Filozofická Fakulta

History

I.

 

SOUKUP,  František – MODRÁČEK, František: Konflikt rusko-japonský / Russo-Japanese  Conflict. – In: SOUKUP, František – MODRÁČEK, František: Válka rusko-japonská / Russo-Japanese War. Praha, Zář [1904], s. 23-32.

 

HAN, Hung Soo [Han Hŭng-su]: Korea včera a dnes / Han Hŭng-su: Korea Yesterday and Today. (Z něm. rukopisu přel. Miroslav Novák / From the German manuscript transl. by Miroslav Novák.) – Praha, Svoboda 1949. 266, [4] s., [9] obr. příl.

 

CHVOSTOV, V. M.: [Korea 1870-1910.] – In: POTĚMKIN, V. P., ed.: Dějiny diplomacie. II.  Diplomacie nové doby: 1872-1919. / A History of Diplomacy. II. Diplomacy of the New Era: 1872 – 1919. (Přel. Křišťan Bém aj. / Transl. by Křišťan Bém et al.) 3. vyd. / 3rd ed. Praha, Svoboda 1950, s. 80-84, 92, 111-115, 172.

 

ŠABŠINA, Fanja Isaakovna: Korea v boji / Korea in Battle. (Z ruského originálu Koreja posle vtoroj mirovoj vojny přel. Zdeněk Noháč. Kapitoly Minulost a přítomnost a Poslední vývoj napsal  Jaromír Pilný / From the Russian original  „Koreya posle vtoroj mirovoj vojny“ transl. by Zdeněk Noháč. Chapters The Past and the Present and The Latest Development written by Jaromír Pilný.) –Praha, Mír 1950. 67, [2] s. – Za trvalý mír. Sv. 5.

 

HAN, Hyng-Su [Han Hŭng-su]: Korea včera a dnes / Han Hŭng-su: Korea Yesterday and Today. (Z něm. rukopisu přel. Miroslav Novák / From the German manuscript transl. by Miroslav Novák.) – Praha,  Svoboda 1952. 227, [4] s., [9] obr. příl.

 

EJDUS, Ch. T.: Novodobé Japonsko. Stručný nástin nových dějin Japonska / Modern Japan. A Brief Outline of Japan’s Modern History. (Přel. Heda Berková / Transl. by Heda Borková.) – Praha, SNPL 1959.

 

Korea. Nejstarší dějiny Koreje / Korea. The Earliest History of Korea. – In: Dějiny světa v deseti svazcích. Svazek II / The World History in Ten Volumes. Volume II. (Za redakce S. L. Utčenka. Odbornou revizi provedl A. Pultr / Edited by S. L. Utčenko. Expert review by A. Pultr.) Praha, SNPL 1959, s. 370-373.

 

Korea. Situace v Koreji ve IV-VI. století / Korea. Situation in Korea in IV-VI Century. – In: Dějiny světa v deseti svazcích. Svazek III. / World History in Ten Volumes. Volume III. (Za redakce N. A. Sidorovové. Odbornou revizi provedl A. Pultr / Edited by N. A. Sidorovova. Expert review by A. Pultr.) Praha, SNPL 1960, s. 45-49.

 

Korea / Korea. – In: Novověké dějiny orientálních zemí. Díl I. / Modern History of the Eastern Word. Vol. I. (Za redakce I. M. Rejsněra a B. K. Rubcova. Přel. Jaroslav Bařinka) / Edited by I. M. Rejsner and B. K. Rubcov. Transl. by Jaroslav Bařinka.) Praha, SNPL 1961, s. 260-271 a 527-535.

 

Korea / Korea. – In: Novověké dějiny orientálních zemí. Díl II / Modern History of the Eastern Word. Vol. II. (Za redakce I. M. Rejsněra a B. K. Rubcova. Přel. Jaroslav Bařinka / Edited by I. M. Rejsner and  B. K. Rubcov. Transl. by Jaroslav Bařinka.) Praha, SNPL 1961, s. 98-126.

 

Korea v XVI. a v první polovině XVII. století / Korea in XVI. and the First Half of XVIIth   Century.  –  In: Dějiny světa v deseti svazcích. Svazek IV. / World History in Ten Volumes. Vol. IV.  (Za redakce M. M. Smirina. Odbornou revizi provedl A. Pultr / Edited by M. M. Smirin. Expert review by A. Pultr.) Praha, SNPL 1961, s. 702-712.

 

[Korea v 19. st. / Korea in the 19th century.] – In: Dějiny diplomacie. 1. díl / History of Diplomacy. Volume 1. (Za redakce V. M. Chvostova aj.  / Edited by V. M. Chvostov et al. Přel. Xenie Birulová aj. / Transl. by Xenie Birulová et al.) 2. přeprac. a dopl. vyd. / 2nd revised and amended edition.  Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1961, s. 542, 684-685.

 

RUSSEL OF LIVERPOOL, E. F. L. Russell: [Britští a američtí váleční zajatci v Koreji 1942 / British and American prisoners of war in Korea 1942.] – In: RUSSEL OF LIVERPOOL, E. F. L. Russell: Rytíři Bušidó: stručné dějiny japonských válečných zločinů / The Knights of Bushido: a short history of Japanese war crimes. (Z angl. přel. Alois Humplík / Transl. from English by Alois Humplík.) Praha, Naše vojsko 1961, s. 51-53.

 

JANOUŠ, Jan: Jižní Korea po druhé světové válce / South Korea after World War II. – In: Otázky mezinárodních vztahů. Sborník 4. Sv. l. Praha, NPL 1962, s. 175-199.

 

STRAMBERGER, Walter: [Korea]. – In: STRAMBERGER, Walter: Dějiny kolonialismu / History of Colonialism. Praha, Orbis 1963, s. 167-168, 233-234.

 

Korea v polovině XIX. století / Korea in the mid-19th Century. – In: Dějiny světa v deseti svazcích. Sv. VI. / World History in Ten Volumes. Vol. VI. (Za redakce N. A. Smirnova. Odbornou revizi provedl A. Pultr / Edited by M. M. Smirin. Expert review by A. Pultr.) Praha, NPL 1964, s. 432-441.

 

Korea. – In: Dějiny světa v deseti svazcích. Sv. VII. / World History in Ten Volumes. Vol. VII. (Za redakce A. A. Gubera. Odbornou revizi provedl A. Pultr / Edited by M. M. Smirin. Expert review by A. Pultr.) Praha, NPL 1965, s. 273-277.

[Korea 1875-1910.] – In: Dějiny diplomacie. 2. díl. / History of Diplomacy. Vol. 2. (Za redakce A. A. Gromyka aj. / Edited by A. A. Gromyko et al. Přel. Jiřina Kopoldová aj. / Transl. by Jiřina Kopoldová et al.) 2., přeprac. a dopl. vyd. / 2nd revised and amended edition. Praha, Nakladatelství politické literatury 1965, s. 177-185, 253-282, 471-539, 660, 662.

 

[BAŘINKA, Jaroslav]: Odboj korejského národa proti mocnostem Osy za druhé světové války / Korean Nation’s Resistance Against the Axis Powers during World War II. – [Praha] 1966. – Vojenská politika rozvojových zemí. Zvláštní číslo / Military Politics of Developing Countries.  Special Edition.

 

[Korea.] – In: Dějiny Velké vlastenecké války Sovětského svazu 1941-1945. 5. / History of the Great Patriotic War of the USSR 1941-1945. 5. (Ed. P. N. Pospelov aj. / Ed. by P. N. Pospelov et. al.  Přel. J. Vlček / Transl. by J. Vlček.) /  Praha, Svoboda 1966, viz Rejstřík / see Index s. 561; fotogr., mp. č. 16, 17, 19.

 

Lidové povstání v Koreji. Korea pod koloniálním útiskem Japonců / Popular Uprising in Korea. Korea under Japanese Colonial Opression.– In: Dějiny světa v deseti svazcích. Sv. VIII. / World History in Ten Volumes. Vol. VIII. (Za redakce I. I. Mince. Odbornou revizi provedla Z. Klöslová / Edited by I. I. Minc. Expert review by Z. Klöslová.) Praha, Svoboda 1966, s. 410-415.

 

Korea. Zostření politické situace v Koreji. Japonský koloniální režim v Koreji / Korea. Worsening of Political Situation in Korea. Japanese Colonial Regime in Korea. – In: Dějiny světa v deseti svazcích. Sv. X. / Worl History in Ten Volumes. Vol. X. (Za redakce V. V. Kurasova. Odbornou revizi provedl I. V. Vasiljev / Edited  by V. V. Kurasov. Expert  review by I. V. Vasiljev.) Praha, Svoboda 1968, s. 151-153, 496-498.

 

[Korea.] – In: Formování světové socialistické soustavy v letech 1944-1949. 2. / Formation of the World Socialist System in 1944-1949. (Kolektiv Československo-sovětského institutu ČSAV pod vedením Václava Melichara / Collective of the Czechoslovak-Soviet Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences led by Václav Melichar.) Praha, Academia 1975, s. 449-458, 562-564.

 

[Korea. KLDR. Jižní Korea / Korea. DPRK. South Korea.] – In: Mezinárodní komunistické, dělnické a národně osvobozenecké hnutí. 60.-80. léta 18. století – 1973 / International Communist, Worker’s and National Liberational Movement. From the Sixties till the Eighties of   18th century – 1973. (Přel. Libuše Krýžová a Alena Paloncyová / Transl. by Libuše Krýžová and Alena Paloncyová.) Praha, Svoboda 1976, s. 262, 298-300, 313-314, 233, 622.

 

[Korea 1945.] – In: Dějiny diplomacie. 1939-1945. [4. díl.] / History of Diplomacy. 1939-1945. [Volume 4.] (Za redakce A. A. Gromyka aj. / Edited by A. A. Gromyko et al. Přel. Ludvík Myška / Transl. by Ludvík Myška). Praha, Svoboda 1979, s. 472, 601-602, 605.

 

[Korea 1945-1960.] – In: Dějiny diplomacie. 1945-1960. [5. díl.] / History of Diplomacy. 1945-1960. [Vol. 5.] (Za redakce A. A. Gromyka aj. / Edited by A. A. Gromyko et al. Přel. Ludvík Myška / Transl. by Ludvík Myška.) Praha, Svoboda 1982, s. 119-121, 136-143, 233-259, 287-288, 597, 604-605.

 

KŘIVSKÝ, Petr – SKŘIVAN, Aleš: [Korea 1876-1902.] – In: KŘIVSKÝ, Petr – SKŘIVAN, Aleš:  Století odchází. Světla a stíny "belle époque" / Century is Going Away. Lights and Shades of „Belle Époque“. 1. vyd. / 1st ed. Praha, Mladá fronta 1982, s. 268-278, 300-306. – Archiv. Sv. 33.

 

VASILJEVOVÁ, Zdenka: Dějiny Japonska / History of Japan. – Praha, Svoboda 1986. 603 s., fotogr., obr. příl.

 

VASILJEVOVÁ, Zdenka: [Korea.] – In: HROCH, Miroslav et al.: Obecné dějiny. 2. Dějiny novověku / Universal History. 2. History of Modern Times. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1989, s. 460-461, 481-483, 488-490. – Učebnice pro vysoké školy / University Textbook.

 

KREJČÍ, Jaroslav: Korea – „malá Čína“ a její vznešená osamocenost / Korea – „Little China“ and Her Noble Solitude. – In: KREJČÍ, Jaroslav za spolupráce Anny Krejčové: Civilizace Asie a Blízkého východu / KREJČÍ, Jaroslav with cooperation of Anna Krejčová: Civilization of Asia and Middle East. (Z angl. přel. Jiří Kašpar / Transl. from English by Jiří Kašpar.) Praha, Karolinum 1993, s. 258-260.

            Sokol, Jan: [Civilizace Asie a Blízkého východu / Civilization of Asia and Middle East.] –  Literární noviny 11. 8. 1994, s. 5.

 

Korejský ústav pro rozvoj vzdělání / Korean Educational Development Institute: Korigující materiál k pasážím o Koreji v českých textech / Correcting material to relevant texts on Korea in Czech. – Soul, Korejský ústav pro rozvoj vzdělání 1997. 85 s.

 

GEISS, Imanuel: Korea, Japonsko: ve stínu Číny, 327/552-1604 / Korea, Japan: In China’s Shade, 327/552-1604. – In: GEISS, Imanuel: Dějiny světa v souvislostech / World History at a Glance. (Z něm. přel. Dagmar Moravcová / Transl. from German by Dagmar Moravcová.) Praha, Ivo Železný 1999, s. 154-157.

 

REISCHAUER, Edwin O. – CRAIG, Albert M.: Dějiny Japonska / History of Japan. (Z angl. přel.  David Labus a Jan Sýkora / Transl. from English by David Labus and Jan Sýkora.) – Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2000, viz Rejstřík / see Index s. 460.

 

Dějiny Koreje / A History of Korea. (Carter J. Eckert, Ki-baik Lee, Young Ick Lew, Michael Robinson, Edward W. Wagner.)  (Z angl. orig. Korea Old and New, A History, Seoul 1990 přel. Marta Bušková, Štěpánka Horáková, Miriam Löwensteinová. Doslov Korea na prahu tisíciletí, 1990-2000, s. 303-326 a Chronologie nejvýznamnějších událostí KLDR, 1945-2000, s. 340-347 napsal Petr Bláha / Transl. from the English orig. „Korea Old and New“, Seoul 1990 by Marta Bušková, Štěpánka Horáková, Miriam Löwensteinová. Epilogue "Korea at the Beginning of the Millenium, 1990-2000", p. 303-326 and „Chronology of Major Events of DPRK, 1945-2000“, p.  340-347 by Petr Bláha.) – Praha, nakladatelství Lidové noviny 2001. 387 s., il., mapy, portréty. – Dějiny států.

            Pucek, Vladimír: Dějiny Koreje / A History of Korea. – NO 56 (2001) 8, s. 289-290.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Elita a výběr úřednictva ve staré Koreji / The Elite and Selection of Government Officers in Ancient Korea. – In: Zkouškový systém na Dálném východě. Soubor studií pracovní skupiny "Náboženské směry v Asii" / The System of Examinations at the Far East. Set of Studies by the working group, named „Religions in Asia“. (Redakce Lucie Olivová / Ed. Lucie Olivová.) Praha, Česká orientalistická společnost 2002, s. 58-82.

 

BROOK, Timothy: Přeprava korejské výpravy roku 1488 / Transport of the Korean Expedition in 1488. – In: BROOK, Timothy: Čtvero ročních dob dynastie Ming. Čína v období 1368-1644 / The Four Seasons of Ming Dynasty. China in the period between 1368 and 1644. (Z angl. orig. The Confusions of Pleasure. Commerce and Culture in Ming China přel. Vladimír Liščák / From the English orig. „The Confusions of Pleasure. Commerce and Culture in Ming China“ transl. by  Vladimír Liščák.) Praha, Vyšehrad 2003, s. 61-73, mapa, il.

 

KŘIVSKÝ, Petr – SKŘIVAN, Aleš: [Korea 1876-1902.] – In: KŘIVSKÝ, Petr – SKŘIVAN, Aleš:  Století odchází. Světla a stíny "belle époque" / Century is Going Away. Lights and Shades of „Belle Époque“. 2. upravené vyd. / 2nd revised edition. Praha, Aleš Skřivan ml. 2004, s. 263-275, 300-308. 

 

NÁLEVKA, Vladimír: Korejský poloostrov / Korean Peninsula: – In: NÁLEVKA, Vladimír: Čas soumraku. Rozpad koloniálních impérií po druhé světové válce / The Twighlight of Time. Decline of Colonial Empires after World War II. Praha, Triton 2004, s. 42-47. – Dějiny do kapsy.

 

PACNER, Karel: [George Blake, důstojník britské výzvědné služby / George Blake, the officer of British Intelligence Service.] – In: PACNER, Karel:  Velké špionážní operace. Studená válka  /Large Undercover Operations. Cold War. Praha, Albatros 2004, s. 18-22.

 

HUDSON, Mark J.: Vztahy s Koreou / Relations with Korea. – In: BURENHULT, Göran, ed.: Velké civilizace. Kultura a společnosti starověku / Great Civilizations. Society and Culture of the Ancient World. (Z angl. přel. Kateřina Černá aj. / Transl. from English by Kateřina Černá et al.) Praha, Argo 2006, s. 340.

 

FRAIS, Josef: V Zemi jitřní svěžesti / In the Land of the Morning Calm. – In: VOLNÝ, Zdeněk, ed.:  Toulky minulostí světa. 9. díl. Orientální civilizace v novověku / Wanders Through the Past of the World. Vol. 9. Oriental Civilizations of Modern Times. Praha, Via facti 2007, s. 145-154, il.

 

[Korea.] – In: MASON, R. H. P. – CAIGER, J. G.: Dějiny Japonska. Nové, přepracované vydání / History of Japan. New, revised edition. (Přel. Petra Müllerová / Transl. by Petra Müllerová.)  Praha, Fighters Publications 2007. 410 s., [16] s. obr. příl. Viz rejstřík / see Index s. 396.

 

JANOŠ, Jiří: Japonsko a Korea. Dramatické sousedství / Japan and Korea. Dramatic Neighbourhood. – Praha, Academia 2007. 318 s., fotogr., mapy.

            Sýkora, Jan: Japonsko a Korea. Dramatické sousedství / Japan and Korea. Dramatic Neighbourhood. – Dějiny a současnost 29 (2007) 11, s. 46.

            Ferklová, Blanka: Japonsko a Korea – Dramatické sousedství / Japan and Korea. Dramatic Neighbourhood. – Bulletin Česko-korejské společnosti 2007-2008, s. 150, 152, Korejský překlad Čang Sŏn-jŏng / Korean transl. by Chang Sŏn-yŏng, s. 151-153.

            Veličková, Helena: Tváře Japonska a Koreje skrývají za víčky oči Číny / The Eylides of Japan and Korea’s Faces Cover Chinese Eyes. – Krok: kulturní revue Olomouckého kraje 7 (2010) 2, s. 54-55, 2 il.

 

BROŽ, Ivan: [Korea.] – In: BROŽ, Ivan: Promarněné vítězství. (Rusko-japonská válka 1904-1905) / Wasted Victory. (Russo-Japanese War 1904-1905). Praha, Epocha 2008.

 

FERGUSON, Niall: [Korea.] – In: FERGUSON, Niall: Válka světa. Dějiny věku nenávisti / World War. The History of the Age of Hatred. (Přel. Zuzana Gabajová / Transl. by Zuzana Gabajová.) Praha, Academia 2008, viz Rejstřík / see Index s. 723.

 

ŠIŠKA, Miroslav: Nejlepší dvojitý agent studené války. [George Blake.] / The Best Double Agent of the Cold War. [George Blake.]  – In: ŠIŠKA, Miroslav: Jednohubky z historie / Savories from History. Praha, Naše vojsko 2008, s. 210-218, fotogr.

 

Dějiny Koreje / A History of Korea. (Carter J. Eckert, Ki-baik Lee, Young Ick Lew, Michael Robinson, Edward W. Wagner.) (Z angl. orig. Korea Old and New, A History, Seoul 1990 přel. Marta Bušková, Štěpánka Horáková, Miriam Löwensteinová. Kapitolu 21 Korea na prahu tisíciletí, 1990-2000, s. 303-326 napsal Petr Bláha; kapitolu 22 Česko-korejské vztahy napsala Zdenka Klöslová [Poznávání Koreje v českých zemích do poloviny 20. století], s. 327-245 a Jakub Tomíšek [Vztahy mezi oběma státy po korejské válce], s. 346-355) / Transl. from the English orig. „Korea Old and New“, Seoul 1990 by Marta Bušková, Štěpánka Horáková, Miriam Löwensteinová.  Epilogue "Korea at the Beginning of the Millenium, 1990-2000", p. 303-326 by Petr Bláha;   Chapter 22 „Czech-Korean Relationships“ by Zdenka Klöslová [„Introducing Korea in Czech Lands by the mid-20th Century“], p. 327-245 and Jakub Tomíšek [„Relations Between The Two Countries after Korean War“), p. 346-355.) – Praha, Lidové noviny 2009. 423 s., il., mapy. – Dějiny států.

 

BERIJA, Sergo –  THOM, Françoise, ed.: [Korea.] – In: BERIJA, Sergo – THOM, Françoise, ed.: Můj otec Berija / Beria – My Father. Praha, Dita 2003, viz Rejstřík / see Index s. 405.

 

STEINER-GASHI, Ingrid – GASHI, Dardan: Ve službách diktátora. Severokorejský agent odhaluje pravdu o stalinistickém režimu / In Dictator’s Service. North Korean Agent Reveales the Truth about Stalinist Regime. (Z něm. orig.  Im Dienst des Diktators přel. Vlastimil Dominik / From the German orig.  „Im Dienst des Diktators“ transl. by Vlastimil Dominik.) – Brno, Jota 2010. 189 s., [8] s. obr. příl., il. (některé barev.), portréty, faksim.

 

REES, Laurence: [Sol Šinto, korejská žena pro potěchu / Sol Shinto, A Korean Comfort Woman.]  – REES, Laurence: Peklo na Východě / Horror in the East. (Z angl přel. Hana Navrátilová / Transl. from English by Hana Navrátilová.) V Praze, Knižní klub 2011, s. 31-32. – Universum.

 

WEINER, Michael: [Komunistická strana Koreje / Communist Party of Korea] – In: McDERMOTT, Kevin – AGNEW, Jeremy: Kominterna. Dějiny mezinárodního komunismu za Leninovy a Stalinovy éry / The Comintern. A history of International Communism from Lenin to Stalin. (Z angl. přel. Jiří Nedvěd a Vítězslav Sommer  / Transl. from English by Jiří Nedvěd and  Vítězslav Sommer). Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2011, s. 166-167. – Knižnice Dějin a současnosti.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Tři království (Samguk) a Sjednocená Silla (Tchongil Silla) – korejský starověk / Three Kingdoms (Samguk) and Unified Silla (T’ongil Silla) – Korean Antiquity.  – In: IRJŎN: Samguk jusa. Nepominutelné události Tří království / IRYŎN: Samguk Yusa. Meaningful Events of the Three Kingdoms. (Ze sinokorejského originálu  přeložili, poznámkami, komentáři a dodatky opatřili Miriam Löwensteinová a Marek Zemánek / Translation from Sino-Korean, notes, commentaries and  supplements by Miriam Löwensteinová and Marek Zemánek.)   Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2012, s. 13-18.

 

WOLMAR, Christian: [Korea.] – In: WOLMAR, Christian: Vlaky a války / Engines of War. (Přel. Zdeněk Hron / Transl. by Zdeněk Hron.) Praha, BB art 2012, viz Rejstřík / see Index s. 377.

 

KAŠPAROVÁ, Blanka: Sŏ Čä-pchil a jeho recept na modernizaci Koreje / Sŏ Chae-p’il and his recipe for modernization of Korea: Focused on politics and education. – In: LÖWENSTEINOVÁ, Miriam – ZEMÁNEK, Marek, eds.: Sborník mladých koreanistů / Proceedings of Young Koreanists. – [Praha], Nová vlna 2013, s .8-25.

 

MELOUNOVÁ, Lucie: Muzea na Korejském poloostrově (1910 – 1945) / Museums in the Korean  Peninsula (1910 – 1945). – In: LÖWENSTEINOVÁ, Miriam – ZEMÁNEK, Marek, eds.: Sborník mladých koreanistů / Proceedings of Young Koreanists. – [Praha], Nová vlna 2013, s. 24-41.  

 

II.

 

HAN Hung-Soo [Han Hŭng-su]: Korea včera a dnes / Korea Yeasterday and Today. – NO 1 (1945) 1, s. 4-5.

 

HILSKÁ, Vlasta: Cesta Koreje k osvobození / The Korean Path to Revival. – NO 1 (1946) 4, s. 31-32.

 

PULTR, Alois: Korea v průhledu dějin / Korea as Observed through History. – NO 3 ( 1948) 2-3, s.  38-40.

 

PULTR, Alois: K událostem v Koreji / Concerning the Events in Korea. – NO 5 (1949-1950) 9-10, s. 191-193.

 

GARDINER, K. H. J.: Some Problems Concerning the Founding of Paekche. – ArOr 37 (1969), s. 562-588.

 

MRÁZEK, Rudolf: Třicet let od konce války na Dálném východě / Thirty Years from the End of War in the Far East. – NO 30 (1975) 8, s. 225-227.

 

JUROVÁ, Zdeňka: Problém korejské nezávislosti v mezinárodních jednáních (1943-1945) / Korea’s

 Independence in the International Talks (1943-1945). – NO 32 (1977) 5, s. 132-135.

 

JUROVÁ, Zdeňka: Rozdělení Koreje (1945-1948) / Division of Korea (1945-1948). – NO 33 (1978) 2, s. 57-58.

 

PUCEK, Vladimír: Osvícenské reformní hnutí a počátky buržoasního nacionalismu v Koreji / The Enlightenment Reform Movement and the Beginning of the Bourgeois Nationalism in Korea. – NO 33 (1978) 9, příloha /supplement, s. 1-4.

 

POKORA, Timoteus: The Question of a Slave Society in North korea. Communications to the Editor. – The Journal of Asian Studies 41 ( 1982) 2, s. 293.

 

IVANOV, Semjon: Konec kwantungské armády / End of the Kwantung Army. – ZZ 22 (1985) 18, s. 50-52.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: Poslové korejského císaře v Haagu / Envoys of the Korean Emperor at the Hague. – NO 42 (1987) 6, s. 176-179.

 

KUBOVSKÁ, Alica a kol.: Ohlas VŘSR v zemích Dálného východu / KUBOVSKÁ, Alica et al.: Response to the Great October Socialist Revolution in the Countries of the Far East. – NO 42 (1987) 10, příloha / supplement.

 

JANOŠ, Jiří: Japonský Napoleon se jmenoval Tojotomi Hidejoši / Japanese Napoleon was called Toyotomi Hideyoshi. – Český deník  8. 10. 1993, Příl. Report, s. IV.

 

VASILJEVOVÁ, Zdenka: Totální nasazení v Japonsku / Total Deployment in Japan. – NO 50 (1995) 6, s. 215-219.

 

VASILJEVOVÁ, Zdenka: Korejsko-japonská tlustá čára za minulostí / A Korean-Japanese Thick Line under the Past. – NO 51 (1996) 6, s. 203-206.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Praotec Tangun – zakladatel korejské státnosti / The Forefather Tangun – the Founder of Korean State. – NO 55 (2000) 6, s. 211-216.

 

LÖWENSTEINOVÁ, MIRIAM: Korejský panovník a konfucianizace země (I) / Korean King and Confucianization of the Country. – NO 58 (2003) 7, s. 289-295; (II): NO 58 (2003) 8, s. 345-352;  (III): NO 58 (2003) 9, s. 385-391.

 

GLOMB, Vladimír: La vida con los bárbaros. La visión coreana sobre la China del siglo XVIII / Life with Barbarians. Korean views on 18th century China. – In: OJEDA, A. – HIDALGO, A. – LAURENTIS, E., eds.: El ámbito exterior de las relaciones coreanas. Madrid Editorial Verbum 2004, s. 133-149.

http://www.uclm.es/area/fae/ceicws/pdfs/libro5.pdf

 

Korejská tragedie (Newsweek, New York) / Korean Tragedy. – ZZ 41 (2004) 9, s. 14.

 

KOČVAR, Jan: Zápas o Koreu: čínsko-japonské soupeření 1868-1895 / The Struggle for Korea. Sino-Japanese Rivalry 1868-1895. – Historický obzor 17 (2006) 3-4, s. 61-80.

 

JACKSON, Andrew David: Popular Unrest and Rural Disturbances in Cholla Province,

1674-1800. An Alternative View of 18th Century Resistance.ArOr 76 (2008) 2, s.

121-144.

 

KIM Kyoung-hwa: Reevaluating Hwarang Images. National Scholarship in Colonial

Korea and its Traditional Sources. ArOr 76 (2008) 2, s. 177-193.

 

KOČVAR, Jan: Dračí kosti: úpadek Číny, 1895-1899 / The Dragon Bones. The Decline of China, 1895-1899. – Historický obzor 19 (2008) 7-8), s. 163-178

 

ZEMÁNEK, Marek: Od krále Sedžonga po metropoli Sedžong / From King Sejong to Metropolis Sejong. – Pražská kulturní revue – příloha Literárních novin 23 (2012) 40, s. 8.-11. – 4. 10. 2012.

 

Internet sources

 

BURIANOVÁ, Marie: Fenomén Comfort Women v Koreji – první část / The Phenomenon of Comfort Women in Korea – Part 1. 

http://zpravy.jiznikorea.eu/post/Fenomen-Comfort-Women-v-Koreji-prvni-cast.aspx

29.11.2007, aktualizováno 15.1.2009

 

BURIANOVÁ, Marie: Fenomén Comfort Women v Koreji – druhá část / The Phenomenon of Comfort Women in Korea – Part 2.

http://zpravy.jiznikorea.eu/post/Fenomen-Comfort-Women-v-Koreji-druha-cast.aspx

29.11.2007, aktualizováno 15.1.2009

 

BURIANOVÁ, Marie: Fenomén Comfort Women v Koreji – Chronologické seřazení událostí / The Phenomenon of Comfort Women in Korea – Chronological Line-up of Events.   http://zpravy.jiznikorea.eu/post/Fenomen-Comfort-Women-v-Koreji-Chronologicke-serazeni-udalosti.aspx

29.11.2007, aktualizováno 15.1.2009

 

PITRA, Vojtěch: Korejská historie ve filmech / Korean History in Films.

http://zpravy.jiznikorea.eu/post/Korejska-historie-ve-filmech.aspx

8.12.2007, aktualizováno 15.1.2009

 

ZÍDEK, Zídek: Bílý dům ocení českého hrdinu. Kaplana, jenž zemřel v zajetí KLDR / The White House to appreciate Czech hero. Chaplain, who died in imprisonment of DPRK.  

Zdroj: http://www.lidovky.cz/bily-dum-oceni-ceskeho-hrdinu-medaili-cti-dostane-kaplan-pj8-/zpravy-svet.aspx?c=A130411_115437_ln_zahranici_jv

11. 4.  2013.

News

There are not any news