Filozofická Fakulta

Sborník mladých koreanistů

Sborník je výstupem z první konference studentů a absolventů koreanistiky FF UK, která se konala 9. dubna 2013 jako součást realizace grantu nadace Academy of Korean Studies a v rámci VVZ Koncepce „vlastního“ a „cizího“ v periferních kulturách Východní Asie. V devíti příspěvcích, rozdělených do tří sekcí – dějiny a společnost, literatura a jazyk – mapuje současný zájem studentů a jejich odborné zaměření.

Důkladná historická studie Blanky Kašparové hodnotí dílčím způsobem přínos jednoho z nejznámějších reformátorů druhé poloviny 19. století, Sǒ Čä-pchila, časově na ni navazuje Lucie Melounová představením vzniku a sociopolitického významu instituce muzeí na Korejském poloostrově. Jana Hajzlerová analyzuje naratologickou metodou ohraničený vzorek zpráv severokorejské agentury KCNA z hlediska idelogie. Poslední, případová studie Marcely Kašparové, se zabývá fenoménem korejského seriálu, jímž se Korejská republika dostala do širokého povědomí asijského diváka a začala éru tzv. korejské vlny hallju.

Literaturu zastupují dva příspěvky: první je od studentky bakalářského programu Nikol Pražákové, která se snaží zodpovědět otázku, do jaké míry je dílo Siin současného prozaika I Mun-jǒla biografické a autobiografické; Michal Francán pak zasazuje poměrně málo známé dílo středověkého literáta Im Čea do kontextu žánru mongjurok a doby a sleduje autorský záměr.

Jazykovou sekci otevírá Vlaďka Mazaná analýzou klíčových slov a jejich kolokátů v korejských popových písních. V dalším příspěvku, vycházejícím z terénního výzkumu, se Linda Stöckelová věnuje perspektivám korjǒmalu, v dnešní době už vymírajícího dialektu korejštiny etnických Korejců ve Střední Asii. Sborník uzavírá Štěpánka Horáková úvahou nad možností aplikace korejských postupů při výuce korejštiny a kombinace naší (tradiční) a korejské (moderní) strategie výuky v podmínkách oboru.

Publikace přináší nová jména, témata, trendy a metodologii, se kterými se dnes na koreanistice na FFUK můžeme setkat. Šíře a záběr nejsou samozřejmě vyčerpané a tudíž úplně vypovídající, proto editoři doufají, že zahájí novou tradici a nebude jedinou, ale první.

 


OBSAH

Dějiny a společnost

BLANKA KAŠPAROVÁ: Sŏ Čä-pchil a jeho recept na modernizaci Koreje

LUCIE MELOUNOVÁ: Muzea na Korejském poloostrově (1910 – 1945)

JANA HAJZLEROVÁ: Zpravodajství KCNA: Tematická agenda a narativní vzorce jako zdroje zkoumání ideologie na příkladu KLDR

MARCELA KAŠPAROVÁ: Korejské televizní drama se zaměřením na „Zimní sonátu“

 

Literatura 

MICHAL FRANCÁN: Im Čeův kritický příspěvek ve Wǒnsäng mongjurok

NIKOL PRAŽÁKOVÁ: I Mun-jǒlův Siin: biografie, autobiografie, fikce?

 

Jazyk 

VLADISLAVA MAZANÁ: Klíčová slova a jejich kolokáty v korejských popových písních

LINDA STÖCKELOVÁ: Korjŏmal – současná situace v Kazachstánu

ŠTĚPÁNKA HORÁKOVÁ: Aplikovatelnost modelu výuky korejského ǒhaktangu na FF UK

 

Editoři/autoři: Miriam Löwensteinová, Marek Zemánek (eds.); Michal Francán, Jana Hajzlerová, Štěpánka Horáková, Blanka Kašparová, Marcela Kašparová, Vladislava Mazaná, Lucie Melounová, Nikol Pražáková, Linda Stöckelová