Filozofická Fakulta

Korejská otázka

 

I.

 

VYŠINSKIJ, Andrej Januar'jevič: O korejské otázce / On the Korean Question. – In: VYŠINSKIJ, Andrej Januarj’evič: Za mír a bezpečnost národů. Projevy na 6. zasedání Valného shromáždění OSN / For Peace and Security of Nations. Speeches  at the 6th Session of the U. N. General Assembly.  (Z ruštiny přel. Robert Miller / Transl. from Russian by Robert Miller.) Praha, Orbis 1952, s. 241-251.

 

VYŠINSKIJ, Andrej Januarj’evič: O nedkladnom riešení kórejskej otázky. [Prejav 9. 1. 1952 / On Urgent Solution of Korean Question. [Speech of January 9, 1952.] – In: VYŠINSKIJ, Andrej Januar’jevič: Za svetový mier. Prejavy na 6. Valnom shromažděni Organizácie Spojených národov / For World Peace. Speeches at the 6th UN General Assembly. (Prel. Ján Oršulák / Trans. by Ján Oršulák.) Bratislava, Tatran 1952, s. 291-308.

 

VYŠINSKIJ, Andrej Januar’jevič: Projev A. J. Vyšinského na schůzi politického výboru valného shromáždění OSN 29. října o korejské otázce / A. J. Vyšinský’s Speech at the Session of the October 29  UN General Assembly Political Committee on the Korean Question. – [Praha, Orbis], 1952. 22 s. – Přívazek k / Appendage to: Nová doba. 1952.

 

MALENKOV, G. M. – KIM Ir-sen – VYŠINSKIJ, Andrej Januar'jevič: Sovětsko-korejské komuniké o jednání mezi sovětskou vládou a vládní delegací Korejské lidově demokratické republiky / Soviet-Korean Communique on Negotiations Between the Soviet Government and the Government Delegation of the The Democratic People’s Republic of Korea. – Praha, Sovětská informační kancelář 1953. 12 s. – Příloha k / Supplement to Sovětské informační zprávy. 1953.

 

MOLOTOV, V. M.– ČOU En-laj – KIM Ir Sen: Prohlášení ministra zahraničních věcí SSSR V. M. Molotova o korejské otázce. – Prohlášení ministra zahraničních věcí ústřední lidové vlády Čínské lidové republiky Ču En-laje. – Prohlášení předsedy vlády Korejské lidově demokratické republiky maršála Kim Ir Sena / MOLOTOV, V. M. – ZHOU Enlai – KIM Il Sung: Statement of V. M.  Molotov, the Foreign Affairs Minister of the  USSR on the Korean Question. – Statement of Zhou Enlai, the Foreign Affairs Minister of the Central People’s Government of the People’s Republic of China. – Statement of Marshal Kim Il Sung, the Prime Minister of the Democratic People’s The Republic of Korea.Nová doba 8. dubna 1953, 15. Příloha / supplement.

 

VYŠINSKIJ, Andrej Januarj’evič: O korejské otázce. [Projevy od 29. 10. 1952 do 10. 11. 1952 a od 24. 11. 1952 do 3. 12. 1952] / On the Korean Question. (Speeches from Oct. 29, 1952 till Nov. 10, 1952. – In: VYŠINSKIJ, Andrej Januar’jevič: Proti agresi, za mír! Projevy na 7. zasedání OSN v roce 1952 / Against Aggression for Peace! Speeches at the 7th Session of the UN in 1952. (Přel. kolektiv zahraničního zpravodajství ČTK / Transl. by the collective of foreign coverage of ČTK (Czechoslovak Press Agency). Praha, SNPL 1953, s. 30-112; 141-198.

 

VYŠINSKIJ, Andrej Januar'jevič: O opatřeních k odstranění hrozby nové světové války a k zmírnění napětí v mezinárodních vztazích (projev) / On the Measures to Eliminate the Threat of a New World War and to Promote Detente In International Relations. – In: Sovětsko-korejské komuniké o jednání mezi sovětskou vládou a vládní delegací Korejské lidově demokratické republiky / Soviet-Korean Communique on Negotiations Between the Soviet Government and Government delegation of the DPRK. – Praha, Sovětská informační kancelář 1953. 12 s. – Příloha k / Appendix to Sovětské informační zprávy. 1953.

 

VYŠINSKIJ, Andrej Januar'jevič: O opatřeních k odstranění hrozby nové světové války a k zmírnění napětí v mezinárodních vztazích. Projev na plenární schůzi VIII. zasedání Valného shromáždění OSN 21. září 1953 / On the Measures to Eliminate the Threat of a New World War and to Promote  Detente In International Relations. Speech at the Plenary Meeting of the VIIIth Session of the UN General Assembly on 21st September 1953. – [Praha, Orbis] 1953, s. 7-16. – Příloha k / Supplement to Nová doba (1953) č. 39.

 

VYŠINSKIJ, Andrej Januar'jevič: Proti agresi, za mír! Projevy na 7. zasedání OSN v roce 1952 /  Against Agression, for Peace! Speeches at the 7th  U. N. Session. (Přel. z ruštiny / Transl. from Russian.) – Praha, SNPL 1953. 227, [3] s., [1] obr. příl.

 

VYŠINSKIJ, Andrej Januar'jevič: Projev v politickém výboru Valného shromáždění OSN o korejské otázce 25. srpna (1953) / Speech at the Political Committee of the UN General Assembly on the Korean Question Aug. 25 (1953). – Praha, Sovětská informační kancelář 1953. 8 s. – Příl. k / App. to Sovětské informační zprávy, 1953.

 

MOLOTOV, V. M.: Korejská otázka. Ještě jednou o korejské otázce / Korean Question. Once More on Korean Question. – In: MOLOTOV, V. M.: Ženevská konference ministrů zahraničních věcí / The Geneva Conference of Foreign Ministers. Praha, Sovětská informační kancelář 1954. 8 s. – Příloha k / Supplement to Sovětské informační zprávy. 1954.

 

VYŠINSKIJ, Andrej Januar'jevič: [Korejská otázka. Projevy od 2. 3. do 25. 8. 1953 / Korean Question. Speeches from March 2 till August 25, 1953.] – In: VYŠINSKIJ, Andrej Januar'jevič: O současných mezinárodních otázkách. Projevy v Organizaci Spojených národů v roce 1953 / On the Current International Issues. Speeches in the United Nations in 1953. (Přel. z ruštiny / Transl. from Russian.) Praha, SNPL 1954, s. 71-120.

 

KRATOCHVÍL, I.: Korejská otázka a mezinárodní jednání / Korean Question and International Negotiations. – In: Mezinárodní otázky. Sborník statí o mezinárodní politice. 9. / International Questions. Anthology of Essays on International Politics. Praha, SNPL 1958. – Paginace neověřena / Pagination unverified.

 

POTOČNÝ, Miroslav: Sjednocení Koreje / Unification of Korea. – In: POTOČNÝ, Miroslav: OSN 1945-1960 / UN 1945-1960. Praha, SNPL 1960, s. 170-172, 316.

 

DUBINSKIJ, Aleksandr Markovič, ed. – ASTAF’JEV, Gennadij Vasiľjevič, ed.: [Korejská otázka / Korean Question.] – In: DUBINSKIJ, Aleksandr Markovič –  ASTAF’JEV, Gennadij Vasiľjevič, eds.: Zahraniční politika a mezinárodní vztahy Čínské lidové republiky 1949-1973 / Foreign Policy and International Relationships of People’s Republic of China. (Z ruštiny přel. Zdeněk Kubeš / Transl. from Russian by Zdeněk Kubeš.) Praha, Svoboda 1976, s. 78-92.

 

SOSNOVSKÝ, Aleš: Spojené státy a korejská otázka 1945-1950 (nepubl. dipl. práce; ved. dipl. práce Svatava Raková) / The USA and Korean Question 1945-1950 (unpublished diploma thesis; head of the thesis Svatava Raková). – Praha, FSV UK 2001, 91 s.

 

PLÁŠKOVÁ, Terezie: Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. S/1511 v realitě mezinárodních vztahů 1950 (nepubl. dipl. práce; ved. dipl. práce Jiří Fidler) / Resolution of  the UN Security Council no. S/1511 in Reality of International Relationships 1950 (unpublished diploma thesis; head of the thesis Jiří Fidler). – Praha, FSV UK 2001, 94 s.

 

II.

 

PUCEK, Vladimír: Korejská otázka a OSN / Korean Question and the United Nations. – NO 29 (1974) 8, s. 225-228. 

Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality