaických kultur; 5 / The world of archaic cultures; 5.

 

GLOMB, Vladimír: Reflexe otroctví v korejském konfucianismu / Reflection of slavery in Korean Confucianism. – Studia Ethnologica Pragensia. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta 2 (2011) 2, s. 121-136.

 

GLOMB, Vladimír: The Man Behind: Luo Qinshun and Korean Confucianism. – ArOr 80 (2012) 3, s. 563-579.

 

GLOMB, Vladimír: Malá Čína: Korea pohledem středověké učebnice / Small China: Korea in the Traditional Primer Tongmong sŏnsŭp. – In: LÖWENSTEINOVÁ, Miriam – GLOMB, Vladimír, eds.: Podoby Koreje / Images of Korea. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2013, s. 63-85.

 

LEE Sang Hun:Od evoluční teorie k nové teorii stvoření / From Evolution Theory to a New Creation Theory. (Přel. Peter Dvornický / Transl. by Peter Dvornický.) – Praha, Ideál 2013. 61 s. 

News

There are not any news