Filozofická Fakulta

Short stories

I.

 

ČCHÖ So-hä (Čchö Sŏ-hä / 최서해 / 崔曙海, 1901-1932): Krvavé stopy (혈흔 / Hjŏrhŭn) /// Ch’OE Sŏ-hae: Bloody Traces (Hyŏrhŭn). (Prel. [do slov.] Vladimír Pucek a Naďa Pucková. Doslov a poznámky napísal Vladimír Pucek / Transl. [into Slovak] by Vladimír Pucek a Naďa Pucková. Epilogue and notes written by Vladimír Pucek.) – Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1962. 243 s. – Malá svetová knižnica. Zv. 68.

 

KIM Si-sup (Kim Si-sŭp / 김시습 / 金時習, 1435-1493): Vyprávění z hory Kumo (금오신화 / 金鰲新話 / Kŭm’osinhwa) /// KIM Si-sŭp: New Stories from the Mountain Kŭm’o (Kŭm’o sinhwa). (Z korejsko-čínského originálu Kŭm’o sinhwa podle různých vydání přel., předmluvou a poznámkami opatřil Jaroslav Bařinka. Verše v textu přel. za jeho jazykové spolupráce Josef Hiršal. Il. Zdeněk Sklenář / From the various editions of the Korean-Chinese original „Kŭm’o sinhwa“  transl. and prefaced by Jaroslav Bařinka, who also wrote notes. Verse in the text transl. by Josef Hiršal with language assistance of  the translator. Il. by Zdeněk Sklenář.) – Praha, Odeon 1973. 141, 3 s.

            Obsah / Contents:

V Dračím paláci Kim Si-supově (Jaroslav Bařinka) / At  Kim Si-sŭp’s Dragon Pallace;

Hráči v klášteře Manboksa (만복사저포기 /萬福寺樗蒲記 / Manboksa čŏpchogi) /// Players in Manboksa Monastery (Manboksa chŏp’ogi);

Nahlédl přes zídku (이생규장전 / 李生窺牆傳 / I säng kjudžangdžŏn /// Student Yi Peered Over the Wall (Yi säng kyujangjŏn);

Opojen vínem u Pavilónu plynoucího na zelenavé modři (취유부벽정기 / 醉遊浮碧亭記 / Čchüjupubjŏkčŏnggi) /// Intoxicated by Wine in The Pavilion, Flowing on Greenish Blue  (Ch’wiyupubyŏkchŏngi);

Jižní pevnina v plamenech (남염부주지 / 南炎浮洲志 / Namjŏmpudžudži /// South Land in Flames (Namyŏmpujuji);

Z hostiny v Dračím paláci (용궁부연록 / 龍宮赴宴錄 / Jonggung pujŏnnok / From the Banquet in The Dragon’s Pallace (Yonggung puyŏnnok).

            Pucek, V.: Kim Si-sup: Vyprávění z hory Kumo / Kim Si-Sup: New Stories from the Mountain Kŭmo. – NO 29 (1974) 1, s. 31-32.

 

 

RI Čong-suk (Ri Čŏng-suk / 리정숙): Malý  Jongčchan (영찬의이야기 / Jŏngčchanŭi ijagi) ///YI Chŏng-suk: Little Yŏngch’an (Yŏngch’anǔi iyagi). (Z kor. do slov. prel. J. Genzor / Transl. from Korean into Slovak by J. Genzor.) – In: Slnečný vejár. Výbor povojnových ázijských poviedok / A Sunny Fan. Anthology of Post-War Asian Short Stories. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1979, s. 337-350.

 

NA To-hjang (라도향 / 羅稻香, 1902-1927): Vodný mlyn (물레방아 / Mulle pang’a) /// NA To-hyang: A Water Mill (Mulle panga). (Z kor. do slov. prel. J. Genzor / Transl. from Korean into Slovak by J. Genzor.) – In: Kalendár Priateľrodiny 1983. Bratislava, Obzor 1982, s. 83-87.

 

Hvězda blesku. Hrdinské příběhy ze staré Koreje /// A Star of a Thunderbolt. Heroic Stories of the Ancient Korea. (Z kor. originálů Čo Ung čon (조웅전 / 趙雄傳 / Čo  Ungdžŏn), Hong Kil-tong čon (홍길동전 / 洪吉童傳 / Hong Kil-tongdžŏn) a Čang Kuk-čin čon (장국진전 / 張國振傳 / Čang Kuk-čindžŏn) podle různých variant textu přel. a doslovem opatřila Miriam Löwensteinová. Přepisy čínských jmen a názvů Vladimír Ando / From the Korean originals Cho Ungjŏn, Hong Kil-tongjŏn and Chang Kuk-chinjŏn, according to their different variants transl. by Miriam Löwensteinová, who also wrote the epilogue. Transcription of Chinese names and termes by Vladimír Ando. – Praha, Orientální ústav ČSAV 1992. 144, 1 s. – EX ORIENTE.

             K.M.: [Hvězda blesku. Hrdinské příběhy ze staré Koreje / A Star of a Thunderbolt. Heroic Stories of the Ancient Korea.] – NO 47 (1992) 7, s. 223.

 

Tváře a osudy. Moderní korejské povídky. (Předmluva a medailony autorů Vladimír Pucek. Z kor. přel. Vladimír Pucek, Zdenka Klöslová and Marta Bušková /// Faces and Fates. Modern Korean Short Stories. (Preface and medallions of the authors by Vladimír Pucek. Transl. from Korean by Vladimír Pucek, Zdenka Klöslová and Marta Bušková. – Praha, Brody 1999, 350 s.

 

--- Překlad / Translation by Vladimír Pucek:

KIM Tong-in (김동인 / 金東仁, 1900-1951): Batáty (감자 / Kamdža) – Sonáta apassionata  (광염 소나타 / Kwangjŏm sonatcha ) /// KIM Tong-in: Potatoes (Kamja) – Sonata apassionata (Kwangyŏm sonat’a);

NA To-hjang (나도향 / 羅稻香, 1902-1927): Hluchoněmý Sam-njongi (벙어리 삼룡이 / Pŏngŏri Samnjongi) /// NA To-hyang: Deaf-and-Dumb Samnyong ( Pŏngŏri Samnyongi);

ČCHÖ So-he (Čchö Sŏ-hä / 최서해 / 崔曙海, 1901-1932): Odchod z domova (탈출기 / Tchalčchulgi) /// CH’OE Sŏ-hae: Leaving Home (T’alch’ulgi);

KJE Jong-muk (계용묵 / 桂鎔默, 1904-1961): Bláznivá Adada (백치 아다다 / Päkčchi Adada) /// KYE Yong-muk: Adada, the Idiot (Paekch’i Adada);

HA Kun-čchan (Ha Kŭn-čchan / 하근찬 / 河瑾燦, 1931-2007): Utrpení dvou generací  (수난이대 / Sunanidä) /// HA Kŭn-ch’an: The Distress of Two Generations (Sunanidae);

HWANG Sun-won (Hwang Sun-wŏn / 황순원 / 黃順元, 1915-2000): Čápi (학 / Hak) /// HWANG Sun-wŏn: Cranes (Hak);

HAN Mal-suk (한말숙 / 韓末淑, 1931): Konec mýtu (신화의 단애 / 神話의 斷崖 / Sinhwaŭi tanä) /// HAN Mal-suk: The End of the Myth (Sinhwaŭi tanae);

ČO Se-hui (Čo Se-hŭi / 조세희 / 趙世熙, 1942): Trpaslík a jeho kulička letící k Měsíci (난장이가 쏘아올린 작은 공 / Nandžangiga ssoaollin čagŭn kong) /// CHO Se-hŭi: Dwarf and His Little Ball Flying to the Moon (Nanjangiga ssoaollin chagŭn kong).

 

--- Překlad / Translation by Zdenka Klöslová:

KIM Ju-džong (Kim Ju-džŏng / 김유정 / 金裕貞, 1908-1937): Liják (소낙비 / Sonakpi) /// KIM Yu-jŏng: A Shower (Sonakpi);

O Sang-won (O Sang-wŏn / 오상원 / 吳尙源, 1930-1985): Čekání na popravu (유예 / 猶豫 / Juje) /// O Sang-wŏn: Waiting for Execution (Yuye);

KIM Sung-ok (Kim Sŭng-ok / 김승옥 / 金承鈺, 1941): Soul, zima 1964 (서울 1964년 겨울 / Sŏul 1964 njŏn kjŏul) /// KIM Sŭng-ok: Seoul, Winter 1964 (Sŏul 1964 nyŏn kyŏul). 

 

--- Překlad / Translation by Marta Bušková:

KANG Sin-dže (Kang Sin-džä / 강신재 / 康信哉, 1924): Mladý stromek zelkova (젊은느티나무 / Čŏlmŭn nŭtchi namu) /// KANG Sin-jae: A Little Zelkova Tree (Chŏlmŭn nŭt’i namu);

HWANG Sok-jong (Hwang Sŏk-jŏng / 황석영 / 黃晳暎, 1943): Cesta do Sampcha (삼포가는 길 / Sampcho kanŭn kil) /// HWANG Sŏk-yŏng: The Road to Samp’o (Samp’o kanŭn kil).

            Horáková, Štěpánka: Tváře a osudy / Faces and Fates. – NO 55 (2000) 4, s. 157-158.

            Lomová, Olga: Tváře a osudy – Moderní korejské povídky / Faces and Fates – Modern Korean Short Stories. – Literární noviny 11 (2000) 5, s. 10. – 26. 1. 2000.

 

Jak se prodavač papíru stal buddhou (부처님이 된 종이장사 / Pučchŏnimi tön čongi čangsa). Korejské buddhistické legendy. (Z korejských originálů vybrala, uspořádala, přel., komentářem a poznámkami opatřila Ivana M. Gruberová / How the Seller of Paper Became a Buddha (Puch’ŏnimi toen chongi changsa). Korean Buddhist Legends. Selection, arrangement, translation and  annotation of Korean originals by Ivana M. Gruberová. – Praha, DharmaGaia 2006. 225 s., il. – Klasická knižnice Východu. Sv. 3.

            Obsah / Contents:

Předmluva / Foreword

I. Z klášterů a pousteven / From Monasteries and Hermitages.

II. O Buddhovi a bódhisattvech / On Buddha and Bodhisattvas.

III. O prozíravosti a tajemství / On Foresight and Secret.

            Pucek, Vladimír: Jak se prodavač papíru stal buddhou. Korejské buddhistické legendy /  How the Seller of Paper Became a Buddha. Korean Buddhist Legends. – Informační bulletin ČKS, ročník 2006, 1. číslo, s. 34, 36. – Kor. překlad Lucie Pejsarová / Transl. into Korean by Lucie Pejsarová, s. 35, 37.

            Komers, Petr: Jak se prodavač papíru stal buddhou. Korejské buddhistické legendy / How the Seller of Paper Became a Buddha. Korean Buddhist Legends. – Lidové noviny 3. 6. 2006 – Orientace, s. 36.

 

Ukradené jméno. Moderní korejské povídky /// Stolen Name. Contemporary Korean short stories.  (Editor Vladimír Pucek.  Doslovem opatřila Miriam Löwensteinová. [Medailonky autorů překladatelé příslušných  povídek.]  Z kor. originálů přel. Tomáš Horák, Štěpánka Horáková, Zdenka Klöslová, Vladimír Pucek / Ed. Vladimír Pucek. Epilogue by Miriam Löwensteinová. [Portraits of writers by translators of relevant stories.] From Korean originals transl. by Tomáš Horák, Štěpánka Horáková, Zdenka Klöslová, Vladimír Pucek). – Praha, Brody 2006. 281 s.

 

--- Překlad / Translation by Tomáš Horák:

JANG  Kü-dža (양귀자 / 梁貴子, 1955): Básník z Wonmidongu (원미동 시인 / Wŏnmidong siin) /// YANG Kwi-ja: Poet from Wonmidong (Wŏnmidong siin);

SO Jong-un (Sŏ Jŏng-ŭn / 서영은 / 徐永恩, 1943): Vzdálený (먼 그대 / Mŏn kŭdä) /// SŎ Yŏng-ŭn: Distant (Mŏn kŭdae);

O Čong-hui (O Čŏng-hŭi /오정희 / 吳貞姬, 1947): Čínská čtvrť (중국인 거리 / Čunggugin kŏri) /// O Chŏng-hŭi: China Town (Chunggugin kŏri),.

 

--- Překlad / Translation by Štěpánka Horáková:

KIM Tong-in (김동인 / 金東仁, 1900-1951): Výhrady (무명 / Mumjŏng) /// Kim Tong-in:  Reservations (Mumyŏng);

HWANG Sun-won (Hwang Sun-wŏn / 황순원 / 黃順元, 1915-2000): Liják (소나기 / Sonagi) ///  HWANG Sun-wŏn: Downpour (Sonagi);

I Tong-ha (이동하 / 李東河, 1942): Střepina (파편 / Pchapchjŏn) /// YI Tong-ha: A Splinter (P’ap’yŏn);

PAK Wan-so (Pak Wan-sŏ / 박완서 / 朴婉緖, 1931-2011): Záchytný bod (엄마의 말뚝 / Ŏmmaŭi malttuk) /// PAK Wan-sŏ: Mother's Hitching Post (Ŏmmaŭi malttuk).

 

--- Překlad / Translation by Zdenka Klöslová:

ČCHÖ In-ho (최인호 / 崔仁浩, 1945) : Cizí pokoj (타인의 방 / 他人의  房 / Tchainŭi pang) /// CH’OE In-ho: Another Man's Room / T’ainŭi pang).

 

--- Překlad / Translation by Vladimír Pucek:

O In-mun (오인문 / 吳仁文, 1942): Ukradené jméno (이름을 도둑 맞다/ Irŭmŭl toduk matta) /// O In-mun: Stolen Name (Irŭmŭl toduk matta).

            Löwensteinová, Miriam: Ukradené jméno / Stolen Name. – Informační bulletin ČKS, ročník 2006, 1. číslo, s. 28, 30, 32. – Kor. překlad Veronika Cattan Koubková / Korean translation by Veronika Cattan Koubková, s. 29, 31, 33.

 

KIM Jong-ha (Kim Jŏng-ha / 김영하 / 金英夏, 1968) et al.: Loď pokladů (김영하 외: 보물선 / Pomulsŏn). Antologie moderní korejské povídky /// KIM Yŏng-ha et al.: Treasure Ship (Pomulsŏn).  Anthology of Modern Korean Short Stories. (Vybrala a sestavila Miriam Löwensteinová. Z kor. korejských originálů přel. Blanka Ferklová, Tomáš Horák, Marcela Kašparová, Kwak Hye-mi, Michaela Lee, Miriam Löwensteinová a Marek Zemánek / Selected and arranged by Miriam Löwensteinová. From Korean originals transl. by Blanka Ferklová, Tomáš Horák, Marcela Kašparová, Kwak Hye-mi, Michaela Lee, Miriam Löwensteinová and Marek Zemánek. – V Praze,  Nová vlna 2012. 184 s.

            Obsah / Contents :

KIM Jong-ha (Kim Jŏng-ha / 김영하 / 金英夏, 1968): Loď pokladů (보물선 / Pomulsŏn) ///  KIM Yŏng-ha: Treasure Ship (Pomulsŏn). (Přel. Tomáš Horák / Transl. by Tomáš Horák), s. 5-43;

 

I Mun-jol (I Mun-jŏl / 이문열, 李文烈, 1948): Filónovo prase (필론의 돼지 / Pchillonŭi twädži) /// YI Mun-yŏl: Philon’s Pig (Pchillonŭi twaeji). (Přel. Kwak Hye-min a Marek Zemánek / Transl. by Kwak Hye-min and Marek Zemánek), s. 44-57;

 

PAK Wan-so (Pak Wan-sŏ / 박완서 / 朴婉緖, 1931-2011): Pláč (울음 소리 / Urŭm sori) /// (PAK Wan-sŏ: Cry (Urŭm sori). (Přel. Michaela Lee / Transl. by Michaela Lee), s. 59-73;

 

KIM Won-il (Kim Wŏn-il / 김원일 / 金源一, 1942): Pupalky (달맞이꽃 / Talmadžikkot) /// KIM Wŏn-il: Sundrops ( Talmajikkot). (Přel. Blanka Ferklová / Transl. by Blanka Ferklová ), s. 74-88;

 

HAN Mal-suk (한말숙 / 韓末淑, 1931): Odlet z Dullesova letiště (덜레스 공항을 떠나며 / Tŏllesŭ konghangŭl ttŏnamjŏ) /// HAN Mal-suk: Departure From Dulles Airport (Tŏllesŭ konghangŭl ttŏnamyŏ). Přel. Marcela Kašparová za pomoci Čchö Če-sop, Kim Hje-ri a Hwang Čin-jong / Transl. by Marcela Kašparová in cooperation with Cch’oe Che-sŏp, Kim Hye-ri and Hwang Chin-yŏng, s. 89-114;

 

JUN Hung-gil (Jun Hŭng-gil / 윤흥길 / 尹興吉, 1942): Období dešťů (장마 / Čangma) /// YUN  Hŭng-gil: Rainy Season (Changma). (Přel. Miriam Löwensteinová / Transl. by Miriam Löwensteinová), s. 115-161;

 

Miriam LÖWENSTEINOVÁ: O autorech. Korejské povídky posledních desetiletí / On Authors. Korean short stories of recent decades, s. 162-168, 169-179;

 

[Miriam LÖWENSTEINOVÁ]: 체코에서의 한국 문학 (Čchekchoesŏŭi Hanguk munhak / Korejská literatura v Česku /// Korean Literature in the Czech Republic (Ch’ek’oesŏŭi Hanguk munhak), s. 182-184.

 

II.

 

PAK Či-won (Pak Či-wŏn / 박지원 / 朴趾源, 1737-1805): Vyprávění o jangbanovi (양반전 / 兩班傳 / Jangbančŏn) /// PAK Chi-wǒn: Story of the Nobleman (Yangban chǒn). (Z kor. přel. J. Šrám / Transl. from Korean by J. Šrám.) – NO 11 (1956) 3, s. 35-36.

 

PAK Či-won (Pak Či-wŏn / 박지원 / 朴趾源, 1737-1805): Vyprávění o Hosengovi (허생전 / 許生傳 / Hŏsängdžŏn /// PAK Chi-wǒn: Stories about Hǒsaeng (Hǒsaengjǒn). (Z kor. přel. Ivo V. Vasiljev a Nam Ki-dok (남기덕 / Nam Ki-dŏk) / Transl. from Korean by Ivo V. Vasiljev and Nam Ki-dǒk.) – NO 16 (1961) 4, s. 86-89.

 

PAK Chi-won (Pak Chi-wŏn / 박지원 / 朴趾源, 1737-1805): Stories about Hǒsaeng (허생전 / 許生傳 / Hǒsaengjǒn). (Transl. from Korean by Ivo V. Vasiljev, Nam Ki-dok (남기덕 / Nam Ki-dŏk) and Iris Urwin.) – NOB 2 (1961) 5, s. 155-157.

 

ČONG Tasan (Čŏng Tasan / 정다산 / 丁茶山, 1762-1836): Jakou radu jsem dal panu Pjon Či-iovi z Jangdoku (爲陽德人邊知意贈言 / 위양덕인변지의증언 / Wi Jangdǒkin Pjǒn Či-ŭi čǔng-ǒn) /// CHŎNG Tasan: What I Advised to Mr Pyǒn Chi-ŭi from Yangdǒk (Wi Yangdǒkin Pyǒn Chi-ŭi chǔng-ǒn). (Ze staré čínštiny přel. Z. Klöslová / Transl. from classical Chinese by Z. Klöslová.) –  NO 17 (1962) 10, s. 222.

 

NA To-hjang (라도향 / 羅稻香, 1902-1927): Chlapec z domku u brány (행랑자식 / Hängnang časik) /// NA To-hyang: The Boy from the Room by the Main Gate (Haengnang chasik). (Z kor. přel. Zdenka Klöslová / Transl. from  Korean by Zdenka Klöslová.) – NO 20 (1965) 6, příloha / supplement, s. 1-4.

 

NA To-hjang (라도향 / 羅稻香, 1902-1927 ): Hluchoněmý Samnjongi (벙어리 삼룡이 / Pŏngŏri Samnjongi) /// NA To-hyang: Deaf-and-Dumb Samnyong (Pŏngŏri Samnyongi). (Z kor. přel. V. Pucek / Transl. from Korean by V. Pucek.) – NO 25 (1970) 7, s. 205-209.

 

Jak vypudit úředníka (축관장 / 逐官長 / Čchukwangčang). Vyprávění o manželce, která se nechovala tak, jak se sluší na snachu (불효부전 / 不孝婦傳 / Purhjopudčŏn). Z anonymní sbírky Čchonggu jadam (청구야담 / 靑邱野談 / Čchŏnggu jadam / Historické povídky zelených pahorků) a Pudam (부담 / 腐談 / Pudam / Povídky z doslechu ) /// How to Expell on Official (Ch’ukkwanjang). A Story of an Undutiful Daughter-in-Law (Purhyopujŏn). From the anonymous collection „Ch’ŏnggu yadam“ (Unofficial Historical Stories of Green Hills) and „Pudam“ (Stories by Hearsay). (Z kor. přel. Z. Klöslová / Transl. from Korean by Z. Klöslová.) – NO 26 (1971) 10, s.  302-303, 317-318.

 

JU In-mong (유인몽 / 柳寅夢, pseudonym 어우 / 於于 / Ŏu, 1559-1623): O vojákovi, který nastupoval do služby v hlavním městě (상번군사 / 上番軍士 / Sangbŏn kunsa). Ze sbírky Ŏu jadam (어우 야담 / 於于野談 / Historické povídky od Ŏua) /// YU In-mong (pen-name Ŏu): A Story of a Soldier Who Took up Service in the Capital (Sangbŏn kunsa). From the collection „Ŏu yadam“ (Unofficial Historical Stories by Ŏu). (Z kor. přel. Z. Klöslová / Transl. from Korean by Z. Klöslová.) – NO 26 (1971) 10, s. 303. 

 

Když kvetla pohanka . Z tradic korejské povídky 20. století /// At the Time When the Buckwheat Blooms. From the Traditions of the 20th Century Korean Short Stories. (Z kor. přel. Z. Klöslová / Transl. from Korean by Z. Klöslová.) – Světová literatura 19 (1974) 6, s. 156-176.

            Obsah / Contents:

KIM Tong-in (김동인 / 金東仁, 1900-1951) : Píseň provázející loď (배따라기 / Pättaragi) /// KIM  Tong-in: The Seaman’s Chant (Paettaragi)

I Hjo-sok (I Hjo-sŏk / 이효석 / 李孝石, 1907-1942): Když kvetla pohanka (메밀꽃필 무렵 / Memilkkot pchilmurjŏp) /// YI Hyo-sŏk: At the Time When the Buckwheat Blooms (Memilkkot  p’ilmuryŏp)

KIM Ju-džong (Kim Ju-džŏng / 김유정 / 金裕貞, 1908-1937): Liják (소낙비 / Sonakpi) /// KIM Yu-jŏng: A Shower (Sonakpi).

 

NA To-hjang (라도향 / 羅稻香, 1902-1927): Chlapec z čeľadníka (행랑 자식 / Hängnang časik) /// NA To-hyang: A Boy from Servants’ (Haengnang chasik). (Z kor. do slov. prel. J. Genzor / Transl. from Korean into Slovak by J. Genzor.) – In: Cestou slnka. Výber moderných ázijských poviedok / On the Path of the Sun. Anthology of Modern Asian Short Stories. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1976, s. 111-126.

 

NA To-hjang (라도향 / 羅稻香, 1902-1927): Vodný mlyn (물레 방아 / Mullepang’a ) /// NA To-hyang: A Water Mill (Mulle pang’a). (Z kor. do slov. prel. J. Genzor / Transl. from Korean into Slovak by J. Genzor.) – Revue svetovej literatúry 15 (1979) 2, s. 99-111.

 

RI Čong-suk (Ri Čŏng-suk / 리정숙): Jongčchanov príbeh (영찬의이야기 / Jŏngčchanŭi ijagi) /// YI Chŏng-suk: A Story of Yŏngch’an (Yŏngch’anǔi iyagi). (Z kor. do slov. prel. J. Genzor / Transl. from Korean into Slovak by J. Genzor.) – Revue svetovej literatúry 15 (1979) 2, s. 99-111.

 

ČCHÖ So-hä (Čchö Sŏ-hä / 최서해 / 崔曙海, 1901-1932): Odchod z domova (탈출기 / Tchalčchulgi) /// CH’OE Sŏ-hae: Leaving Home (T’alch’ulgi). (Z kor. přel. a upravil V. Pucek / Transl. from Korean and adapted by V. Pucek.) – NO 36 (1981) 3, příloha / supplement, s. 1-4.

 

NA To-hjang (라도향 / 羅稻, 1902-1927): Z deníku průvodčího tramvaje (전차 차장의 일기 몇 철 / (Čŏnčcha čchadžangŭi ilki mjŏtčchŏl) /// NA To-hyang: From the Diary of a Conductor (Chŏnch’a ch’ajangŭi ilki myŏtch’ŏl). (Z kor. přel. M. Löwensteinová / Transl. from Korean by M. Löwensteinová.) – NO 40 (1985) 6, s. 187-188.

 

ČO Mjong-hi (Čo Mjŏng-hŭi / 조명희 / 趙明熙, 1894-1938): Řeka Naktonggang (낙동강 / 洛東江 / Naktonggang) /// CHO Myŏng-hǔi: Naktonggang. (Z kor. přel. V. Pucek / Transl. from Korean by V. Pucek.) – Světová literatura 31 (1986) 2, s. 203-213.

 

KIM Ju-džong (Kim Ju-džŏng / 김유정 / 金裕貞, 1908-1937): Kamélie (동백꽃 / Tongbäkkot) /// KIM Yu-jŏng: The Camellias (Tongbaekkot). (Z kor. přel. Z. Klöslová / Transl. from Korean by Z. Klöslová.) – NO 42 (1987) 9, s. 285-286.

 

KE Jong-muk (Kje Jong-muk / 계용묵 / 桂鎔默, 1904-1961): Bláznivá Adada (백치 아다다 / Päkčchi Adada) /// KYE Yong-muk: Adada, the Idiot (Paekch’i Adada). (Do slov. prel. V. Pucek a J. Genzor / Transl. into Slovak by V. Pucek  and J. Genzor.) – Revue svetovej literatúry 23 (1987) 7, s. 142-151.

 

ČCHÖ So-hä (Čchö Sŏ-hä / 최서해 / 崔曙海, 1901-1932): Ploskonosý Šest’prstý Pang (육가락 방판관 / Jukkarak Pang pchankwan) /// Ch’oe Sŏ-hae: Pang with a Plat Nose and Six Fingers  (Yukkarak Pang p’ankwan). (Do slov. prel. V. Pucek a J. Genzor / Transl. into Slovak by V. Pucek and J. Genzor.) – Život 38 (1988) 13, s. 43.

 

ČCHÖ So-hä (Čchö Sŏ-hä / 최서해 / 崔曙海, 1901-1932): Prikrývka (담요 / Tamjo) /// CH’OE Sŏ-hae: The Quilt (Tamyo). (Do slov. prel.  V. Pucek a J. Genzor / Transl. into Slovak by V. Pucek and J. Genzor.) – Život 38 (1988) 13, s. 42-43.

 

RI Ki-jong (Ri Ki-jŏng / 리기영 / 李箕永, 1895-1984): Príbeh o myšiach (쥐이야기 / Čü ijagi) /// YI Ki-yŏng: A Story about Mice (Chwi iyagi). (Do slov. prel. J. Genzor / Transl. into Slovak by J. Genzor.) – Život 38 (1988) 31, s. 42-43.

 

KIM Tong-in (김동인 / 金東仁, 1900-1951): Batáty (감자 / Kamdža) /// KIM Tong-in: Potatoes (Kamja). (Do slov. prel. V. Pucek a J. Genzor / Transl. into Slovak by V. Pucek and J. Genzor.) – Nedeľná Pravda 21 (1988) 26, s. 12-13.

 

NA To-hjang (라도향 / 羅稻香, 1902-1927 ): Hluchonemý Samnjongi (벙어리 삼룡이 / Pŏngŏri Samnjongi) /// NA To-hyang: Deaf-and-Dumb Samnyong (Pŏngŏri Samnyongi). (Do slov. prel. V. Pucek a J. Genzor / Transl. into Slovak by V. Pucek and J. Genzor.) – Nedeľná Pravda 21 (1988)  39, s. 12-13.

 

ČCHÖ So-hä (Čchö Sŏ-hä / 최서해 / 崔曙海, 1901-1932): Talent a priemernost (천재와범재 / (Čch’ŏndžäwa pŏmdžä /// CH’OE Sŏ-hae: Talent and Mediocrity (Ch’ŏnjaewa pŏmjae). (Do slov. prel. V. Pucek a J. Genzor / Transl. into Slovak by V. Pucek and J. Genzor.) – Život 38 (1988)  42, s. 43.

 

KIM Tong-in (김동인 / 金東仁, 1900-1951): Batáty (감자 / Kamdža) /// KIM Tong-in: Potatoes (Kamja). (Z kor. přel. V. Pucek / Transl. from Korean by V. Pucek.) – NO 46 (1991) 1, s. 23-25.

 

I Pom-son (I Pŏm-sŏn / 이범선 / 李範宣, 1920-1981): Krásenky (코스모스 / Kchosŭmosŭ) /// YI  Pŏm-sŏn: Cosmos ( K’osŭmosŭ). (Přel. M. Löwensteinová / Transl. by M. Löwensteinová.) – NO 48 (1993) 1, s. 20-21.

 

ČCHÖ Il-nam (최일남 / 崔一男, 1932): Poutníci (동행 / 同行 / Tonghäng) /// CH’OE Il-nam: Fellow Travellers (Tonghaeng). (Přel. M. Löwensteinová / Transl. by M. Löwensteinová.) – NO 48 (1993) 2, s. 47-49.

 

HWANG Sun-won (Hwang Sun-wŏn / 황순원 / 黃順元, 1915-2000): Jeřábi (/ Hak) ///  HWANG Sun-wŏn: Cranes (Hak). (Přel. M. Löwensteinová / Transl. by M. Löwensteinová.) – NO 48 (1993) 3, s. 81-83.

 

I Bom-son (I Pŏm-sŏn / 이범선 / 李範宣, 1920-1981): Lidé z Jeřábí (학마을 사람들 / Hakmaŭl saramdŭl) /// YI Pŏm-sŏn: People from Crane Village (Hakmaŭl saramdŭl). (Z kor. přel. L. Němcová a T. Palatý / Transl. from Korean by L. Němcová and T. Palatý.) – NO 48 (1993) 4, s. 112-115.

 

I Bom-son (I Pŏm-sŏn / 이범선 / 李範宣, 1920-1981): Lidé z Jeřábí (학마을 사람들 / Hakmaŭl saramdŭl) /// YI Pŏm-sŏn: People from Crane Village (Hakmaŭl saramdŭl). (Z kor. přel. L. Němcová a T. Palatý / Transl. from Korean by L. Němcová and T. Palatý.) – NO 48 (1993) 5, s. 144-147.

 

KIM Won-il (Kim Wŏn-il / 김원일 / 金源一 , 1942 ): Vládce tmy (어둠의 혼 / Ŏdumŭi hon) /// KIM Wŏn-il: The Ruler over Darkness (Ŏdumŭi hon). (Přel. M. Löwensteinová / Transl. by M. Löwensteinová.) – Světová literatura 39 (1994) 5, s. 40-53.

 

KIM Tong-in (김동인 / 金東仁, 1900-1951): Výhrady (무명 / Mumjŏng) /// KIM Tong-in:  Reservations / Mumyŏng). (Z kor. přel. Štěpánka Cejnarová / Transl. from Korean by Štěpánka Cejnarová.) – NO 53 (1998) 7, s. 271-275.

 

HWANG Sun-won (Hwang Sun-wŏn / 황순원 / 黃順元, 1915-2000): Liják (소나기 / Sonagi) /// HWANG Sun-wŏn: Downpour (Sonagi). (Z kor. přel. Tomáš Horák / Transl. from Korean by Tomáš Horák.) – NO 54 (1999) 10, s. 381-385.

 

KIM Tong-in (김동인 / 金東仁, 1900-1951): Šílený malíř (광화사 / 狂畵師 / Kwanghwasa) /// KIM Tong-in: A Lunatic Painter (Kwanghwasa). (Z kor. přel. Štěpánka Horáková / Transl. from Korean by Štěpánka Horáková.) – NO 54 (1999) 9, s. 344-350.

 

HAN Mal-suk (한말숙 / 韓末淑, 1931): Přítel s čokoládou (초콜렛 친구 / Čchokchollet čchingu) /// HAN Mal-suk: Friend with a Chocolate (Ch’ok’o llet ch’ingu.) (Přel. M. Löwensteinová / Transl. by M. Löwensteinová.) – NO 58 (2003) 1, s. 11-19.

 

I Mun-jŏl (이문열 / 李文烈, 1948): Básník (시인 / 詩人 / Siin) /// YI Mun-yŏl: Poet (Siin).  (Přel. M. Löwensteinová / Transl. by M. Löwensteinová.) – Právo 10. 4. 2003 – Salon (příloha), s. 3.

 

Dva příběhy z tradice korejského buddhismu. (Příhoda o zelném listu z kláštera Songgwangsa  Poustevna Mičchuram. Poustevna, kde se sype rýže /// Two Stories from the Tradition of Korean Buddhism. An Incident of a Cabbage Leaf f rom Songgwangsa Monastery. Mich’uram Hermitage. The Hermitage where Rice Sprinkles. (Z kor. přel. Ivana M. Gruberová / Transl. by Ivana M. Gruberová.) – NO 60 (2005) 4, s. 35.

 

HAN Mal-suk (한말숙 / 韓末淑, 1931): Období dešťů (장마 / Čangma) /// HAN Mal-suk:  Rainy Season (Changma). (Z kor. přel. Veronika Koubková / Transl. from Korean by Veronika Koubková.) – Informační bulletin ČKS 2005, s. 22-26.

 

KIM Won-il (Kim Wŏn-il / 김원일 / 金源一 , 1942): Pupalka (달맞이꽃 / Talmadžikkot) /// KIM Wŏn-il: Sundrops (Talmajikkot). (Z kor. přel. Blanka Ferklová / Transl. from Korean by B. Ferklová.) – Informační bulletin ČKS 2006, 1. číslo, s. 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.

 

PAK Wan-so (Pak Wan-sŏ / 박완서 / 朴婉緖, 1931-2011): Pláč (울음 소리 / Urŭm sori) /// PAK Wan-sŏ: Cry (Urŭm sori). (Z kor. přel. Michaela Lee / Transl. from Korean by Michaela Lee.) –  Informační bulletin ČKS 2007-2008, s. 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114.

 

KIM Jong-ha (Kim Jŏng-ha / 김영하 / 金英夏, 1968): Loď pokladů (보물선 / Pomulsŏn) ///  KIM Yŏng-ha: Treasure Ship (Pomulsŏn). (Z kor. přel. Tomáš Horák / Transl. from Korean by Tomáš Horák. Úryvek z delší prózy / Extract from a longer prose.) – Pražská kulturní revue – příloha Literárních novin 23 (2012) 40, s. 42-45. – 4. 10. 2012.

News

There are not any news